- -
UPV
 
Màster Universitari en Seguretat Nuclear i Protecció Radiològica Campus de Vera (València), Universitat Politècnica de València

Màster Universitari en Seguretat Nuclear i Protecció Radiològica

60 crèdits

Crèdit 35,34€
(2023/2024)
Permet accedir a beques

20 places
(2024/2025)

Introducció

Segons l'Organisme Internacional d'Energia Atòmica (OIEA; en anglès, IAEA), actualment hi ha 440 reactors nuclears en funcionament a tot el món. A països com els Estats Units, la Xina, el Regne Unit, França, el Japó o el Brasil s'estan construint nous reactors; mentre que altres reactors estan en parada definitiva, alguns d'aquests ja han sigut desmantellats, d'altres estan en procés i d'altres seran desmantellats en el futur. Espanya té diferents reactors nuclears, inclosos reactors operatius, en parada definitiva i en procés de desmantellament.

A més de les centrals nuclears i altres instal·lacions del cicle de combustible nuclear (instal·lacions nuclears), a Espanya operen més d'un miler d'instal·lacions radioactives, en el sector industrial, en aplicacions mèdiques, en docència o en recerca. En aquest marc, la vigilància de la radioactivitat ambiental i natural juga un paper més important cada vegada en l'àmbit social i mediambiental. Destaca el cas especial del gas radó i la presència de material radioactiu natural (MRON) en determinades indústries com la ceràmica o la indústria de la construcció.

Tant en les instal·lacions nuclears com en les radioactives, s'ha de garantir que el seu funcionament no afecte la salut de les persones (plantilla de les instal·lacions i públic en general), així com evitar qualsevol alteració mediambiental. En aquest context, són de vital importància els estudis encaminats a vigilar i millorar la seguretat nuclear i la protecció radiològica d'aquestes instal·lacions.

Objectius

El Màster Universitari en Seguretat Nuclear i Protecció Radiològica té per objectiu principal que l'alumnat adquirisca capacitats i destreses en l'àmbit de la seguretat nuclear i la protecció radiològica. La seguretat nuclear té com a objectiu reduir la probabilitat que ocórrega un accident i mitigar les seues conseqüències. D'altra banda, la protecció radiològica és un conjunt d'activitats multidisciplinàries, de caràcter científic i tècnic, que té com a finalitat la protecció de les persones i del medi ambient contra els efectes nocius que poden resultar de l'exposició a radiacions ionitzants.

Dirigit a

  • Graduades i Graduats Universitaris en Enginyeria: Tecnologies Industrials, de Materials, de l'Energia, Química, Mecànica, Electricitat, Electrònica.
  • Graduades i Graduats Universitaris en Ciències Físiques i Ciències Químiques.
  • Titulats i Titulades en Enginyeria (Industrial, Química, Mecànica, Materials, Electricitat i Electrònica), segons les anteriors normatives d'ordenació acadèmica universitària.
  • Llicenciats i Llicenciades en Ciències Físiques i Ciències Químiques, segons les anteriors normatives d'ordenació acadèmica universitària.

Estructura del màster

La planificació dels ensenyaments del Màster Universitari en Seguretat Nuclear i Protecció Radiològica comprèn quatre mòduls: dos mòduls obligatoris, un mòdul optatiu i un mòdul corresponent al treball final de màster (TFM). El nombre total de crèdits del Màster és de 60 ECTS.

El mòdul 1 (Fonaments i Mètodes) és de caràcter obligatori, comprèn 19,5 ECTS i inclou dues matèries:

  • Matèria 1: Fonaments d'Energia Nuclear i Protecció Radiològica (10,5 ECTS).
  • Matèria 2: Fonaments i Mètodes en Seguretat Nuclear (9 ECTS).

El mòdul 2 (Formació Específica) també és de caràcter obligatori (24 ECTS) i inclou la matèria 3:

  • Matèria 3: Formació Específica en Seguretat Nuclear i Protecció Radiològica.

El mòdul 3 (Optativitat) conté la matèria 4 (Complements de Seguretat Nuclear i Protecció Radiològica) amb assignatures de caràcter optatiu. L'estudiant ha de cursar 4,5 ECTS en aquest mòdul, triant alguna assignatura oferida en la matèria o realitzant pràctiques en empresa de caràcter curricular.

El sistema de reconeixement de crèdits és el mateix que el detallat en el punt 4.4. de la memòria.

Finalment, el mòdul 4 està dedicat a la realització del treball final de màster (12 ECTS).

Accés i admissió

Les sol·licituds d'admissió al Màster Universitari en Seguretat Nuclear i Protecció Radiològica que compleixen les condicions d'accés són avaluades per la Comissió Acadèmica del Màster d'acord amb els pesos següents:

  • a) Expedient acadèmic: 40%
  • b) Adequació dels estudis previs per a l'accés al Màster: 50%
  • c) Currículum: 10%

Organització

Participantes


EMAS upv