- -
UPV
 

Serveis que prestem

Compromisos que assumim

Atenció a l'usuari

NormativaCursos i més formació

Proves d'acreditació

Autoaprenentatge

Activitats de promoció

Suport al PDI

Ajudes

Assessorament i traduccions

Recursos en línia

Dades sociolingüístiques

E.U. en Competència Professional per a l'Ensenyament

 
Ajudes per a impartir per primera vegada assignatures en valencià, 2n quadrimestre 2020-2021

 

ANNEX I

AJUDES PER A IMPARTIR PER PRIMERA VEGADA ASSIGNATURES EN VALENCIÀ

 

CURS 2020-2021. SEGON QUADRIMESTRE

 

 

El Servei de Promoció i Normalització Lingüística (SPNL) de la Universitat Politècnica de València, a fi d’incentivar la docència en valencià, ofereix ajudes per a impartir per primera vegada en valencià assignatures de les titulacions oficials de la UPV.

 

 

BASES

 

 

 1. OBJECTIU

 

L'objectiu és donar suport al personal docent de la UPV, per a impartir per primera vegada en valencià una assignatura o diverses de les titulacions oficials de la UPV.

 

 

 1. DESTINATARIS

 

Les ajudes estan dirigides al personal docent i investigador (PDI) o personal investigador (PI) de qualsevol de les assignatures –de graus, màsters, doctorats o altres– de les titulacions oficials en qualsevol dels quadrimestres del curs actual.

 

Les sol·licituds són individuals. Cada persona sol·licitant pot demanar l’ajuda per als crèdits que imparteix en l’assignatura, encara que aquesta tinga més crèdits que imparteixen altres professors.

 

 

 1. CARACTERÍSTIQUES I QUANTIA DE LES AJUDES

 

L’ajuda té les parts següents:

 

 1. SUPORT LINGÜÍSTIC I TERMINOLÒGIC: el suport dels tècnics lingüístics del Servei de Promoció i Normalització Lingüística.

 

 1. DESPESES DE DOCÈNCIA: la dotació econòmica per a despeses derivades de la docència en valencià és fins a 1.600 euros a càrrec de l’oficina gestora 010020000 (Servei de Promoció i Normalització Lingüística).

 

 

Un mateix professor o professora pot sol·licitar tantes ajudes com assignatures impartisca.

 

 

 

 1. REQUISITS

 

Per a sol·licitar aquestes ajudes cal pertànyer a la plantilla del personal docent i investigador (PDI) o personal investigador (PI) de la UPV, i impartir en valencià en el quadrimestre actual l’assignatura per a la qual es demana l’ajuda.

 

 1. SOL·LICITUDS I TERMINI DE PRESENTACIÓ

 

Les sol·licituds s’han de fer únicament per mitjà de la intranet (apartar serveis, Servei de Promoció i Normalització Lingüística) , emplenant el formulari Sol·licitud d’ajuda per a impartir per primera vegada assignatures en valencià, fins al 26 de març de 2021 inclòs.

 

 

 1. CRITERIS D’ADJUDICACIÓ

 

La comissió avaluadora valora les sol·licituds tenint en compte els criteris següents:

 

 1. Si és la primera vegada que imparteix en valencià l’assignatura per a la qual demana l’ajuda.
 2. L’import de l’ajuda és proporcional al nombre de crèdits impartits en l’assignatura per la persona sol·licitant.
 3. La comissió comprovarà que l’assignatura de la persona sol·licitant de l’ajuda s’imparteix en valencià.
 4. No es poden sol·licitar aquestes ajudes per a les assignatures de valencià tècnic o assignatures de llengua en les quals el valencià és la llengua vehicular de la matèria.
 5. Altres que es puguen considerar oportuns.

 

 

 1. RESOLUCIÓ

 

La resolució provisional d’ajudes i la resolució definitiva es publiquen al web del Servei de Promoció i Normalització Lingüística abans del dia 14 de maig de 2021. Després de la publicació de la resolució provisional hi haurà un termini d’al·legacions de tres dies hàbils.

 

 

 1. TRAMITACIÓ I PAGAMENT

L’import de l’ajuda s’incorpora en l’oficina gestora de programes de reconeixement de crèdit del departament al qual pertany el professor o professora sol·licitant. Se n’informa a la secretaria del departament i al PDI o PI implicat de la realització d’aquesta transferència.

 

En el cas que es comprove que l’activitat no s’ha desenvolupat d’acord amb aquestes bases, l’SPNL proposarà a la comissió avaluadora l’anul·lació de l’ajuda i, demanarà el retorn de la quantitat econòmica rebuda.

 

 

 

INFORMACIÓ

 

Servei de Promoció i Normalització Lingüística

Tel.: 96 387 77 08 (ext.: 77708)

A/e: spnlajudes@upv.es


EMAS upv