- -
UPV
 
Normativa
Secretaría General Normativa  ...
Decreto 182/2011, de 25 de noviembre, del Consell, por el cual se aprueban los Estatutos de la Universitat Politècnica de València.
Resolució del rector, del dia 1 de juny de 2017, per la qual s'aprova l'estructura orgánica i funcional dels órgans de govern i representació unipersonals d' ámbit general de la Universitat Politècnica De València
Resolució del rector, del dia 1 de juny de 2017, per la qual s'efectua delegació de competencia i de signatura en determinats órgans unipersonals de la Universitat Politècnica De València

EMAS upv