- -
UPV
 

Màster Universitari en Enginyeria de Camins, Canals i Ports Campus de Vera (València), Universitat Politècnica de València

Màster Universitari en Enginyeria de Camins, Canals i Ports

120 crèdits

Crèdit 17,34€
(2023/2024)
Permet accedir a beques

110 places
(2023/2024)

Introducció

L'enginyeria civil proporciona solucions sostenibles als problemes d'integració de les infraestructures amb el medi ambient i la societat. La planificació de les ciutats i els seus serveis; el traçat de xarxes ferroviàries i carreteres; la defensa de les costes i platges; la seguretat enfront de riuades i terratrèmols; el disseny i la construcció de ponts, túnels, preses i ports, o la gestió integrada de projectes i obres constitueixen les activitats més habituals de l'enginyeria civil.

El Màster Universitari en Enginyeria de Camins, Canals i Ports habilita per a l'exercici de la professió regulada d'enginyeria de camins, canals i ports. Els enginyers de Camins, Canals i Ports titulats per la UPV han aconseguit històricament una preparació altament reconeguda per la societat, en la qual es combina el rigor tècnic amb el desenvolupament de la creativitat, la interdisciplinarietat i el respecte pel medi ambient.

El Màster Universitari en Enginyeria de Camins, Canals i Ports té una càrrega lectiva de 120 ECTS en dos cursos, i cobreix les matèries d'ampliació científica, tecnologia específica de l'enginyeria de camins i intensificació en algun àmbit concret de la professió (enginyeria urbana, enginyeria estructural, ordenació del territori, planificació del transport, enginyeria ambiental, enginyeria portuària, gestió de projectes...).

Programa acreditat per la Comissió d'Acreditació d'Enginyeria d'ABET, sota els criteris generals i els criteris dels programes d'Enginyeria Civil i de nom similar.

Programa certificat pel segell EUR-ACE d'Enginyeria concedit per l'European Network for the Accreditation of Engineering Education (ENAEE).

Objectius

Els estudis d'aquest màster compleixen plenament els requisits de l'Ordre CIN/309/2009, de 9 de febrer del 2009, i per tant, habiliten per a l'exercici de la professió d'enginyer o enginyera de camins, canals i ports. La legislació vigent conforma aquesta com una professió regulada l'exercici de la qual requereix estar en possessió del corresponent títol oficial de màster.

Criteris d'admissió

Pot accedir al màster qui estiga en possessió d'un títol universitari oficial de grau que habilite per a l'exercici de la professió d'enginyera o enginyer tècnic d'obres públiques.

L'Escola Tècnica Superior d'Enginyeria de Camins, Canals i Ports de la UPV imparteix dos graus que compleixen aquest requisit: el Grau en Enginyeria Civil (grau de referència) i el Grau en Enginyeria d'Obres Públiques.

Igualment, pot accedir a aquest màster qui estiga en possessió de qualsevol títol de grau, sense perjudici que, en aquest cas, s'establisquen els complements de formació previs que es consideren necessaris.


EMAS upv