- -
UPV
 

Serveis prestats

Compromisos que assumim

Atenció a l'usuari

Normativa

Cursos i més formació

Proves d'acreditació

Capacitació per a l'ensenyament

Autoaprenentatge

Activitats de promoció

Ajudes

Assessorament i traduccions

Recursos en línia

Dades sociolingüístiques

 
Formació per a l'obtenció del Certificat de Capacitació per a l'Ensenyament en Llengua Estrangera: Anglès
Servei de Promoció i Normalització Lingüística Capacitació per a l'ensenyament en valencià i en anglès Formació per a l'obtenció del Certificat de Capacitació per a l'Ensenyament en Llengua Estrangera: Anglès  ...

El Certificat de Capacitació per a l'Ensenyament en Llengua Estrangera: Anglès faculta la persona que l'obté per a fer ensenyament en anglès com a llengua vehicular en tots els ensenyaments no universitaris en l'àmbit valencià. La Universitat Politècnica de València, d'acord amb l'ordre 17/2013, de 15 d'abril, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport de la Generalitat Valenciana, ofereix formació per a l'obtenció d’aquest certificat.

La UPV ofereix la possibilitat d’obtenir el Certificat de Capacitació per a l’Ensenyament en Llengua Estrangera: Anglès a les persones que cursen i aproven els estudis del títol propi d’Expert Universitari en Competència Professional per a l’Ensenyament en Anglès. Aquest títol té una càrrega de 24 crèdits ECTS i, excepte la prova final, s’imparteix totalment en línia. Els requisits d’accés són:

  • Tenir un títol de grau, llicenciatura, diplomatura, enginyeria o arquitectura. També s’admeten, amb la consideració de matrícula provisional, estudiants de les titulacions de grau que tenen pendent superar menys de 30 ECTS, inclòs el Projecte Final de Carrera, i no poden optar a cap certificat dels mòduls del títol d'Expert Universitari ni a l'expedició d'aquest fins a obtenir la titulació de grau.
  • Tenir un certificat de competència de nivell B2 d’anglès del Centre de Llengües de la UPV; un certificat de nivell B2 de les escoles oficials d’idiomes o un certificat de nivell equivalent o superior segons els criteris que estableixen l’article 7 i l’annex I de l’Ordre 17/2013, de 15 d’abril, de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport de la Generalitat Valenciana.

Les taxes de matrícula en el títol d’Expert Universitari en Competència Professional per a l’Ensenyament en Llengua Estrangera: Anglès són de 350 €. Les taxes per als membres de la comunitat universitària de la UPV (estudiants, PAS i PDI) i per als Alumni UPV són 200 €. Els qui hagen obtingut la qualificació de no apte en edicions anteriors del títol perquè hagen resultat no aptes en la prova final, però que tinguen totes les assignatures aprovades, poden optar a matricular-s'hi amb un cost de 37 €. Aquesta matrícula dóna dret, exclusivament, a presentar-se a la prova final. Qui ha superat alguna assignatura en edicions anteriors només s’ha de matricular en les assignatures que no va aprovar (amb un cost d'11 € per crèdit) i en la prova final. 

La competència mínima exigida per a l’obtenció del Certificat de Capacitació per a l’Ensenyament en Anglès s’ha d’acreditar amb algun dels certificats expedits pels organismes següents:

ANGLÈS

 

B2

C1

C2

El Centre de Llengües de la UPV i els centres d'altres universitats que segueixen el model d'acreditació d'exàmens de l'Associació de Centres de Llengües d'Educació Superior (ACLES)

B2

FCE (First Certificate in English)

C1

CAE (Certificate in Advanced English)

C2

CPE (Certificate of Proficiency in English)

Les escoles oficials d'idiomes

Nivell avançat

C1

C2

Cambridge University

FCE (First Certificate in English)

CAE (Certificate in Advanced English)

CPE (Certificate of Proficiency in English)

Cambridge University ESOL Examinations, British Council IDP

IELTS Austràlia

IELTS de 5,5 a 6,5 punts (International English Language Testing System)

IELTS de 6,5 a 7 punts 

IELTS de 7,5 a 9 punts 

Trinity College 

ISE II (Integrated Skills in English Certificate)

ISE III 

ISE IV 

Educational Testing Service (ETS)

TOEFL iBT de 87 a 109 punts (Test of English as a Foreign Language – Internet Based Test) TOEIC de 785 a 945 punts (Test of English for International Communication)

TOEFL iBT de 110 a 120 punts 
TOEIC de 945 a 990 punts 

 

Pearson Test of English (PTE)

PTE General Level 3

PTE General Level 4

PTE General Level 5

Certificats Europeus d’Idiomes (telc)

telc English B2

telc English C1

 

Sistema educatiu

Títol de mestre o grau equivalent, especialitat Llengua Estrangera Anglés

 

Egressats de sistemes educatius als quals els és aplicable l’article 38.5 de la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’educació, que hauran d'acreditar amb documentació estar en condicions d'accedir a la universitat des del sistema educatiu corresponent quan el dit sistema es trobe entre els indicats en la normativa estatal vigent o aquella que la substituïsca, així com egressats de sistemes educatius estrangers no previstos anteriorment, que hauran d'acreditar amb documentació estar en condicions d'accedir a la universitat des del sistema educatiu corresponent junt amb l'homologació dels seus estudis corresponent al títol de Batxillerat de l'estat espanyol.

 Titulacions de grau o equivalents, expedides per universitats estrangeres, per a estudis realitzats en anglés com a llengua vehicular.

Títol de llicenciatura en Filologia Anglesa, o títol de grau equivalent. Títol de llicenciatura en Traducció i Interpretació: Anglés, o títol de grau equivalent. 

 

Informació referent al curs 2016-2017

Inscripció en el curs complet finalitzada (entreu i registreu-vos com a interessats en la pestanya Vull rebre informació)  

Inscripció en assignatures soltes i en la prova final (per a qui ha aprovat alguna assignatura en edicions anteriors)

Inscripció en la prova final extraordinària (només per a qui ha aprovat totes les assignatures)

Convalidacions entre títols propis

Preguntes freqüents

 

 

El període de sol·licitud de devolució de taxes finalitza quan acaba el període de preinscripció en el títol propi.

EMAS upv