- -
UPV
 

Serveis que prestem

Compromisos que assumim

Atenció a l'usuari

NormativaCursos i més formació

Proves d'acreditació

Autoaprenentatge

Activitats de promoció

Suport al PDI

Ajudes

Assessorament i traduccions

Recursos en línia

Dades sociolingüístiques

E.U. en Competència Professional per a l'Ensenyament

 
Convalidacions

CONVALIDACIONS


S’estableixen diversos tipus de convalidacions per a l’alumnat matriculat en el títol d’Expert Universitari en Competència Professional per a l’Ensenyament en Valencià i/o en Anglès.

Els diversos tipus de convalidacions NO seran automàtiques, sinó que caldrà sol·licitar-les a través d’un procediment que s’establirà a aquest efecte.

L’alumnat matriculat en aquests títols rebrà, a través del correu electrònic, la informació concreta sobre el procediment de convalidació.

En títols propis no es podrà realitzar el reconeixement de crèdits per més del 25% del total dels crèdits ECTS del títol propi en què es matricule l’alumne/a. Són excepció a aquest precepte els títols propis que formen part d’un Projecte Formatiu Coordinat o d’un Pla d’Estudis Coordinat (PEC), pel que fa a reconeixement entre els seus crèdits respectius, i no és possible el reconeixement del 100% dels crèdits del títol.

 

Modalitats de convalidació:

1) Els alumnes que es matriculen en el títol d’Expert Universitari en Competència Professional per a l’Ensenyament en Valencià o en Anglès i que hagen cursat l’altre títol d’Expert Universitari en Competència Professional en edicions anteriors, podran convalidar les assignatures que s'especifiquen més avall. La convalidació NO serà automàtica: caldrà sol·licitar-la a través d'un procediment que s'establirà a aquest efecte.

 

2) Els alumnes que cursen, simultàniament durant el curs acadèmic 2018-2019, el títol d’Expert Universitari en Competència Professional per a l’Ensenyament en Valencià i el títol d’Expert Universitari en Competència Professional per a l’Ensenyament en Anglès, podran sol·licitar la convalidació de les assignatures que s'especifiquen més avall. La convalidació NO serà automàtica: caldrà sol·licitar-la a través d'un procediment que s'establirà a aquest efecte.

 

Les convalidacions corresponents a les modalitats 1 i 2 es produeixen en les assignatures següents:

  • El Marc Comú Europeu de Referència per a les Llengües: Incorporació de la dimensió europea en l’educació i els programes europeus en l’àmbit educatiu. / European Framework for Languages (1 crèdit)
  • El marc legal de l’educació plurilingüe en la Comunitat Valenciana: Els programes d’educació plurilingüe / Legal Framework of the Education System (1 crèdit)
  • Enfocaments, mètodes, conceptes i terminologia relacionats amb l’aprenentatge de segones llengües / Approaches, methods, concepts and terminology related to 2nd language learning. (1 crèdit)
  • Enfocaments, mètodes, conceptes i terminologia relacionats amb l’aprenentatge integrat de continguts i llengües (AICL) / Approaches, Methods, Concepts and Terminology Related to CLIL  (2 crèdits)
  • Les TIC en el disseny d’activitats per a l’AICL: recursos i fonts / ICTs in the design of tasks for CLIL: sources and resources (3 crèdits).

 

3) Els alumnes que hagen cursat assignatures de postgrau o d'altres del mateix nivell expedits per altres institucions d’educació superior poden sol·licitar la convalidació per assignatures del títol d’Expert Universitari en Competència Professional per a l’Ensenyament en Valencià o del títol d’Expert Universitari en Competència Professional per a l’Ensenyament en Anglès, sempre que es complisca la condició que existisca una coincidència del 75% entre els continguts, la càrrega lectiva i les competències previstes entre les assignatures del títol propi de la UPV en qüestió i les assignatures per a les quals se sol·licita el reconeixement. Aquestes assignatures per a les quals se sol·licita la convalidació han d’estar en el títol propi en què es trobe matriculada la persona sol·licitant. La convalidació NO serà automàtica: caldrà sol·licitar-la a través d'un procediment que s'establirà a aquest efecte.

Durant el procés de sol·licitud que s’establirà, les persones interessades hauran d’aportar, de la manera que es concrete, la documentació següent:

  • Títol expedit.
  • Programa de les assignatures cursades i superades.
  • Certificat de notes.

 

4) Els estudiants que hagen cursat a la UPV les assignatures de Valencià Tècnic i/o Valencià Tècnic Avançat (titulacions antigues) o Valencià Tècnic I i/o Valencià Tècnic II (titulacions de grau) o d'altres assignatures vinculades a l’àrea de coneixement de Filologia Catalana podran demanar la convalidació de l’assignatura “Els llenguatges d’especialitat” (2 crèdits) del títol d’Expert Universitari en Competència Professional per a l’Ensenyament en Valencià, després d’haver-se matriculat d’aquesta. La convalidació NO serà automàtica: caldrà sol·licitar-la a través d'un procediment que s'establirà a aquest efecte.

 

5) Es podrà sol·licitar la convalidació de l’experiència laboral. La convalidació NO serà automàtica: caldrà sol·licitar-la a través d'un procediment que s'establirà a aquest efecte.

Durant el procés de sol·licitud que s’establirà, les persones interessades hauran d’aportar, de la manera que es concrete, la documentació següent:

  • Vida laboral
  • Certificat de la institució on es treballa o s’ha treballat en què conste el període de treball i la duració en hores, així com les tasques dutes a terme.

EMAS upv