- -
UPV
 

Serveis que prestem

Compromisos que assumim

Atenció a l'usuari

NormativaCursos i més formació

Proves d'acreditació

Capacitació per a l'ensenyament

Autoaprenentatge

Activitats de promoció

Suport al PDI

Ajudes

Assessorament i traduccions

Recursos en línia

Dades sociolingüístiques

 
Formació per a l'obtenció del Certificat de Capacitació per a l'Ensenyament en Llengua Estrangera: Anglès
Servei de Promoció i Normalització Lingüística Capacitació per a l'ensenyament en valencià i en anglès Formació per a l'obtenció del Certificat de Capacitació per a l'Ensenyament en Llengua Estrangera: Anglès  ...

El Certificat de Capacitació per a l'Ensenyament en Llengua Estrangera: Anglès faculta la persona que l'obté per a fer ensenyament en anglès com a llengua vehicular en tots els ensenyaments no universitaris en l'àmbit valencià. La Universitat Politècnica de València, d'acord amb l'ordre 17/2013, de 15 d'abril, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport de la Generalitat Valenciana, ofereix formació per a l'obtenció d’aquest certificat.

La UPV ofereix la possibilitat d’obtenir el Certificat de Capacitació per a l’Ensenyament en Llengua Estrangera: Anglès a les persones que cursen i aproven els estudis del títol propi d’Expert Universitari en Competència Professional per a l’Ensenyament en Anglès. Aquest títol té una càrrega de 24 crèdits ECTS i, excepte la prova final, s’imparteix totalment en línia. Els requisits d’accés són:

  • Tenir un títol de grau, llicenciatura, diplomatura, enginyeria o arquitectura. També s’admeten, amb la consideració de matrícula provisional, estudiants de les titulacions de grau que tenen pendent superar menys de 30 ECTS, inclòs el Projecte Final de Carrera, i no poden optar a cap certificat dels mòduls del títol d'Expert Universitari ni a l'expedició d'aquest fins a obtenir la titulació de grau.
  • Tenir un certificat de competència de nivell B2 d’anglès del Centre de Llengües de la UPV; un certificat de nivell B2 de les escoles oficials d’idiomes o un certificat de nivell equivalent o superior segons els criteris que estableixen l’article 7 i l’annex I de l’Ordre 17/2013, de 15 d’abril, de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport de la Generalitat Valenciana.

Les taxes de matrícula en el títol d’Expert Universitari en Competència Professional per a l’Ensenyament en Llengua Estrangera: Anglès són de 350 €. Les taxes per als membres de la comunitat universitària de la UPV (estudiants, PAS i PDI) i per als Alumni UPV són 200 €. Els qui hagen obtingut la qualificació de no apte en edicions anteriors del títol perquè hagen resultat no aptes en la prova final, però que tinguen totes les assignatures aprovades, poden optar a matricular-s'hi amb un cost de 37 €. Aquesta matrícula dóna dret, exclusivament, a presentar-se a la prova final. Qui ha superat alguna assignatura en edicions anteriors només s’ha de matricular en les assignatures que no va aprovar (amb un cost d'11 € per crèdit) i en la prova final. 

La competència mínima exigida per a l’obtenció del Certificat de Capacitació per a l’Ensenyament en Anglès s’ha d’acreditar amb algun dels certificats expedits pels organismes següents:

Certificats i diplomes que acrediten la competència en llengües estrangeres

ANGLÈS
 

B2

C1

C2

 

Escola Oficial d'Idiomes

(segons allò que s’ha estipulat en l’article 2.2 del Decret 61/2013, de 17 de maig)

 

Certificat de superació de la prova de certificació d’idiomes nivell avançat (B2) o equivalent

 

Certificat de superació de la prova de certificació d’idiomes C1

 

Certificat de superació de la prova de certificació d’idiomes C2

Universitats espanyoles acreditades per l'Associació de Centres de Llengües d'Educació Superior (ACLES)

(segons allò que s’ha estipulat en l’article 2.2 del Decret 61/2013, de 17 de maig)

 

Títols, diplomes i certificats que continguen el segell del model d’acreditació d’exàmens d’ACLES, nivell B2.

 

Títols, diplomes i certificats que continguen el segell del model d’acreditació d’exàmens d’ACLES, nivell C1.

 

Títols, diplomes i certificats que continguen el segell del model d’acreditació d’exàmens d’ACLES, nivell C2.

Cambridge University

 

- FCE (First Certificate in English)

- BEC Vantage (Business English Certificate)

- CAE (Certificate in Advanced English)

- BEC Higher (Business English Certificate)

CPE (Certificate of Proficiency in English)

Cambridge University ESOL Examinations,

IDP IELTS Austràlia

 

IELTS de 5,5 a 6,5 punts (International English Language Testing System)

 

IELTS de 6,5 a 7 punts (International English Language Testing System)

 

IELTS de 7,5 a 9 punts (International English Language Testing System)

 

Trinity College

 

ISE II (Integrated Skills in English Certificate)

 

ISE III (Integrated Skills in English Certificate)

 

ISE IV (Integrated Skills in English Certificate)

 

Educational Testing Service (ETS)

 

- TOEFL iBT de 87 a 109 punts (Test of English as a Foreign Language – Internet Based Test)

- TOEIC de 785 a 945 punts (Test of English for International Communication)

 

- TOEFL iBT de 110 a 120 punts (Test of English as a Foreign Language – Internet Based Test)

 

- TOEIC de 945 a 990 punts (Test of English for International Communication)

 

 

Pearson Test of English (PTE)

 

PTE General Level 3

 

PTE General Level 4

 

PTE General Level 5

 

Certificats Europeus d’Idiomes (telc)

 

- telc English B2

 

- telc English C1

 

Sistema educatiu

- Títol de mestre o grau equivalent, especialitat Llengua Estrangera Anglés

 

- Egressats de sistemes educatius als quals els és aplicable l’article 38.5 de la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’Educació, que hauran d'acreditar documentalment estar en condicions d'accedir a la universitat des del sistema educatiu corresponent quan el dit sistema es trobe entre els indicats en la normativa estatal vigent o aquella que la substituïsca, així com egressats de sistemes educatius estrangers no previstos anteriorment, que hauran d'acreditar documentalment estar en condicions d'accedir a la universitat des del sistema educatiu corresponent junt amb l'homologació dels seus estudis corresponent al títol de Batxillerat de l'estat espanyol.

Titulacions de grau o equivalents, expedides per universitats estrangeres, per a estudis realitzats en anglés com a llengua vehicular.

- Títol de llicenciatura en Filologia Anglesa, o títol de grau equivalent.

- Títol de llicenciatura en Traducció i Interpretació: Anglés, o títol de grau equivalent.

 

FONT: ORDE 93/2013, d’11 de novembre, de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport.

 

Certificats i diplomes que acrediten la competència en llengües estrangeres:

certificacions presentades en la convocatòria 2013

ANGLÈS

Per a tots els certificats d’esta secció, en el certificat haurà de constar la data de realització de la prova de certificació, o, a falta d’això, s’aportarà un certificat oficial emés per l’entitat certificadora on s’indique la data esmentada; seran vàlids únicament els certificats les proves de certificació dels quals es realitzen entre l’1 de gener i el 31 de desembre de 2013.

Universitat de València

Certificat de superació de la prova de certificació d’idioma anglés, nivell B2

 

Universitat Miguel Hernández

Certificat de superació de la prova de certificació d’idioma anglés, nivell B2

 

CEU-Universitat Cardenal Herrera

Certificat de superació de la prova de certificació d’idioma anglés, nivell B2

 

Universitat Internacional Valenciana (VIU)

Certificat de superació de la prova de certificació d’idioma anglés, nivell B2

 

Florida Universitària

Certificat de superació de la prova de certificació d’idioma anglés, nivell B2

 

Universitat Catòlica de València

Certificat de superació de la prova de certificació d’idioma anglés, nivell B2

 

Cambra de Comerç de València

Certificat de superació de la prova de certificació d’idioma anglés, nivell B2

 

Cambra de Comerç de Castelló

Certificat de superació de la prova de certificació d’idioma anglés, nivell B2

 

Cambra de Comerç d’Orihuela

Certificat de superació de la prova de certificació d’idioma anglés, nivell B2

 

Complex Educatiu Mas Camarena

Certificat de superació de la prova de certificació d’idioma anglés, nivell B2

 

 


FONT: ORDE 93/2013, d’11 de novembre, de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport.

 

Entitats acreditadores de competència lingüística i comunicativa en llengües estrangeres que han superat el procediment d’adequació de les seues proves en les dates que figuren en la graella

ENTITAT

IDIOMA

NIVELL

DATA

Aula Campus

Anglés

B2

06.11.2014

 

La Florida Universitària

Anglés

B2

13.12.2014

 

Consell de Cambres Oficials de

Comerç, Indústria i Navegació

de la Comunitat Valenciana

 

Anglés

B2

20.12.2014

       

REQUISITS DELS CERTIFICATS: Els certificats emesos per les entitats acreditadores hauran de contindre, almenys, el nom de l’entitat acreditadora, la identificació de la persona certificada, la data de la prova de domini, l’idioma, el nivell del MECR i el títol de la present resolució.

FONTS: RESOLUCIÓ de 21 de gener de 2015, de la consellera d’Educació, Cultura i Esport, i CORRECCIÓ d’errades de la Resolució de 21 de gener de 2015, de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport.


NORMATIVA:

- ORDE 17/2013, de 15 d’abril, de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport, per la qual es regulen les titulacions administratives que faculten per a l’ensenyament en valencià, del valencià, i en llengües estrangeres en les ensenyances no universitàries en la Comunitat Valenciana.

- DECRET 61/2013, de 17 de maig, del Consell, pel qual s’establix un sistema de reconeixement de la competència en llengües estrangeres a la Comunitat Valenciana i es crea la Comissió d’Acreditació de Nivells de Competència en Llengües Estrangeres.

- RESOLUCIÓ de 4 de juny de 2013, de la Direcció General d’Innovació, Ordenació i Política Lingüística, per la qual es dicten instruccions sobre l’expedició de les titulacions administratives que faculten per a l’ensenyament en valencià, del valencià i en llengües estrangeres en les ensenyances no universitàries en la Comunitat Valenciana.

- ORDE 93/2013, d’11 de novembre, de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport, per la qual es modifica l’annex únic denominat certificats i diplomes que acrediten la competència en llengües estrangeres del Decret 61/2013, de 17 de maig, pel qual s’establix un sistema de reconeixement de la competència en llengües estrangeres a la Comunitat Valenciana i es crea la Comissió d’Acreditació de Nivells de Competència en Llengües Estrangeres.

- RESOLUCIÓ de 21 de gener de 2015, de la consellera d’Educació, Cultura i Esport, per la qual es reconeixen les entitats que acrediten competència en llengües estrangeres i que han superat el procés de reconeixement en els mesos de novembre i desembre de 2014, en virtut del Decret 61/2013, de 17 de maig, del Consell, i d’acord amb la Resolució de 17 de març de 2014, per la qual s’establix el procediment per al reconeixement d’entitats que acrediten competència lingüística en llengües estrangeres en l’àmbit territorial de la Comunitat Valenciana l’any 2014.

- CORRECCIÓ d’errades de la Resolució de 21 de gener de 2015, de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport, per la qual es reconeixen les entitats que acrediten competència en llengües estrangeres i que han superat el procés de reconeixement en els mesos de novembre i desembre de 2014, en virtut del Decret 61/2013, de 17 de maig, del Consell, i d’acord amb la Resolució de 17 de març de 2014, per la qual s’establix el procediment per al reconeixement d’entitats que acrediten competència lingüística en llengües estrangeres en l’àmbit territorial de la Comunitat Valencià l’any 2014.

- ORDRE 44/2016, de 4 d’agost, de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es modifica l’Ordre 17/2013, de 15 d’abril, de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport, per la qual es regulen les titulacions administratives que faculten per a l’ensenyament en valencià, del valencià i en llengües estrangeres en els ensenyaments no universitaris en la Comunitat Valenciana.

 

Informació referent al curs 2019-2020

Inscripció en el curs complet (inscripció tancada des del 25 de juny).   

Apunteu-vos com a interessats ací: https://www.cfp.upv.es/formacion-permanente/alumno/interesonline.jsp?idioma=ca&pid=502&hash=98499c13ca13c117cf47cd1b880ac71e934f9e48884a9e4a9e4a9e4a994213&

Inscripció en assignatures soltes i en la prova final (per a qui ha aprovat alguna assignatura en edicions anteriors)

Inscripció en la prova final extraordinària (només per a qui ha aprovat totes les assignatures).

Convalidacions

Preguntes freqüents

El període de sol·licitud de devolució de taxes finalitza el 15 de juliol.

EMAS upv