- -
UPV
 

Servicios que prestamos

Compromisos que asumimos

Atención al usuario

NormativaCursos y más formación

Pruebas de acreditación

Autoaprendizaje

Actividades de promoción

Apoyo al PDI

Ayudas

Asesoramiento y traducciones

Recursos en línea

Datos sociolinguísticos

Commemoració Estatut d’Autonomia

 
Ajudes per a la realització i divulgació de treballs d'investigació en valencià, curs 2022-2023 . Primer quadrimestre

CURS 2022-2023. PRIMER QUADRIMESTRE


El Servei de Promoció i Normalització Lingüística (SPNL) de la Universitat Politècnica de València, amb l’objectiu de promoure l’ús del valencià en la redacció i divulgació dels resultats de les investigacions, ofereix ajudes per a la publicació de treballs d’investigació en valencià.

 

BASES


1. OBJECTIU

L’objectiu d’aquestes ajudes és promoure la publicació de treballs d’R+D+I en valencià i compensar-ne les despeses derivades.

 

2. DESTINATARIS

Les ajudes estan dirigides al personal docent i investigador (PDI) i personal investigador (PI) de la Universitat Politècnica de València.

 

3. REQUISITS

Per a accedir a aquestes ajudes cal:

1. Haver fet en valencià la redacció de la monografia, de l’article o del capítol de llibre i haver-lo publicat en els darrers tres anys a comptar des de la data de publicació d’aquesta convocatòria.

2. Haver fet en valencià la presentació de la comunicació o del pòster a un congrés

3. Haver fet d’editor o d’editora en cap d’una revista científica publicada a l’Editorial UPV

No es poden sol·licitar ajudes per a treballs que hagen sigut traduïts per l’SPNL.

 

4. QUANTIA DE LES AJUDES

La quantia de l’ajuda depèn del tipus de treball:

• Fins un màxim de 850 euros per a les monografies i per haver fet d’editor en cap d’una revista de recerca de l’Editorial UPV

• Fins un màxim de 200 euros per als articles i els capítols de llibres

• Fins un màxim de 100 euros per als pòsters i les comunicacions.

Per a la concessió de l’ajuda s’apliquen els criteris d’adjudicació establits en la base 6.

 

5. DOCUMENTACIÓ I TERMINI DE PRESENTACIÓ DE LES SOL·LICITUDS

Passos per a la presentació de les sol·licituds:

1. Emplenar el formulari Sol·licitud d’ajuda per a la realització i divulgació de treballs d’investigació en valencià de la intranet (apartat: Serveis, Servei de Promoció i Normalització Lingüística).

2. Enviar la documentació en un arxiu comprimit, a través del servei d’intercanvi de fitxers de la UPV, a l’adreça spnlajudes@upv.es. Cal indicar en l’assumpte del missatge el text: Ajudes treballs d’investigació + nom de la persona sol·licitant. La documentació és la següent:

• En el cas dels treballs d’investigació dipositats en el Repositori Institucional de la UPV (RiuNet), en accés obert, caldrà incloure l’enllaç a la publicació en el camp d’Observacions del formulari.

• Si es tracta de treballs publicats en paper, caldrà lliurar una còpia a l’SPNL. En el cas de les publicacions en PDF o en línia, caldrà incloure l’enllaç a la publicació juntament amb la sol·licitud.

• Si es tracta de comunicacions o pòsters a congressos, simposis o jornades, caldrà una còpia en PDF del certificat o document equivalent que demostre que s’ha presentat el treball.

El termini de presentació de les sol·licituds és fins al 21 d’octubre de 2022 inclòs.

 

6. CRITERIS

La Comissió Avaluadora valora el grau de correcció lingüística dels treballs. En aquest sentit, cal tenir present que la redacció dels treballs objecte de l’ajuda ha de seguir la normativa de l’Acadèmia Valenciana de la Llengua. A més, convé seguir els Criteris lingüístics per als usos institucionals de les universitats valencianes, que es poden consultar en la pàgina web de l’SPNL (apartat de “recursos en línia” o a través del bàner corresponent), i també s’han de tenir en compte els criteris que estableixen les obres i institucions de referència en terminologia.

 

7. COMISSIÓ AVALUADORA

La comissió avaluadora fa una proposta de concessió de les ajudes, una vegada finalitzat el termini de presentació de les sol·licituds. Per tal de fer aquesta proposta, es

pot emetre un informe de cada sol·licitud, amb l’assessorament, si escau, de professors especialitzats en la matèria. Aquest informe ha de tenir en compte l’interès científic i la qualitat lingüística dels originals.

 

8. RESOLUCIÓ

La resolució provisional d’ajudes i la resolució definitiva es publiquen al web del Servei de Promoció i Normalització Lingüística abans del dia 21 de desembre de 2022. Després de la publicació de la resolució provisional hi ha un termini d’al·legacions de tres dies hàbils.

 

9. TRAMITACIÓ I PAGAMENT

L’import de l’ajuda s’incorpora en l’oficina gestora de programes de reconeixement de crèdits del departament al qual pertany el professor o professora sol·licitant. Se n’informa a la secretaria del departament i al PDI o PI implicat de la realització d’aquesta transferència.

 

 

INFORMACIÓ

 

Servei de Promoció i Normalització Lingüística

Tel.: 96 387 77 08 (ext.: 77708)

A/e: spnlajudes@upv.es

http://www.upv.es/bondia

 

EMAS upv