- -
UPV
 

Services Provided

Our Commitments

Customer service

RegulationsCourses and other Training

Exams for Accreditation

Self-Learning

Promotion Activities

Support to teaching and research staff

Financial Aid

Consultancy and Translations

Online Resources

Sociolinguistic Data

E.U. en Competència Professional per a l'Ensenyament

 
Ajudes per a l'elaboració de materials docents i audiovisuals en valencià, 2n quadrimestre 2021-2022
Servei de Promoció i Normalització Lingüística Dinamització Ajudes (Nosaltres t'ajudem) ANNEX III: Ajudes per a l'elaboració de materials docents en valencià Ajudes per a l'elaboració de materials docents i audiovisuals en valencià, 2n quadrimestre 2021-2022  ...

CURS 2021-2022. SEGON QUADRIMESTRE

El Servei de Promoció i Normalització Lingüística (SPNL) de la Universitat Politècnica de València a fi d’incentivar la docència en valencià, ofereix ajudes per a l’elaboració de materials docents escrits i audiovisuals en valencià de les assignatures dels títols de grau i assignatures dels màsters.


BASES


1. OBJECTIUS

L’objectiu d’aquestes ajudes és promoure l’elaboració de materials docents en valencià (excloses les publicacions docents a l’Editorial UPV) per a les assignatures dels títols de grau i les assignatures dels màsters i impulsar l’elaboració de materials educatius reutilitzables en format digital.


2. DESTINATARIS

Les ajudes estan dirigides al personal docent i investigador (PDI) i personal investigador (PI) de la Universitat Politècnica de València que imparteix en valencià assignatures dels títols de grau i assignatures de màsters en el curs 2021-2022.


3. TIPUS DE MATERIALS

Poden ser objecte d’aquestes ajudes tots els materials docents universitaris que el PDI o PI elabore com a suport docent de les classes en valencià d’una o diverses assignatures dels títols de grau i dels màsters.

Tipus de materials:

• Materials escrits

Els materials han de ser d’una extensió màxima de 100 pàgines (aproximadament) i poden ser de qualsevol tipus: apunts, notes, textos per a l’explicació oral, programes d’assignatures, presentacions, peus de fotos, fulls de càlcul..., accessibles per als estudiants per mitjà del PoliformaT, reprografia, etc.

• Materials audiovisuals

Els materials han de ser d’una durada màxima de 10 minuts. Els materials vàlids podran ser objectes d’aprenentatge digital, com ara enregistraments de Polimèdia, de Polimèdia

Ajudes per a l’elaboració de materials docents escrits i audiovisuals en valencià. Febrer de 2022

Plus i d’screencast, i s’han d’elaborar en valencià (tant la informació textual com la comunicació oral del professorat).


4. REQUISITS

Els materials docents han d’estar elaborats en valencià, pertànyer a assignatures de grau o assignatures de màsters que s’imparteixen en valencià en el curs 2021-2022 en els grups o subgrups catalogats com a grups o subgrups que tenen com a llengua de docència el valencià. A més, tant en el cas dels materials escrits com en el dels materials audiovisuals, no s’admetran els que hagen sigut anteriorment traduïts o corregits en valencià per l’SPNL.

En els materials audiovisuals, si s’accedeix a pàgines web o es mostren interfícies de programari, cal que s’use la versió valenciana, si aquesta existeix.


5. QUANTIA DE LES AJUDES

La quantia de l’ajuda és fins a 1.000 euros per persona sol·licitant a càrrec de l’oficina gestora 010020000 (Servei de Promoció i Normalització Lingüística), i per a la concessió de l’ajuda s’aplicaran els criteris d’adjudicació establits en la base 8.

Amb aquesta finalitat, l’SPNL crearà un fitxer on figuraran les dades de les assignatures i autors dels materials i les quantitats acumulades, per tal de fer un seguiment exacte del total de les ajudes concedides.


6. SOL·LICITUDS I TERMINI

Les sol·licituds s’han de fer únicament per mitjà de la intranet de la UPV, emplenant el formulari Sol·licitud d’ajuda per a materials docents en valencià, apartat: Serveis, Servei de Promoció i Normalització Lingüística. Cal enviar els materials docents, en un arxiu comprimit, a través del servei d’intercanvi de fitxers de la UPV, a l’adreça spnlajudes@upv.es. Cal indicar en l’assumpte del missatge el text: Ajudes materials docents + nom de la persona sol·licitant.

Tot el material que pertany a una assignatura s’ha de tramitar a través d’una única sol·licitud.

En el cas que el material corresponga a diversos autors, la sol·licitud, l’emplenarà un d’ells com a representant, i es farà constar aquesta circumstància en les observacions.

El termini de presentació de les sol·licituds és fins al 25 de març de 2022 inclòs.


7. FORMAT DELS MATERIALS PER ALS QUALS ES DEMANA L’AJUDA

El material escrit per al qual es demana l’ajuda s’haurà de lliurar en suport informàtic (en un dels formats següents: DOC, TXT, RTF, SXW, SXI, PPT, HTML, MDB, XLS, DOCX, PPTX, XLSX o LaTex) i s’haurà d’adjuntar a la sol·licitud electrònica.

El material audiovisual per al qual es demana l’ajuda haurà d’estar fet en Polimèdia, Polimèdia Plus o screencast.

Ajudes per a l’elaboració de materials docents escrits i audiovisuals en valencià. Febrer de 2022

Si en el termini de 10 dies hàbils no s’ha presentat el material docent, es desestimarà l’ajuda, sense cap més tràmit.


8. CRITERIS D’ADJUDICACIÓ DE L’AJUDA

Per a la concessió de l’ajuda s’aplicaran els criteris següents:

8.1 Materials escrits

a) S’estableixen dos coeficients: un d’extensió (CE) i un altre de qualitat (CQ), per valorar el material segons el nombre de caràcters sense espai del material docent i segons el grau de qualitat lingüística, respectivament. En el cas del coeficient de qualitat, s’entendran com a errors lingüístics aquells que són propis dels nivells inferiors al C1 de coneixements de valencià (http://cieacova.com/).

b) Es tindrà en compte la naturalesa o tipus de l’assignatura, el seu caràcter, el nombre de cursos que ateny, la diversitats de graus en què s’imparteix, l’existència de material docent en la mateixa àrea de coneixement, etc.

c) Es rebutjaran els materials que hagen sigut traduïts o corregits anteriorment per l’SPNL.

d) Es podran rebutjar els materials que s’hagen fet amb la simple aplicació d’un traductor automàtic sense revisió posterior i, en general, aquells en què es constate una qualitat lingüística deficient.

El coeficient d’extensió (CE) es calcula de la manera següent: nombre de caràcters sense espai del document / 190.000. El valor 190.000 és el nombre de caràcters que equival aproximadament a 100 pàgines de text pla. El valor màxim del CE és 1.

Per al coeficient de qualitat lingüística (CQ) s’estableixen tres categories:

categoria

descripció

valoració

A

Textos correctes normativament d’acord amb un nivell mínim exigible corresponent al C1

1

B

Textos que no són plenament correctes normativament (que presenten algunes errades lingüístiques)

0,5

C

Textos incorrectes normativament o que s’han fet amb la simple aplicació d’un traductor automàtic sense revisió posterior

0

Finalment, s’aplicarà la fórmula següent tenint en compte els dos coeficients per calcular l’ajuda a concedir:

1.000 x CE x CQ


8.2 Materials audiovisuals

a) S’estableixen dos coeficients per a valorar el material: un de durada (CD) i un altre de qualitat (CQ), segons el nombre de minuts de durada i segons el grau de qualitat lingüística, respectivament. En el cas del coeficient de qualitat, s’entendran com a errors lingüístics aquells que són propis dels nivells inferiors al C1 de coneixements de valencià (http://cieacova.com/).

b) Es tindrà en compte la naturalesa o tipus de l’assignatura, el seu caràcter, el nombre de cursos que ateny, la diversitats de graus en què s’imparteix, l’existència de material docent en la mateixa àrea de coneixement, etc.

Ajudes per a l’elaboració de materials docents escrits i audiovisuals en valencià. Febrer de 2022

c) Es rebutjaran els materials que hagen sigut traduïts o corregits anteriorment per l’SPNL.

d) Es podran rebutjar els materials en què es constate una qualitat lingüística deficient.

El coeficient de durada (CD) es calcula de la manera següent: nombre de minuts i segons de durada / 10. El valor màxim del CD és 1. Per al coeficient de qualitat lingüística (CQ) s’estableixen tres categories:

categoria

descripció

valoració

A

Textos locutats correctes normativament d’acord amb un nivell mínim exigible corresponent al C1

1

B

Textos locutats que no són plenament correctes normativament (que presenten algunes errades lingüístiques considerades més habituals i que són admissibles en un nivell B2)

0,5

C

Textos locutats que presenten errades que es consideren no admissibles per a un nivell B2.

0

Finalment, s’aplicarà la fórmula següent tenint en compte els dos coeficients per calcular l’ajuda a concedir:

30 x CD x CQ


9. CORRECCIÓ LINGÜÍSTICA I CRITERIS LINGÜÍSTICS DELS MATERIALS DOCENTS

L’SPNL valora el grau de correcció lingüística dels materials docents. En aquest sentit, cal tenir present que:

a) En el cas d’utilitzar traductors automàtics castellà-valencià, cal que estiguen convenientment configurats. Per a això consulteu dins de la pàgina web de l’SPNL/Recursos en línia//Traductors “Traductors” i les “Recomanacions per a l'ús del Politraductor i altres traductors”

b) La redacció dels treballs objecte de l’ajuda ha de seguir la normativa de l’Acadèmia Valenciana de la Llengua i, més en concret, els Criteris lingüístics per als usos institucionals de les universitats valencianes, que es poden consultar en la pàgina web de l’SPNL (apartat de “recursos en línia” o a través del bàner corresponent), i també s’han de tenir en compte els criteris que estableixen les obres i institucions de referència en terminologia.

L’SPNL ofereix suport per a l’assessorament lingüístic i terminològic.


10. RESOLUCIÓ

La resolució provisional d’ajudes i la resolució definitiva es publiquen al web del Servei de Promoció i Normalització Lingüística abans del dia 13 de maig de 2022. Després de la publicació de la resolució provisional hi haurà un termini d’al·legacions de tres dies hàbils.

Ajudes per a l’elaboració de materials docents escrits i audiovisuals en valencià. Febrer de 2022


11. CORRECCIÓ

Una vegada sol·licitada l’ajuda, l’SPNL revisa lingüísticament el material docent i es retorna al seu autor o autora.

Els terminis per a aquesta revisió són els que es recullen en el subapartat “terminis de lliuraments dels treballs” de la web de l’SPNL. En general, per als materials de menys de 20 pàgines o menys de 5 minuts de durada, 10 dies laborables, i, per a materials de més de 20 pàgines o més de 5 minuts de durada, el termini acordat amb la persona usuària.


12. PAGAMENT

El pagament de l'ajuda s’incorpora en l’oficina de programes de reconeixement de crèdit del departament al qual pertany el professor o professora sol·licitant. Se n’informa a la secretaria del departament i al PDI o PI implicat de la realització d'aquesta transferència.

En el cas que el material corresponga a diversos autors, si així es fa constar en la sol·licitud, l’ajuda se subdividirà entre el nombre d’autors i es transferirà la quantitat corresponent al departament o departaments corresponents, llevat que s’hi expresse el contrari.


13. ALTERNATIVA A LA SOL·LICITUD D’AQUESTES AJUDES

Com a alternativa a la sol·licitud d’aquestes ajudes, el PDI o PI pot demanar la revisió lingüística o la traducció de qualsevol material docent per la intranet (apartat: Serveis, Servei de Promoció i Normalització Lingüística)

Els materials ja corregits o traduïts per l’SPNL no podran ser objecte d’aquest tipus d’ajudes.


INFORMACIÓ

Servei de Promoció i Normalització Lingüística

Tel.: 96 387 77 08 (ext.: 77708)

A/e: spnlajudes@upv.es

 

http://www.upv.es/bondia


EMAS upv