- -
UPV
 
Residencia
Deportes Premios y ayudas Residencia  ...
Documento sin título


Què són les Ajudes Esportives de Residència?

Es repartiran un total de 3 Ajudes Esportives de Residència.
El seu objectiu és impulsar i premiar la participació dels nostres esportistes universitaris de la Universitat Politècnica de València en campionats d'àmbit autonòmic, nacional i internacional.Bases

REQUISITS

S'ha de ser alumne de grau o màster oficial impartit en la UPV durant el curs actual.

Ha d'haver superat el 30% (alumnes/as règim temps complet) o 50% (alumnes/as règim temps parcial) dels crèdits.

Ha d'acreditar algun crèdit esportiu segons el barem de la convocatòria.

Tenir fixada la seua residència familiar i la dels seus pares o tutors a una distància mínima de 100 km del Campus de la UPV on es trobe matriculat.

DURACIÓ DE LA AJUDA

Des de l'1 d'octubre fins al 31 de juliol del curs acadèmic actual.

CURRICULO ACADÈMIC (MÀXIM 5 PUNTS)

{nota mitjana + [(ctos superats/(núm d'anys matriculat * crèdits de 1r curso)] * 10}/4

CURRICULO ESPORTIU (MÀXIM 31 PUNTS)

Només es valoraran els mèrits obtinguts durant el període comprès entre l'1 de setembre al 31 d'agost.

Es tindran en compte les competicions oficials de caràcter internacional, les competicions oficials de caràcter nacional, les competicions oficials de caràcter autonòmic, pertànyer a la Selecció Nacional del seu corresponent esport i participar en competicions oficials i la projecció esportiva.

BENEFICIS

a) Exempció de taxes en la figura de Soci d'Esports.
b) Inclusió en el Programa d'Esportistes d'Alt Nivell de la UPV.
c) Podran sol·licitar crèdits ECTS per ser Esportistes d'Alt Nivell UPV

COMPROMISOS

a) Representar a la UPV en competicions oficials.
b) Col·laborar amb la difusió en la UPV de l'esport.
c) Assistir a actes protocol·laris.
d) Mantenir el Curriculo Esportiu actualitzat.
e) Destinar l'ajuda a la fi per al qual se li ha concedit.
f) Facilitar la documentació necessària
g) Comunicar l'obtenció d'altres subvencions.
h) Acceptar les obligacions pròpies derivades del marc legal en matèria d'ajudes i subvencions

TERMINI DE PRESENTACIÓ

Fins al 9 de setembre de 2021

COM SOL·LICITAR L'AJUDA

La sol·licitud es lliura en el registre general de la UPV de qualsevol dels tres campus.També es pot presentar de manera online en la seu electrònica de la pàgina de la UPV o en el Registre Electrònic Comú de l'Administració de l'Estat.

La documentació a aportar és:
a) Formulari de Sol·licitud (Annex I de les bases)
b) Currículum Esportiu normalitzat des d'ací
c) Acreditació de residència legal a Espanya per als alumnes i alumnes extracomunitaris
d) Autorització per a obtenir la informació fiscal necessària per a la concessió de l'ajuda esportiva
e)Certificat d'empadronament de TOTS els membres de la unitat familiar, inclòs el sol·licitant
f) Qualsevol altre document que consideren oportú per a acreditar qualsevol circumstància a avaluar

Consulta les bases completes i la documentació de les ajudes a esportistes d'elit per a
més informació.
EMAS upv