- -
UPV
 

PRÀCTIQUES EN EMPRESES

ESTUDIANT

EMPRESA

Tutor UPV

DOCUMENTACIÓ

PROGRAMES de Pràctiques

MARC LEGAL

ASEGURANÇA

COVID-19

FAQs - Poli[Consulta]

BÚSTIA DE SUGGERIMENTS

Personal SIE

Atenció al usuari

 
EMPRESA
 • Les pràctiques en empreses són cooperacions entre la UPV i l'empresa /institució a través de la qual els estudiants de la UPV poden realitzar pràctiques formatives.

 • Utilitats i Beneficis de les pràctiques.-

  - Els alumnes aporten noves idees i coneixements
  - Pot servir com a procés de selecció per a pròximes incorporacions
  - Faciliten altres relacions amb la UPV
  - Contribueixen a la millor formació de futurs professionals del sector
  - La UPV ofereix una gran varietat de Titulacions

 • Podrà realitzar pràctiques tot estudiant matriculat en la UPV que complisca els requisits establits per la seua titulació i que haja fet la seua inscripció en la BD curricular de pràctiques del SIE.


 • En cada titulació l'estudiant tindrà un nombre màxim d'hores de pràctiques que podrà realitzar. El màxim d'hores curriculars ho marca el pla d'estudis i el d'extracurriculares la normativa de la UPV i l'específica de centre si escau.

 • Les pràctiques han de realitzar-se per curs acadèmic: entre l'1 de setembre i el 31 d'agost de l'any següent. (Pla vell i pla nou)

 • Recorde que el mes d'Agost es considera inhàbil quant a la tramitació de la documentació, per tant perquè un estudiant es puga incorporar entre el 26 de Juliol i el 10 de Setembre, l'últim dia per a lliurar la documentació és el 16 de Juliol.

 • Recorde enviar la documentació amb les signatures digitals al @ de la ofcina de pràctiques del Centre de l'estudiant amb un mínim de 10 días d'antelació a l'inici de la pràctica..

 • L'empresa/institució facilitarà als alumnes l'assistència a la Universitat per a la realització d'exàmens i activitats acadèmiques d'obligada assistència.

 • L'empresa/institució facilitarà als alumnes un certificat d'estada en l'empresa.

 • Les pràctiques necessiten un projecte formatiu, que es plasmarà en la documentació a signar.

 • Els convenis requereixen un "Tutor empresa/institució" i un "Tutor en la universitat".

 • Es preveu l'aportació per part de l'empresa d'una quantia econòmica en concepte de borsa o ajuda a l'estudi. S'ha de respectar la borsa mínima i/o màxima establida per cada centre docent, i en general no s'acceptaran pràctiques amb borsa econòmica nul·la.

 • La UPV subscriu una pòlissa d'accidents i de responsabilitat civil. La pòlissa d'accidents arreplega diverses cobertures, referent a l'Assistència Sanitària aconsegueix únicament a aquells estudiants en pràctiques que donat el perfil de la mateixa no han d'estar cobertes per la Seguretat Social.


EMAS upv