- -
UPV
 
Expedició de títols de primer i segon cicle, i doctor (titulacions extintes)
Títols Normativa Legislació aplicable a l’expedició de títols Expedició de títols de primer i segon cicle, i doctor (titulacions extintes)  ...
xii. Reial Decret 1044/2003, d'1 d'agost (B.O.E. 11/09/06).41Kb
Pel qual s'estableix el procediment per a l'expedició per les universitats del suplement europeu al títol.
XI. (PDF) Reial decret 778/1998, de 30 d'abril,63Kb
pel qual es regula el tercer cicle d'estudis universitaris, l'obtenció i l'expedició del títol de doctor i d'altres estudis de postgrau.
IX. (PDF) Reial decret 50/1995, de 20 de gener,9Kb
pel qual es modifiquen els reials decrets que estableixen determinats títols universitaris oficials d'enginyers tècnics i s'aproven les directrius generals pròpies dels seus continguts dels estudis.
VIII. (PDF) Resolució de 14 d'octubre de 1994, de la Secretaria d'Estat d'Universitats i Investigació,6Kb
per la qual es modifica la de 26 de juny de 1989, dictada per a l'aplicació del que es disposa en les ordres de 8 de juliol i de 24 de desembre de 1988, en matèria de títols universitaris.
VII. (PDF) Reial decret 1.954/1994, de 30 de setembre,29Kb
sobre homologació de títols als del catàleg de títols universitaris oficials, creat pel Reial decret 1.497/1987, de 27 de novembre.
VI. (PDF) Ordre de 30 d'abril de 199026Kb
per la qual es regula el procediment d'expedició de determinats títols i diplomes oficials d'educació superior i postgrau.
V. (PDF) Resolució de 26 de juny de 1989, de la Secretaria d'Estat d'Universitats i Investigació10Kb
per a l'aplicació del que disposen les ordres de 8 de juliol de 1988 i de 24 de desembre de 1988 en matèria de títols universitaris oficials.
IV. (PDF) Ordre de 24 de desembre de 19888Kb
per la qual es modifica la de 8 de juliol de 1988 per a l'aplicació dels reials decrets 185/1985, de 23 de gener, i 1.496/1987, de 6 de novembre, en matèria d'expedició de títols.
III. (PDF) Ordre de 8 de juliol de 198817Kb
per a l'aplicació dels reials decrets 185/1985, de 23 de gener, i 1.496/1987, de 6 de novembre, en matèria d'expedició de títols universitaris oficials. (BOE No. 167/88 de 13 de juliol de 1988).
II. (PDF) Reial decret 1.496/1987, de 6 de novembre,21Kb
pel qual es regula l'obtenció, expedició i homologació de títols universitaris.

EMAS upv