- -
UPV
 
Convocatòries / Normativa
Beques Convocatòries / Normativa  ...
CONVOCATÒRIES
NORMATIVA
INFORMACIÓ GENERAL
ALUMNES PROCEDENTS D'ALTRES UNIVERSITATS
Si escau d'una altra Universitat, haurà d'aportar certificat de notes de l'últim curs.
ALUMNES ESTRANGERS MATRICULATS OFICIALMENT EN LA UPV

Comunitaris: N.I.E. i que l'estudiant o els seus sustentadors es troben treballant a Espanya.

No comunitaris: Hauran d'acreditar la seua condició de residents, quedant exclosos els que es troben en situació d'estada.

- Si els seus ingressos procedeixen d'un país estranger, certificació d'aquests, de tots els membres de la unitat familiar, expedit per l'Organisme Oficial que tinga competència a aquest efecte.

- Contracte del pis de lloguer.

EMAS upv