- -
UPV
 
Normativa
Títols Normativa  ...
Tots els documents es troben en format imprimible PDF. Si no teniu l'Adobe Acrobat Reader, descarregueu-lo clicant a la icona:
Ordre ECD/2654/2015, de 3 de desembre355Kb
Es dicten normes de desplegament i aplicació del Reial Decret 967/2014, de 21 de novembre, pel que fa als procediments per a l'homologació i declaració d'equivalència de títols estrangers d'educació superior.
Reial decret 967/2014, 21 de novembre350Kb
S'hi estableixen els requisits i el procediment per a homologar i declarar l'equivalència a titulació i a nivell acadèmic universitari oficial, i per a convalidar estudis estrangers d’educació superior. També s'hi estableix el procediment per a determinar la correspondència als nivells del marc espanyol de qualificacions per a l'educació superior dels títols oficials d'arquitectura, enginyeria, llicenciatura, arquitectura tècnica, enginyeria tècnica i diplomatura.
Mès informació

EMAS upv