- -
UPV
 
¿Cómo acceder a la universidad con estudios de un sistema educativo diferente al español?
General ¿Cómo acceder a la universidad con estudios de un sistema educativo diferente al español?  ...

      A.- Si els estudis realitzats tenen caràcter preuniversitari i han sigut superats íntegrament.

       1º.- Les persones interessades hauran de sol·licitar del Ministeri d'Educació d'Espanya, l'homologació pel batxillerat espanyol.

                    La informació corresponent a aquest tràmit es troba en la adreça d'Internet següent:

                          Ministeri d’Educació

         2º.- Realitzar les proves d’accés a la universitat, que són organitzades per la Universitat Nacional d'Educació a Distància (UNED).  La informació sobre la inscripció i l’estructura d’aquestes proves es troba en:

                         UNED - Proves d’accés a la universitat       

 

         3º.- Realitzar la preinscripció en els estudis que desitgeu. Per obtenir més informació sobre el procés de la preinscripció, visiteu la secció d’Accés d’aquesta web.            

        B.- Si els estudis realitzats tenen nivell universitari però encara no s’han finalitzat i es volen finalitzar a Espanya.

                Aquesta possibilitat requereix l’admissió en els estudis espanyols que vulgueu cursar i han de seguir el procediment indicat a continuació, publicat en el REIAL DECRET 1892/2008, de 14 de novembre -art. 57 (BOE 24/11/2008):

            1. Les sol·licituds de plaça d’estudiants amb estudis universitaris estrangers parcials o totals que no hagen obtingut l’homologació del seu títol a Espanya es resoldran pel Rector de la Universitat, d'acord amb les regles següents:

             Les sol·licituds de plaça d’estudiants amb estudis universitaris estrangers als quals se’ls hi convalide un mínim de 30 crèdits seran resoltes pel Rector de la Universitat que actuarà d'acord amb els criteris que establisca el Consell de Govern que, en tot cas, en tindrà en compte l’expedient universitari.

Més informació sobre normativa pròpia de la UPV:

              Normativa admissió - reconeixement de crèdits

 

         C.- Si els estudis realitzats tenen nivell universitari i s’han finalitzat.

Els interessats que tinguen un títol estranger podran optar entre aquestes dues opcions, tenint en compte que ambdues possibilitats no es poden sol·licitar simultàniament:

- Sol·licitar l’homologació per un títol universitari oficial espanyol (gestionada pel Ministeri d'Educació).

- Sol·licitar l’admissió a estudis oficials espanyols, havent obtingut prèviament el reconeixement dels estudis estrangers cursats. Com a requisit mínim caldrà obtenir-hi 30 crèdits (procediment apartat B).

Si una vegada sol·licitada l'homologació del títol estranger, aquesta és denegada pel Ministeri d'Educació, sí que es podrà sol·licitar l'admissió a estudis oficials espanyols, amb el reconeixement mínim previ de 30 crèdits.

Per obtenir-ne més informació, consulteu:

          Homologació de títols

          Normativa admissió - reconeixement de crèdits

 

D.- Si es volen realitzar estudis com a alumne visitant.

        Es considera alumne visitant l'alumne que, amb la corresponent autorització prèvia, reba docència en algun centre de la Universitat, sense que això supose un reconeixement acadèmic dels estudis cursats anteriorment, ni d'aquells que hi realitzarà. Aquesta consideració té la mateixa normativa tant per a alumnes nacionals com per a estrangers. Consulteu-ne més informació en:

        Normativa alumne visitant

 

E.- Accés a estudis de tercer cicle.

               Consulteu amb l’Escola de Doctorat per obtenir-ne més informació:

        Escola de Doctorat

F.- Beques.

    Els interessats a sol·licitar beques del Ministeri d’Educació, Ciència i Esport o de la Generalitat hauran de posseir el NIE i el permís de residència. Aquestes beques les podran sol·licitar estudiants de primer i segoncicle.

   Hi ha d’altres beques amb càrrec als pressupostos de la Universitat Politècnica de València que s'hi ofereixen puntualment per als alumnes d'aquesta. Consulteu més informació sobre aquestes convocatòries en:

      Normativa-Unitat de Beques-Servei d'Alumnat

 


EMAS upv