- -
UPV
 
MOTIUS: DETERIORAMENT, RECTIFICACIÓ, CANVI DE NOM, COGNOMS O NACIONALITAT, DEFUNCIÓ, INCORPORACIÓ ESPECIALITATS, INCORPORACIÓ PREMIS
Títols Processos i servicis MOTIUS: DETERIORAMENT, RECTIFICACIÓ, CANVI DE NOM, COGNOMS O NACIONALITAT, DEFUNCIÓ, INCORPORACIÓ ESPECIALITATS, INCORPORACIÓ PREMIS  ...

Els alumnes de la U.P.V. el títol dels quals ja haja sigut emés, podran sol·licitar un duplicat del mateix, per a això han de dirigir-se a la Unitat de Títols del Servici d'Alumnat (*) o al Centre corresponent on hagen cursat els seus estudis i aportar la documentació necessària per a la correcta expedició del nou.

Documentació a aportar:

- En tot cas, títol original, sol·licitud formal de duplicat, motivant les causes, i les taxes corresponents.
- En el cas de canvi de nom/cognoms, hauran d'aportar addicionalment la partida de naixement emesa per Registre Civil.

(*) Si el títol a duplicar va ser emés pel Ministeri (i per tant obtingut amb anterioritat al 3/01/1988) , haurà de posar-se en contacte amb la Secretaria del Centre on va cursar els estudis per a realitzar totes les gestions d'acord amb la informació indicada en l'enllaç següent:

Ministeri d’Universitats: Expedició de títols.

Noves titulacions de Grau / Màster Universitari / Doctor:

Després de l'entrada en vigor del Reial Decret 1002/2010, de 5 d'agost, sobre expedició del títols universitaris oficials, i d'acord amb la nova ordenació dels ensenyaments universitaris oficials establida mitjançant el Reial Decret 1393/2007, de 29 d'octubre, modificat pel Reial Decret 861/2010, de 2 de juliol, es produïx un nou procediment de reexpedició de títols universitaris oficials, el qual diu en l'Article 20: “A instàncies de l'interessat i previ abonament de les corresponents taxes, procedirà l'expedició de duplicat d'un títol en els casos de pèrdua, robatori, destrucció total o parcial o rectificació de l'original, sent requisit imprescindible la publicació en el BOE a fi de propiciar si és el cas les oportunes reclamacions”.

EMAS upv