- -
UPV
 
DOCTORAT
Alumnat que ha finalitzat els estudis de tercer cicle a la Universitat Politècnica de València.
L'alumnat que finalitze els estudis de tercer cicle a la Universitat Politècnica de València pot sol·licitar l'expedició del títol de doctor, així com el certificat que el supleix (els efectes del qual són els mateixos fins a la expedició del títol corresponent) a l'Escola de Doctorat.Legislació:

- RD 99/2011, de 28 de gener, BOE 10/02/2011
- RD 1002/2010, de 5 d'agost, BOE de 6/08/2010.
- RD 861/2010, de 2 de juliol, BOE de 3/07/2010, pel qual es modifica el RD 1393/2007.
- RD 1393/2007, de 29 d'octubre, BOE de 30/10/2007.
- ORDE ECI/2514/2007, de 13 d'agost, BOE de 21/08/2007.
- RD 189/2007, de 9 de febrer, BOE de 10/02/2007, pel qual es modifica el RD 56/2005.
- RD 1509/2005, de 16 de desembre, BOE de 20/12/2005, pel qual es modifica el RD 56/2005.
- RD 56/2005, de 21 de gener, BOE de 25/01/2005.
- ORDE de 24 de desembre de 1988
- RD 778/1998, de 30 d'abril, BOE 01/05/1998

EMAS upv