- -
UPV
 
Sol·licitud de duplicat
Títols Processos i serveis Sol·licitud de duplicat  ...
Els alumnes de la UPV el títol dels quals ja ha estat emès i, "a posteriori", es dóna la circumstància que aquest s'ha deteriorat, o s'ha de realitzar alguna rectificació de les dades aportades al seu dia, com per exemple el canvi de nom i cognoms o de nacionalitat, la incorporació d'una nova especialitat o intensificació o la incorporació de premis, poden sol·licitar-ne un duplicat.
Procés:
Aquests alumnes que per alguna de les causes indicades anteriorment volen obtenir un duplicat del títol universitari, s'han de dirigir al centre on van cursar els estudis i van sol·licitar el títol. Per a iniciar el procés, han d'omplir la sol·licitud, que han de presentar al centre; així mateix, han d'aportar els documents que acrediten legalment els canvis o insercions de les noves dades que sol·liciten. Una vegada revisades per la Secretaria del centre corresponent, se'ls lliurarà el rebut de la taxa que han de pagar en el compte destinat a aquesta finalitat en l'entitat bancària Bancaixa. La persona interessada ha de lliurar el resguard a l'esmentada Secretaria, on continuaran amb el tràmit, i trametran tots els aspectes i la sol·licitud a la Unitat de Títols de la Universitat, des d'on es processaran els canvis oportuns i es remetran novament al Ministeri d'Educació i Ciència, el qual els incorporarà a la base de dades i n'autoritzarà la nova impressió.

Observació:
Quan un alumne mor sense haver retirat el títol, els familiars s'han d'adreçar al centre per a iniciar el tràmit oportú que els permetrà retirar-lo després de deixar constància del fet a la base de dades del Ministeri d'Educació i Ciència.


Terminis:

En qualsevol moment.

Impresos:

Sol·licitud.

EMAS upv