- -
UPV
 
PLENO
Consejo Social PLENO  ...

El ple del Consell Social de la Universitat Politècnica de València és el màxim òrgan de deliberació i decisió del Consell. Està integrat pel president i vint-i-quatre vocals, sis en representació del Consell de Govern de la UPV i díhuit en representació dels interessos socials de la Comunitat Valencinaa, designats entre personalitats de la vida cultural, professional, econòmica, laboral i social.


EMAS upv