- -
UPV
 
Funciones
Consejo Social Funciones  ...

D'índole econòmica

 1. Aprovar el pressupost anual de la universitat i les seues modificacions, havent de ser informat periòdicament de l'estat d'execució del mateix.
 2. Conéixer el pressupost anual de les entitats que depenguen de la universitat i d'aquelles en què la universitat tinga participació majoritària en el seu capital o fons patrimonial equivalent, i formular propostes respecte d'això.
 3. Aprovar la programació plurianual de la universitat i la planificació estratègica de la mateixa.
 4. Aprovar els comptes anuals de la universitat.
 5. Aprovar la relació de llocs de treball del personal d'administració i serveis de la universitat i les seues modificacions.
 6. Fixar les taxes acadèmiques i la resta de drets corresponents als estudis que no impliquen l'expedició de títols oficials, els preus públics per la prestació de serveis no acadèmics per part de la universitat o per l'ús o cessió d'instal.lacions universitàries, així com determinar el règimen retributiu del professorat que impartisca seminaris, cursos i ensenyances no conduents a l'obtenció d'un títol universitari oficial.
 7. Proposar als òrgans competents de la Generalitat per a la seua aprovació qualsevol operació d'endeutament de la universitat o de les entitats que d'ella depeguen o d'aquelles en què la universitat tinga participació majoritària en el seu capital o fons patrimonial equivalent.

D'índole acadèmica

 1. Proposar al Consell de la Generalitat la creació, transformació i supressió de facultats, escoles tècniques superiors, escoles universitàries i instituts universitaris, així com la implantació, modificació o supressió d'ensenyances conduents a l'obtenció d'un títol oficial.
 2. Proposar a l'administració educativa l'aprovació dels convenis d'adscripció a la universitat de centres de ensenyança superior, instituts universitaris, d'institucions o centres d'investigació o creació artística, de caràcter públic o privat, així com de col.legis majors i residències universitàries.
 3. Aprovar les normes que regulen el progrés i la permanència en la universitat dels estudiants que no superen les proves corresponents en els terminis fixats, atenent en tot cas a les característiques dels diversos estudis.
 4. Promoure l'establiment de convenis entre la universitat i entitats públiques i privades.
 5. Establir programes per a facilitar la inserció professional dels titulats universitaris.
 6. Estimular l'activitat investigadora de la universitat i, en especial, promoure aquella vinculada als sector productius del seu entorno, propiciant projectes d'investigació i desenvolupament compartits entre la universitat i empreses o institucions.
 7. Impulsar les activitats que permeten un acostament de l'alumnat universitari a les demandes de treball de les empreses, de l'administració i de les institucions per a afavorir la inserció professional dels titulats universitaris.

D'índole social

 1. Promoure la participació de professionals i sectors socials en l'elaboració i reforma del contingut dels plans d'estudi, a fi d'adequar l'oferta dels estudis universitaris a les necessitats socials.
 2. Impulsar i, si és el cas, coordinar amb les associacions corresponents les actuacions destinades a establir relacions entre la universitat i els seus antics estudiants, a fi de mantindre els vincles afectius i de potenciar les accions de mecenatge a favor de la institució acadèmica.
 3. Autoritzar la creació per la universitat, i també la seua participació en societats civils, mercantils, fundacions, consorcis, i altres entitats amb personalitat jurídica propia.
 4. Promoure vincles de col.laboració mútua entre la universitat i institucions i entitats socials representatives.
 5. Promoure la creació de convenis entre les universitats i les entitats públiques i privades, orientades a especialitzar la formació dels estudiants i a facilitar la seua incorporació al món laboral.
 6. Atorgar ajudes, premis, distincions o reconeixements dins de l'àmbit de les seues competències.
 7. Promoure la realització d'estudis sobre la situació laboral de les persones amb títol universitari i la demanda social de noves ensenyances.


EMAS upv