- -
UPV
 
Prácticas ETSA
Información previa al inicio de una práctica - IMPORTANTE232Kb
Leer antes de rellenar el Convenio on-line.

FIRMAS DIGITALES
Desde el 15 de septiembre de 2020 no se aceptan firmas escaneadas y todos los documentos deberán llevar la FIRMA DIGITAL.
Ten presente que si haces una modificación en el PDF (por ejemplo, la fecha de inicio) y ya estaba firmado, las FIRMAS ya no son válidas. Hay que volverlo a firmar.
Asegúrate que las firmas son válidas en esta plataforma:
Validar firmas del Convenio.
Si los PDFs no pasan esta validación, los documentos serán devueltos para firmar de nuevo.


TERMINI PER A ENVIAR EL CONVENI37Kb
El conveni ha d'enviar-se 10 dies naturals abans de l'inici de la pràctica, sense comptar el dia del seu enviament. El mes d'agost és inhàbil.
En el PDF adjunt pots veure com es compten els 10 dies.


CALCULA LA TEUA PRÀCTICA
La "Calculadora de pràctiques" t'ajuda a planificar la teua pràctica i a generar el "Conveni de pràctiques".
Enviar per e-mail el PDF emplenat amb SIGNATURES DIGITALS com a mínim 10 DIES NATURALS abans de l'inici de la pràctica.
CALCULA LA TEUA PRÀCTICA és una eina per a ajudar-te a generar el PDF del Conveni i les dades que introdueixes, els pots canviar posteriorment editant el mateix PDF. El document que té valor legal és el PDF del Conveni que se signa digitalment.

Conveni de pràctiques
Enviar per e-mail el PDF emplenat amb SIGNATURES DIGITALS com a mínim 10 DIES NATURALS abans de l'inici de la pràctica.
Si una vegada acabada la pràctica es desitja prorrogar-la, caldrà emplenar un nou conveni amb les noves dates. Totes les pràctiques han de finalitzar el 31 d'Agost i si es desitja continuar, emplenar un nou a partir de l'1 de setembre.

Modificació
Per a una pràctica ja iniciada, permet modificar les hores, la borsa econòmica, el tutor empresa o el tutor UPV. Enviar per e-mail el PDF emplenat amb SIGNATURES DIGITALS. Ha de presentar-se amb 10 dies d'antelació al canvi a realitzar.

Rescissió
Document per a rescindir una pràctica. Únicament podrà realitzar-se per motius justificats. Termini màxim 7 dies naturals des de la data de rescissió. Enviar per e-mail el PDF emplenat amb SIGNATURES DIGITALS.

EMPRESAS: Solicitud de estudiantes en Practicas
Si eres una empresa que quiere incorporar a un estudiante de arquitectura en prácticas y no dispone de candidato, cumplimenta tu solicitud en la plataforma DIRE. Una vez enviada, deberá ser validada por la ETSA.

Preguntas frecuentes (FAQs) en materia de prácticas en empresas de los estudiantes de la ETSA:
Marco legal de las prácticas en empresas y normativas de la UPV y la ETSA en la materia.
Real Decreto 592/2014216Kb
Real Decreto 592/2014, de 11 de julio, por el que se regulan las prácticas académicas externas de los estudiantes universitarios.
Reial decret 1493/2011162Kb
Reial decret 1493/2011, de 24 d'octubre, pel qual es regulen els termes i les condicions d'inclusió en el Règim General de la Seguretat Social de les persones que participen en programes de formació.
Reial decret-llei 8/20149,4Mb
Reial decret-llei 8/2014, de 4 de juliol, d'aprovació de mesures urgents per al creixement, la competitivitat i l'eficiència. Disposició addicional vint-i-cinquena. Bonificació en la cotització a la Seguretat Social per les pràctiques curriculars externes dels estudiants universitaris i de formació professional.
Normativa sobre pràctiques en empreses de la UPV 2015292Kb
Reglament pel qual s'estableix la normativa sobre pràctiques en empreses i institucions dels alumnes de la Universitat Politècnica de València.
Resolución Bolsa Mínima709Kb
Resolución de la UPV del 2 de octubre de 2017 que establece una bolsa mínima de 3,75 euros/hora para las prácticas de la Universidad.
Resolució sobre les pràctiques solidàries825Kb
Resolució del Vicerector d'Ocupació i Emprenedoria de la UPV, del dia 27 de novembre de 2018, per la qual s'aprova la possibilitat d'exempció de bossa d'ajuda a l'estudi i límits a aquesta, dirigit als estudiants de pràctiques externes dins de la modalitat de pràctiques solidàries.
El Observatorio de Empleo tiene por objetivo recoger, procesar y facilitar información referente al proceso de la inserción laboral de los titulados universitarios en el entorno socioeconómico y a la opinión de los egresados de su paso por la Universidad.
Materiales de la conferencia "Buscar empleo en la Red" impartida por Raquel Gascón en la Sala de Proyecciones de la ETSA el pasado 5 de marzo de 2014.
Materiales de la conferencia "Recursos para buscar trabajo en el extranjero" impartida por Inmaculada Badenes en el Aula Magna de la ETSA el pasado 26 de febrero de 2013.

EMAS upv