- -
UPV
 

Màster Universitari en Enginyeria Mecatrònica Campus de Vera (València), Universitat Politècnica de València

Màster Universitari en Enginyeria Mecatrònica

90 crèdits

Crèdit 35,34€
(2023/2024)
Permet accedir a beques

50 places
(2024/2025)

Introducció

L'enginyeria mecatrònica representa la fusió de tecnologies com el control, la mecànica, l'electricitat, l'electrònica o la informàtica, que permeten abordar els reptes en enginyeria que suposen les noves màquines intel·ligents. És una elecció natural per a explicar un procés que té com a propòsit, des de l'origen, la creació de productes avançats i sistemes d'enginyeria indissolublement vinculats per la combinació sinèrgica de les tecnologies mecànica, electrònica, de control i informàtica.

Aquest terme és encunyat per la indústria japonesa en la dècada del 1970 -època de desenvolupament dels primers robots industrials- i té, entre altres antecedents immediats, la investigació en l'àrea de la cibernètica, les màquines de control numèric, els manipuladors i els autòmats programables. Avui dia, robòtica ha passat a ser considerat com un terme genèric; això no obstant, des d'un punt de vista formal, podria considerar-se com un subconjunt de la mecatrònica. En molts aspectes, la mecatrònica és hereva dels denominats sistemes electromecànics o dels sistemes d'automatització i control.

Objectius

L'objectiu fonamental del Màster Universitari d'Enginyeria Mecatrònica és oferir als estudiants una formació integral en enginyeria mecatrònica, incloent l'anàlisi, el disseny i la implementació de sistemes mecatrònics en entorns industrials; que aquests alumnes adquirisquen una capacitat de desenvolupament, i fins i tot d'investigació, en enginyeria mecatrònica i en les metodologies i tecnologies que permetran la creació de productes i sistemes d'enginyeria definits per la combinació sinèrgica de les tecnologies mecànica, electrònica, elèctrica, de control i informàtica.

L'interès professional del títol proposat ve donat per la creixent necessitat de les empreses de contractar enginyers amb un perfil multidisciplinari. Les empreses solen queixar-se de l'excessiva especialització dels enginyers i de l'esforç que han d'invertir en la formació d'aquests. Els titulats d'aquest Màster podrien aportar una millora als processos productius, eliminant ineficiències i augmentant la competitivitat. L'enginyer mecatrònic es distingeix per la capacitat inventiva i l'originalitat, a més de per l'habilitat per a dirigir equips interdisciplinaris de treball; posseeix una actitud emprenedora i de lideratge, i s'adapta amb creativitat als canvis que s'esdevinguen. L'enginyer mecatrònic gaudeix d'un alt sentit d'organització, cosa que li genera una alta capacitat d'anàlisi i de síntesi, la qual el mena a transformar els seus coneixements i els elements físics que té a l'abast en instruments intel·ligents.

Dirigit a

Graduats, enginyers o llicenciats en els títols oficials següents: Grau en Enginyeria d'Automàtica i Electrònica, Grau en Enginyeria Mecànica, Grau en Enginyeria Elèctrica, Grau en Enginyeria Aeroespacial, Enginyeria Industrial (totes les orientacions), Enginyeria en Automàtica i Electrònica Industrial, Enginyeria Tècnica Industrial. També poden ser admesos en el Màster candidats d'altres titulacions relacionades sempre que aquests, a criteri de la comissió acadèmica, acrediten coneixements suficients dels àmbits següents: automàtica, mecànica, electrònica i informàtica, així com els fonaments físics (electricitat i mecànica) i els fonaments matemàtics.

Criteris d'admissió

D'acord amb la normativa d'accés als ensenyaments oficials de màster reflectida en l'article 16 del Reial decret 861/2010, de 2 de juliol, pel qual es modifica el Reial decret 1.393/2007, de 29 d'octubre, pel qual s'estableix l'ordenació dels ensenyaments universitaris oficials, per a accedir als ensenyaments oficials de màster cal estar en possessió d'un títol universitari oficial espanyol o d'un altre títol expedit per una institució d'educació superior pertanyent a un altre estat integrant de l'espai europeu d'educació superior que faculte en aquest espai per a l'accés a ensenyaments de màster.

Així mateix, hi poden accedir els titulats de sistemes educatius aliens a l'espai europeu d'educació superior sense necessitat de l'homologació dels seus títols, després que la universitat haja comprovat que acrediten un nivell de formació equivalent als títols universitaris oficials espanyols corresponents i que faculte, al país expedidor del títol, per a l'accés a ensenyaments de postgrau. L'accés per aquesta via no implica, en cap cas, l'homologació del títol previ que estiga en possessió de la persona interessada, ni el reconeixement d'aquest títol a altres efectes que el de cursar els ensenyaments de màster.

S'hauran de tindre en compte els requisits linguístics que pot consultar en l'apartat corresponent del menú.

Organització

Escola Tècnica Superior d'Enginyeria del Disseny

Participants

Departament d'Enginyeria Elèctrica, Departament d'Enginyeria de Sistemes i Automàtica, Departament d'Enginyeria Electrònica, Departament d'Enginyeria Mecànica i de Materials, i Departament d'Informàtica de Sistemes i Computadors de la Universitat Politècnica de València


EMAS upv