- -
UPV
 

Màster Universitari en Enginyeria del Formigó Campus de Vera (València), Universitat Politècnica de València

Màster Universitari en Enginyeria del Formigó

90 crèdits ECTS

Introducció

El formigó, el material de construcció més emprat en l'actualitat, ha permès els avanços més significatius en el camp de la construcció i constitueix un pilar bàsic en la indústria de la prefabricació. L'estudi dels conglomerants, de les addicions i la correlació entre les propietats microscòpiques i macroscòpiques del formigó són un bon punt de partida per a aprofundir en l'estudi del formigó des de tots els vessants. Tots aquests aspectes s'aborden tenint en compte criteris de qualitat, seguretat, sostenibilitat, cooperació per al desenvolupament i responsabilitat social corporativa.

Objectius

L'objectiu fonamental d'aquest Màster és proporcionar un ampli coneixement sobre el formigó com a material de construcció, i també les habilitats necessàries per a l'anàlisi i el disseny d'estructures de formigó.

Aquests estudis estan orientats a la formació de professionals, investigadors i docents, especialistes en alguns dels següents camps del formigó:

 • Propietats fisicoquímiques i tecnològiques dels formigons i dels materials constituents convencionals i avançats; fabricació i aplicacions.
 • Propietats fisicoquímiques i tecnològiques dels materials per a la reparació de construccions de formigó estructural; aplicacions.
 • Procediments constructius, maquinària i mitjans auxiliars per a la construcció d'estructures de formigó convencionals i singulars.
 • Durabilitat de les construccions de formigó i mesures de protecció.
 • Aspectes mediambientals i cicle de vida del formigó.
 • Avaluació i diagnòstic de construccions de formigó estructural; mètodes, mecanismes i mitjans per a la reparació i rehabilitació.
 • Comportament mecanicoresistent de les construccions de formigó estructural; modelització numèrica i anàlisi experimental.
 • Disseny, optimació i projecte de construccions de formigó.
 • Construcció industrialitzada i prefabricació.

Dirigit a

Persones amb les titulacions següents: Enginyeria de Camins, Canals i Ports, Enginyeria Tècnica d'Obres Públiques, Enginyeria Química, Enginyeria Industrial, Enginyeria Tècnica Industrial, Arquitectura, Arquitectura Tècnica, Enginyeria de Materials, Enginyeria Agrònoma, Enginyeria Tècnica Agrícola i altres titulacions equivalents.

Criteris d'admissió

 • Titulacions esmentades
 • Expedient acadèmic
 • Adequació al perfil

Organització

Departament d'Enginyeria de la Construcció i de Projectes d'Enginyeria Civil

Cofinançament

Ministeri d'Educació


EMAS upv