- -
UPV
 

Dades generals

Pla d'estudis

Normativa

Qualitat

Suggeriments, queixes i felicitacions

poli[Consulta]Nuevo Plan de Estudios MBBM 2023-2024

Plazo Preinscripción 2024-25 del 17 al 28 de junio de 2024

Novedades en la aplicación preinscripción y admisión máster

Criterios de Ingreso y Baremo 2024-25

Premio Extraordinario Consejo Social 2013

Comisiones del Máster Biotecnología Biomédica 2022-23

Requisito lingüístico

Profesores invitados

Pràctiques en empresa

Treball de fi de màster

Aspectos normativos TFM MUBB

Propuestas TFM 2023-2024

Intercanvi Acadèmic

 

Màster Universitari en Biotecnologia Biomèdica Campus de Vera (València), Universitat Politècnica de València

Màster Universitari en Biotecnologia Biomèdica

90 crèdits

Crèdit 35,34€
(2023/2024)
Permet accedir a beques

50 places
(2024/2025)

Introducció

La Biotecnologia Biomèdica és la frontera entre la investigació bàsica de la Biomedicina i les aplicacions ja establides de la Biotecnologia Mèdica, i es refereix a la generació de noves eines biotecnològiques per a la recerca, el diagnòstic i el tractament de les malalties.

La Biotecnologia Biomèdica és un nou nom per a aquesta situació d'efervescència creadora que es viu als centres d'investigació públics i d'empreses, on el desenvolupament de noves eines amb valor potencial per a la medicina és constant, encara que només algunes d'aquestes arriben a assentar-se en la pràctica mèdica. Aquesta enorme vitalitat de la Biotecnologia Biomèdica és el que justifica que s'oferisca un màster universitari amb aquesta denominació.

Objetius

La finalitat del títol de Màster en Biotecnologia Biomèdica és l'adquisició per part de l'estudiant d'una formació avançada i especialitzada sobre les bases cel·lulars i moleculars de la Biomedicina, des d'un enfocament multidisciplinari, per a la seua aplicació i integració en la recerca, com també en l'àmbit clínic, sanitari i empresarial.

L'orientació d'aquest màster és, per tant, doble: investigadora i professional, la qual cosa reflecteix l'estat actual de la Biotecnologia Biomèdica.

Les persones titulades en aquest màster han de ser capaces d'integrar coneixements bàsics amb les necessitats mèdiques en un context de recerca translacional bench to bedside. Així mateix, podran enfrontar-se a la complexitat de formular judicis, i gestionar i participar en el desenvolupament de noves aproximacions diagnòstiques o terapèutiques en l'àmbit biomèdic, des de la perspectiva de les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements.

Finalment, dins dels objectius formatius, s'emfatitzarà en el desenvolupament d'habilitats d'aprenentatge autònom, destreses en noves tecnologies i capacitats de comunicació, tant a nivell científic com dirigit a diferents públics (especialitzats i no especialitzats).

Dirigit a

S’admet al MBB l’alumnat que acredite estar en possessió del títol espanyol o de l'EEES de les següents titulacions de referència en Ciències de la Vida: Biologia, Bioquímica, Biotecnologia, Biomedicina, Ciències Biomèdiques, Ciències de la Salut, Farmàcia i Medicina.

Altres titulacions que es consideren afins al títol són: Genètica, Microbiologia i Enginyeria Biomèdica. En tots aquests graus, l’estudiantat ha cursat crèdits suficients de matèries bàsiques –com ara Biologia, Bioquímica i Fisiologia Humana– de manera que puga seguir el màster amb garanties.

Criteris d'admissió

 • Titulacions esmentades
 • Currículum
 • Adequació del perfil
 • Carta de motivació
 • L'admissió de candidates i candidats es basarà en l'excel·lència acadèmica, en la idoneïtat dels estudis previs i en el seu grau de motivació amb vista a desenvolupar una carrera professional de biomedicina.

Organització

 • Departament de Biotecnologia

Participants

 • Institut de Biomedicina de València (Consell Superior d'Investigacions Científiques)
 • Centre d'Investigació Príncep Felip de València
 • Biotecnologia de la Comunitat Valenciana (BIOVAL)

Entitats Col·laboradores

 • Associació Espanyola de Bioempreses
 • Associació d'Empreses Biotecnològiques de la Comunitat Valenciana
 • Agència Valenciana de Salut (Hospital General Universitari i Hospital Universitari La Fe)

Dades de Contacte

 • Telèfons: +34 96 387 74 20
 • depbtc@upvnet.upv.es


EMAS upv