- -
UPV
 

Màster Universitari en Incendis Forestals. Ciència i Gestió Integral Campus de Vera (València), Universitat Politècnica de València

Màster Universitari en Incendis Forestals. Ciència i Gestió Integral

90 crèdits

Crèdit 35,34€
(2022/2023)
Permet accedir a beques

25 places
(2023/2024)

Introducció

El Màster Interuniversitari en Incendis Forestals, Ciència i Gestió Integral (MàsterFOC) que ofereixen conjuntament la Universitat Politècnica de València, la Universitat de Lleida i la Universitat de Lleó és un màster únic a Espanya i a Europa que forma professionals especialistes en incendis forestals, tant de les administracions públiques com de les empreses.

La formació especialitzada en Incendis Forestals és una necessitat prioritària en la lluita contra el canvi climàtic, ja que els incendis forestals representen la major pertorbació natural en el context actual d'emergència climàtica. El màster complementa especialment les formacions del Grau d'Enginyeria Forestal i del Medi Natural i del Máster d'Enginyeria Forestal que s'imparteixen a l'ETSEAMN de la UPV. La formació específica que ofereix aquest màster respon a la creixent demanda de professionals amb formació especial en prevenció i extinció d'incendis en condicions mediterrànies. Les noves polítiques, estratègies i programes europeus, nacionals i de les comunitats autònomes, en el compliment del Pacte Verd Europeu, han portat a augmentar molt significativament les dotacions pressupostàries de les diferents administracions públiques, però també de les empreses del sector, de la qual cosa resulta un augment significatiu de llocs de treball en tasques de prevenció, però també d'extinció.

Objectius

El Máster Interuniversitari en Incendis Forestals, Ciència i Gestió Integral (MàsterFOC) té com a objectiu general la formació de personal altament qualificat per a complir la demanda social de gestió de les emergències per incendis forestals, tant de les administracions públiques com de les empreses. Els objectius específics en la docència del màster són:

 • Analitzar, interpretar i modelitzar el risc i comportament dels incendis forestals, així com el seu efecte en els ecosistemes i en el territori, mitjançant la utilització de tècniques innovadores d'anàlisi geoespacial, amb l'objectiu de:
  • Valorar el risc d'incendis i les zones d'alta vulnerabilitat, a fi de dissenyar les actuacions de prevenció més oportunes.
  • Dissenyar les estratègies i tàctiques, i emprar les tècniques i els mitjans necessaris per al seu control.
  • Interpretar els efectes del foc en els diferents elements de l'ecosistema segons la seua intensitat, i elaborar els plans d'actuació en les superfícies afectades per incendis forestals.
 • Gestionar, de manera integral, l'emergència per incendis forestals a nivell estratègic, tàctic i operatiu, prioritzant la seguretat i salut dels mitjans humans que hi intervenen.
 • Complir els estàndards dels diferents llocs tècnics de l'organització de les emergències per incendis forestals, com p. e.: direcció d'Extinció, cap d'Operacions Aèries i coordinació de Mitjans Aeris.
 • Adquirir els coneixements científics i tècnics més innovadors en l'àrea dels incendis forestals, inclosos els resultats de les últimes investigacions i les seues aplicacions, i preparar l¿alumnat que vol continuar fent un futur doctorat.

Número de créditos

90 ECTS dels quals:

 • Matèries obligatòries 50
 • Matèries optatives 17,5
 • Pràctiques externes 10,5
 • Treball de fi de màster 12

Estructura del màster

El programa acadèmic del màster s'estructura en quatre mòduls, amb les corresponents matèries:

Mòdul I. Gestió i tecnologies dels focs forestals (50 ECTS, matèries obligatòries)

 • Matèria 1. Fonaments dels focs forestals
 • Matèria 2. Risc i prevenció d'incendis forestals
 • Matèria 3. Gestió de l'emergència per incendis forestals
 • Matèria 4. Extinció d'incendis

Maneig de recursos i tècniques en emergències (17,5 ECTS, matèries optatives)

 • Matèria 1. Direcció operativa
 • Matèria 2. Planificació de la defensa contra incendis forestals
 • Matèria 3. Investigació i cooperació en incendis forestals

Dirigit a:

Es tracta d'un màster dirigit a graduades i graduats amb coneixements elementals previs en l'enginyeria i gestió forestal. Per tant, les persones titulades a les quals va dirigit el màster són totes aquelles que treballen de manera multidisciplinària en la gestió d'incendis forestals, encara que, principalment, a totes les que són tècniques forestals. Les titulacions que possibiliten un accés de manera directa al màster són les següents: Enginyeria Tècnica Forestal, especialitat en Explotacions Forestals; Enginyeria Tècnica Forestal, especialitat en Indústries Forestals, i tots els títols actuals de grau que habiliten per a l'exercici de la professió de l¿Enginyeria Tècnica Forestal (Grau en Enginyeria Forestal). Així mateix, tenen accés directe totes les que tinguen el títol d¿Enginyeria Forestal o de Màster en Enginyeria Forestal.

Criteris d'admissió:

El màster ofereix 25 places cada any. La Comissió d'Estudis del Màster avalua els perfils de les persones candidates que no tinguen un accés directe (titulacions de grau o llicenciatura, arquitectura o enginyeria, i els seus equivalents en l'EEES, p. e.: Ciències Ambientals, Biologia, Enginyeria Agrònoma, Enginyeria del Medi Natural, Enginyeria del Medi Rural, Geografia, etc.) i fixa, si escau, els complements de formació necessaris fins a un màxim de 20 crèdits ECTS en Fonaments del Medi Forestal (5 ECTS), Fonaments de la Gestió Forestal (5 ECTS), Fonaments de SIG i Teledetecció (5 ECTS) i Fonaments de Focs Forestals (5 ECTS).

Organització:

Màster interuniversitari en mode semipresencial.

 • Part no presencial: Aprenentatge autònom per part de l'estudiant amb els recursos docents que tinguen a disposició seua al campus virtual, amb l¿ajuda d¿algunes classes síncrones o asíncrones, a través de videoconferències, i amb tutories individualitzades o col·lectives. Aquesta part té com a objectiu assolir els coneixements teòrics de l'assignatura.
 • Part presencial: Té com a objectiu desenvolupar el contingut pràctic i aplicat de l'assignatura. Mentre dura, es realitzen activitats fora del campus, en aules d'informàtica o en laboratoris; també es fan seminaris. Aquesta part presencial es realitza mitjançant estades als tres campus (Lleida, Lleó i València), depenent de quin campus tinga assignada l'assignatura. Les estades són, com màxim, de sis dies de duració.
La matrícula es formalitza en la universitat coordinadora (Universitat de Lleida).

Participants

Entitats col·laboradores

En l'estructura del Pla d'estudis s'atorga un pes important a les pràctiques en empresa i al treball final de màster (TFM). Es busca que l'alumne o alumna desenvolupe totes les habilitats adquirides en un entorn similar al seu futur lloc de treball.

El màster compta amb una àmplia base d'empreses públiques i privades en diferents regions d'Espanya on l'estudiant pot realitzar les pràctiques. A això s¿ha d'afegir el fet de l'estreta relació, col·laboració i suport dels col·legis professionals d'Enginyeria Forestal i d'Enginyeria de Forest a nivell nacional.

La difusió realitzada entre les empreses del sector, els organismes i les institucions públiques ha permès que el màster tinga múltiples convenis de col·laboració, com els següents:

 • Ministeri de Transició Ecològica i Repte Demogràfic. Àrea de Defensa contra Incendis Forestals
 • Ministeri de Defensa. Unitat Militar d'Emergències
 • Institut de Seguretat Pública. Generalitat de Catalunya
 • Junta d'Andalusia. Conselleria de Medi Ambient
 • Junta d'Andalusia. Agència de Medi Ambient i Aigua
 • Generalitat Valenciana. Agència Valenciana de Seguretat i Resposta a les Emergències
 • Diputació General d'Aragó. Departament d'Agricultura, Ramaderia i Medi Ambient
 • Agència Navarresa d'Emergències. Govern de Navarra
 • Consorci Provincial de Bombers de València
 • Diputació de Barcelona
 • Institut Nacional d'Investigació i Tecnologia Agrària i Alimentària (INIA)
 • Col·legi d'Enginyers i Enginyeres Forestals d'Espanya
 • Col·legi d'Enginyeres i Enginyers Tècnics Forestals d'Espanya
 • Centre Tecnològic Forestal de Catalunya
 • INAER, líder en Mitjans Aeris
 • TECNOSYLVA, líder en enginyeria d'incendis
 • HISPASAT
 • TELVENT ENVIRONMENT
 • INDRA ESPAI
 • DEIMOS IMAGING
 • ISDEFE ¿ Ingeniería de Sistemas para la Defensa de España, SA
 • EXPACE ON BOARD SYSTEMS, SL
 • BRAINSTORM MULTIMEDIA, SL
 • GEACAM
 • VAERSA ¿ Valenciana de Aprovechamiento Energético de Residuos, SA
 • ARIES INGENIERÍA Y SISTEMAS, SA
 • INDRA SOFTWARE LAB, SLU
 • INNOVATEC SENSORIZACIÓN Y COMUNICACIÓN, SL
 • METEOGRID
 • TELECOMUNICACIONES MERINO
 • ESRI ESPAÑA
 • TELEFÒNICA
 • VALLFIREST
 • HISPÁNICA DE AVIACIÓN
 • TRAGSA
 • SODEMASA
 • ELIGO SISTEMAS
 • INSA


EMAS upv