- -
UPV
 
Responsabilitat Social Corporativa
DECRET 182/2011, de 25 de novembre, del Consell, pel qual s'aproven els Estatuts de la Universitat Politècnica de València. [2011/12123]

TÍTOL PRELIMINAR
Disposicions generals

CAPÍTOL I
Naturalesa i fines

Article 3. Responsabilitat Social Corporativa
La Universitat Politècnica de València és una Institució pública al servei de la societat i convençuda de la importància de la responsabilitat social corporativa. En conseqüència, es compromet a:

a) Impulsar la cooperació al desenvolupament.

b) Potenciar l'ús del valencià en l'ensenyament i en l'administració.

c) Afavorir les polítiques d'igualtat en tots els seus àmbits.

d) Augmentar la sensibilitat mediambiental de la comunitat universitària.

Adhesió al Pacte Mundial

En el 2009 es produeix l'adhesió de la UPV al Pacte Mundial, acollint-se a la major iniciativa internacional proposta per Nacions Unides l'objecte de les quals és aconseguir un compromís voluntari de les entitats en Responsabilitat Social, per mitjà de la implantació de Deu Principis basats en Drets Humans, Normes Laborables, respecte al Medi ambient i de Lluita contra la Corrupció.

És una iniciativa altruista que demana a les empreses que facen seus, recolzen i porten a la pràctica un conjunt de valors fonamentals.

El Pacte Mundial és la major iniciativa Internacional en el terreny de l'Ètica i de la Responsabilitat Social.

Declaració de la Universitat Politècnica de València favorable al Comerç Just345Kb

La Universitat Politècnica de València redacta la declaració institucional d'adhesió pel comerç Just.

Assumint com a eix transversal en el seu camp d'actuació, les accions responsables en favor d'una major equitat i d'un desenvolupament humà i sostenible sense marcar fronteres, tant en el camp de la cooperació com en el de la sensibilització social cap als més desfavorits, contribuint àmbits prioritaris de treball en aquests paràmetres socials, estretament vinculats al seu espai natural de treball amb la docència i la investigació.


EMAS upv