- -
UPV
 

Vicerectorat d'Estudiants i Emprenedoria

És el responsable del suport als estudiants durant la seua trajectòria acadèmica i personal en la Universitat, supervisant la qualitat dels serveis que se'ls presta, i servint d'enllaç amb les unitats responsables d'orientació, docència, matrícules, beques, ajudes socials i representació estudiantil, entre altres. És l'encarregat de promoure, difondre i fomentar la cultura emprenedora a través de la unitat d'emprenedoria IDEES UPV, i dinamitzar l'ecosistema emprenedor STARTUPV per a la creació d'empreses innovadores i de base tecnològica. A més, promourà l'adquisició de competències transversals a través d'activitats extra‐curriculars com el Programa Generació Espontània.

Entre les seues funcions es troba la coordinació de les proves que d'acord amb la normativa aplicable resulten necessàries per a l'accés a la UPV així com la gestió de la preinscripció, admissió i matrícula en estudis universitaris oficials de grau i màster.


EMAS upv