- -
UPV
 
Foto principal

Vicegerència de Recursos Humans i Estructura Organitzativa

La Vicegerència de Recursos Humans i Estructura Organitzativa és l'encarregada de coordinar l'àmbit economicoadministratiu relacionat amb la gestió dels recursos humans de la UPV, incloent a tots els col·lectius de personal (personal docent i investigador, personal de recerca, personal d'administració i serveis, personal eventual i personal en formació); així com coordinar els processos de planificació de recursos humans i elaborar els estudis, anàlisis i propostes que li siguin encomanats, en el seu àmbit competencial, per la Gerència.

Estado
Actualizando...
 

EMAS upv