- -
UPV
 
Introducción
Introducción  ...

SECCIONS DE PERSONAL D’ADMINISTRACIÓ I SERVEIS (PAS)

Objectius i funcions

 

Aquestes unitats són les encarregades de la gestió administrativa dels recursos humans de la Universitat Politècnica de València, que inclou tant l’optimació com la racionalització de les dotacions del PAS de les diferents unitats, amb la finalitat de disposar d’una plantilla adequada per a la consecució dels fins de la Universitat. S’encarreguen de gestionar totes les qüestions relacionades amb el PAS d’aquesta Universitat. A més a més, apliquen i posen en funcionament tot allò que es deriva dels acords dels òrgans col·legiats i unipersonals que intervenen en la definició de les polítiques de personal.

 

El nostre compromís es dirigeix, de manera especial, al personal de la Universitat Politècnica de València per a facilitar-li l’exercici efectiu dels drets que té i el compliment dels deures a què està obligat, prestar-li atenció i assessorament personalitzat, reduir els terminis establits en els procediments de personal i millorar de forma contínua els serveis prestats.

 

Entre les activitats que duu a terme, s’han de destacar les següents:

 • Elaborar, modificar i mantenir les plantilles pressupostàries.
 • Elaboració i manteniment actualitzat de la relació de llocs de treball.
 • Impulsar l’oferta d’ocupació, per mitjà de les corresponents convocatòries de concursos i processos selectius.
 • Convocar i gestionar tots els processos de selecció i provisió de llocs de treball.
 • Gestió i formalització de preses de possessió i cessacions, així com de les incorporacions i la contractació de personal temporal.
 • Tramitació de situacions administratives, compatibilitats, permisos i llicències, jubilacions, gratificacions.
 • Gestionar els expedients administratius del PAS funcionari i del PAS laboral, així com el manteniment actualitzat dels expedients personals.
 • Manteniment i gestió de les borses de treball. Aplicació dels acords referits al funcionament d’aquestes.
 • Gestió central de la dedicació horària del personal d’administració i serveis.

Per a la realització de qualsevol tràmit o consulta relacionada amb els processos, els serveis, les activitats, etc., que es duen a terme en aquestes seccions, us podeu posar en contacte amb nosaltres fent servir qualsevol de les vies següents:

 • Secció de Concursos, Oposicions i Plantilla del PAS: assumptes relacionats amb la relació de llocs de treball, selecció i provisió. Adreça electrònica: rrhh.coppas@upv.es. Telèfon: 963879879, o extensions 78959, 78960, 78999 i 74028.
 • Secció de Gestió del PAS: assumptes relatius a la gestió dels diferents aspectes relacionats amb la vida laboral del PAS. Adreça electrònica: rrhh.gespas@upv.es. Telèfon: 963879804, o extensions 74029, 88971, 79806 i 74039.


EMAS upv