- -
UPV
 
Procediment per a realitzar tràmits electrònics en altres administracions públiques


Objecte del servei

Realitzar de forma telemàtica, en representació de la Universitat Politècnica de València com a persona jurídica, tots aquells tràmits, diligències o actuacions que, en el marc d'un procediment administratiu, hagen de realitzar-se en les diferents administracions públiques.

Descripció del servei/activitat

En la relació amb les administracions públiques, és necessari que la Universitat Politècnica de València es dirigisca als òrgans administratius en els casos següents:

 • en la iniciació d'un procediment
 • en la instrucció d'aquest: esmena d'errors, presentació de proves, documentació annexa, al·legacions…
 • en la renúncia de drets, en el desistiment de sol·licitud
 • en la fase d'execució del procediment

Aquest servei permet realitzar el procés de tramitació telemàtica corresponent a un procediment en la seu electrònica d'una administració pública, en representació de la Universitat Politècnica de València com a persona jurídica.

Aquest servei no considera la revisió de la documentació que cal tramitar o el seu contingut, més enllà que tots els documents estiguen firmats electrònicament per la persona responsable, i que es disposa de tota la documentació i informació requerida com a obligatòria en el procediment de l'administració de destinació.

Persones interessades/sol·licitants

Personal de la Universitat Politècnica de València que tinga delegades les competències en la matèria per a la realització del tràmit corresponent.

Les estructures organitzatives (centres, departaments, instituts universitaris, estructures pròpies d'investigació i serveis i unitats) poden sol·licitar el servei a través dels òrgans de govern unipersonals corresponents, segons la matèria objecte de la tramitació de què es tracte.

Requisits que han de complir les persones interessades

Tenir delegades les competències o la signatura del rector de la Universitat Politècnica de València en la matèria objecte del tràmit que cal realitzar, mitjançant resolució o poders notarials.

Com es presta el servei

A través de poli[Sol·licita].

Totes les peticions, la documentació i les comunicacions, així com la informació relativa a l'estat de la notificació, es realitzen a través de la plataforma poli[Sol·licita].

Documentació que cal presentar

 • Model normalitzat de sol·licitud: Sol·licitud Tramitació en seu d'AAPP_FORM.pdf.

  Aquest document ha d'emplenar-se d'acord amb les instruccions que inclou i ha d'estar signat electrònicament per l'òrgan de govern unipersonal amb competències en la matèria objecte del procediment que cal realitzar.

 • Documentació que cal presentar

  Tots els documents han d'estar signats electrònicament per la persona o persones responsables, segons el contingut de cadascun dels documents.

  Si la documentació que s’ha de tramitar supera el límit admès per la plataforma de l'administració de destinació, bé per la grandària individual d'algun dels documents o bé per la grandària total del conjunt de documents, la tramitació no pot realitzar-se de forma telemàtica a través d'aquest servei.

  Tota aquella informació addicional que es considere necessària per a poder realitzar la tramitació sol·licitada.

En el cas que la documentació que s’ha de tramitar supere el nombre màxim d'arxius o la grandària màxima admesa en poli[Sol·licita], es pot trametre aquesta documentació a través del sistema d'intercanvi de fitxers de la UPV, empaquetant tots els documents en un fitxer comprimit i utilitzant com a correu de recepció: saet@upv.es.

Terminis de sol·licitud/presentació

Termini de presentació: durant tot l'any, excepte el mes d'agost.

La sol·licitud i la documentació que cal tramitar ha de trametre's, correctament emplenada i signada, almenys amb tres dies hàbils d'antelació a la finalització del termini establit en el procediment de l'administració a través del qual es realitzà la tramitació.

En els períodes de Falles (del 15 al 20 de març), Setmana Santa (des del Dijous Sant fins al dilluns de Sant Vicent Ferrer) i Nadal (del 23 de desembre al 6 de gener), el termini d'antelació s'amplia a cinc dies hàbils.

Procés de tramitació

L'SAET disposa de personal habilitat per a la realització de tràmits telemàtics en la seu electrònica de qualsevol administració pública com a representant de la Universitat Politècnica de València com a persona jurídica.

Per a sol·licitar la realització d'un tràmit telemàtic cal:

 1. Emplenar el formulari de dades generals per a la tramitació.
 2. El formulari, ha de signar-lo electrònicament la persona que tinga delegades les competències o la firma en la matèria objecte del procediment en el qual s'emmarca la tramitació.
 3. L'estructura responsable de la tramitació ha de disposar de tota la documentació que s'ha de tramitar, correctament emplenada i signada electrònicament per les persones responsables d'acord amb el seu contingut.
 4. Trametre el formulari Sol·licitud Tramitació en seue d'AAPP_FORM.pdf, juntament amb la documentació requerida, al Servei de Administració Electrònica i Transparència a través de poli[Sol·licita].
  Si la documentació a tramitar supera el límit permès per la plataforma de l'administració de destinació, bé per la grandària individual d'algun dels documents o bé per la grandària total del conjunt de documents, la tramitació no pot realitzar-se de forma telemàtica a través d'aquest servei.
 5. L'SAET realitza la tramitació en la seu corresponent, d'acord amb les dades que consten en el formulari de sol·licitud de tramitació.
 6. Una vegada realitzada la tramitació sol·licitada, es tramet a l'òrgan responsable el justificant o acusament de recepció corresponent al tràmit realitzat.

La unitat de tramitació ha d'estar donada d'alta en el Registre Electrònic de la Universitat Politècnica de València i estar activa; si no ho està, es tramet a l'òrgan jeràrquicament superior.

Consultes

Qualsevol consulta que calga realitzar relativa a aquest servei ha de realitzar-se a través de En aquells casos en què es considere necessari, contactarem de forma telemàtica o telefònica amb la persona interessada per a la resolució de la consulta.


  EMAS upv