- -
UPV
 

Màster Universitari en Tecnologia Energètica per al Desenvolupament Sostenible Campus de Vera (València), Universitat Politècnica de València

Màster Universitari en Tecnologia Energètica per al Desenvolupament Sostenible

90 crèdits

Crèdit 35,34€
(2023/2024)
Permet accedir a beques

45 places
(2024/2025)

Introducció

El camp de l'energia viu transformacions dràstiques: increment substancial de l'aprofitament de fonts renovables; aparició de sistemes més eficients, incloent-hi la producció conjunta d'electricitat i calor, i creació d'estructures de mercat utilitzant noves formes de contractació.

Segons la majoria d'estudis, a causa del creixement dels països en desenvolupament, principalment la Xina i l'Índia, el consum energètic mundial arribarà a duplicar-se l'any 2050. Tenint en compte que les reserves de combustibles fòssils són limitades i que el cost de l'extracció anirà incrementant-se, la duplicació del consum en tan sols unes dècades obligarà a l'aprofitament de totes les fonts d'energia possibles, a l'ús tan ampli com siga possible de les renovables, a l'ús tan moderat i segur com siga possible de l'energia nuclear, i al desenvolupament de tecnologies de combustió del carbó més netes i de captura i emmagatzematge del CO2 emès.

Per a fer viable el desenvolupament i la implantació de les noves tecnologies energètiques i, alhora, optimar la gestió diària dels sistemes i les instal·lacions, es requereix un nombre creixent de professionals amb formació específica i sòlida sobre el conjunt de les tecnologies energètiques actuals i, a més, coneixements d'anàlisi i gestió tecnicoeconòmica de sistemes i d'instal·lacions energètiques, com també d'avaluació de l'impacte ambiental. El Màster Universitari en Tecnologia Energètica per al Desenvolupament Sostenible forma, de manera integral, enginyers i titulats de branques afins a l'energia en tots aquests aspectes.

Objectius

L'objectiu del Màster és dotar els titulats de tots els coneixements necessaris per a abordar l'activitat professional o fer tasques de recerca en el sector energètic, d'acord amb les necessitats de desenvolupament sostenible, és a dir: millorant l'eficiència, l'estalvi i, també, limitant l'impacte ambiental dels processos de producció, transport i ús de l'energia.

Aquest objectiu general s'aconsegueix mitjançant els objectius específics següents:

  • Formació multidisciplinària equilibrada en el camp de l'energia.
  • Formació en les tecnologies per a la transformació i l'emmagatzematge de l'energia.
  • Introducció dels conceptes econòmics necessaris per a entendre els mecanismes de mercat.

Dirigit a

Persones amb titulació de primer o de segon cicle en qualsevol àrea científica o tecnològica.

Criteris d'admissió

Per a l'accés als estudis oficials de postgrau és necessari tenir el títol de grau o un altre que expressament siga equivalent del títol de grau. En la pràctica això equival a posseir:

  • Títol universitari oficial espanyol o de la Unió Europea.
  • Títol universitari de països no pertanyents a la UE, amb comprovació prèvia de l'equivalència del nivell de formació a un títol universitari espanyol (resolució del rector).

La Comissió Acadèmica del Màster analitza les sol·licituds d'admissió, les puntua d'acord amb l'afinitat de la titulació, l'expedient acadèmic i el currículum dels candidats, i procedeix a assignar les places disponibles d'acord amb el resultat de la puntuació.

Organització

Escola Tècnica Superior d'Enginyers Industrials

Participants

  • Universitat Politècnica de València: Departament d'Enginyeria Elèctrica, Departament de Termodinàmica Aplicada, Departament d'Enginyeria Química i Nuclear, i Institut d'Enginyeria Energètica.
  • Institucions i empreses participants: Agència Valenciana de l'Energia, Acciona Energía, Grupotec Solar, Elecnor, Iberdrola i Unión Fenosa.

Cofinançament

Ministeri d'Educació

Iberdrola atorga cada any beques per a cursar el Màster que inclouen una dotació mensual equivalent a les beques FPI i la totalitat del cost de la matrícula. La convocatòria i la selecció corresponent s'efectuen durant el curs anterior.

Elecnor atorga cada any ajudes per a la realització de la tesi del Màster en qüestions energètiques relacionades amb el sector elèctric.

La realització de la tesi del Màster s'inclou en el programa d'intercanvi acadèmic de l'Escola Tècnica Superior d'Enginyers Industrials i cada any s'atorguen diverses beques ERASMUS per a la realització de la tesi del Màster en universitats estrangeres.


EMAS upv