- -
UPV
 
Màster Universitari en Sistemes Intel·ligents de Transport Campus de Vera (València), Universitat Politècnica de València

Màster Universitari en Sistemes Intel·ligents de Transport

75 crèdits

Crèdit 39,27€
(2021/2022)
Permet accedir a beques

25 places
(2022/2023)

INTRODUCCIÓ

El pes del sector del transport en l'economia espanyola suposa un 2,9% del PIB. Es tracta d'un sector amb valors mitjans-baixos d'implantació de les TIC, però on es dona la paradoxa que el transport i la logística són les àrees en què l'economia col·laborativa està més present, i amb un impacte creixent. La combinació de tecnologies, dispositius o aplicacions com ara la informàtica en núvol, la telefonia mòbil, la internet de les coses, els portables, les dades massives i les xarxes socials contribueix actualment a la transformació digital i al redisseny dels sectors del transport i la logística, junt amb les infraestructures que hi donen suport.

És per això que un dels motors claus de l'ocupabilitat de molts graduats i professionals del camp de l'enginyeria en els sectors de les TIC i el desenvolupament d'infraestructures civils, i en d'altres àmbits, serà el sector dels sistemes intel·ligents de transport (ITS) els pròxims anys.

Els nous professionals del sector que hagen d'abordar projectes, aplicacions, implantacions, operacions, manteniments o serveis relacionats amb l'anàlisi, el disseny, l'execució, l'operació, el manteniment i la conservació d'infraestructures i serveis de transport i logística, siguen urbans, interurbans o de llarga distància, hauran d'estar formats en aquestes àrees.

El Màster Universitari de Sistemes Intel·ligents de Transport els conferirà aquestes habilitats específiques, incloent la possibilitat de fer pràctiques en gestors d'infraestructures, empreses del sector o empreses de serveis a aquestes infraestructures, amb una càrrega lectiva de 75 crèdits ECTS.

OBJECTIUS

El Màster s'enfoca a proporcionar als seus estudiants un domini suficient de les tecnologies electròniques i de les tecnologies de la informació i les comunicacions que constitueixen la base tècnica dels sistemes ITS, així com dels conceptes necessaris d'enginyeria del transport i de la gestió tecnicoeconòmica dels projectes d'enginyeria en aquest sector, a més del coneixement del marc regulador i de la dinàmica corresponent.

Això facilitarà la inserció laboral dels estudiants del Màster en un sector capdavanter de la indústria espanyola com són els sistemes intel·ligents de transport (ITS), atès que els proporcionarà les competències específiques i transversals requerides per les empreses del sector.

ESTRUCTURA DEL MÀSTER

El Màster té una estructura general basada en quatre tipus de matèries:

 • Formació transversal. A causa dels diferents perfils d'entrada dels estudiants, cal establir-hi una formació transversal per a uniformitzar-ne els coneixements. Aquesta formació transversal està integrada per dues matèries els continguts de les quals complementen els dos perfils principals d'entrada i que es fan durant el primer quadrimestre, dins de les primeres setmanes del curs. Aquesta formació transversal la dicta la comissió acadèmica en funció de la titulació d'entrada i es considera com a assignatures optatives. S'oferiran 9 crèdits en cadascuna de les matèries.

 • Assignatures obligatòries. Estructurades en dos mòduls amb una matèria cadascun. Es fan 21 crèdits en el primer quadrimestre i 24 crèdits en el segon.

 • Assignatures optatives o pràctiques en empresa. L'estudiant ha de cursar un mínim de 6 crèdits d'assignatures optatives que aprofundiran en el coneixement sobre els sistemes intel·ligents de transport o bé fer pràctiques en empreses del sector. Les assignatures s'ofereixen en el primer o en el segon quadrimestre, amb un percentatge elevat en el segon.

 • Treball de fi de màster. Constituït per un treball que ha d'estar tutoritzat per dos professors que impartisquen les dues matèries diferents del bloc obligatori o hi tinguen relació. El treball ha de tenir un component aplicatiu i comprendre coneixements de totes dues matèries. Ha de tenir 15 crèdits en total.

En la taula següent es presenta l'estructura general del pla d'estudis en crèdits ECTS, per tipus de matèria.

Perfil d'ingrés recomanat:
El perfil de l'estudiant de nou ingrés és el d'un graduat o graduada en enginyeria amb capacitat per a desenvolupar o potenciar la seua activitat professional en el sector dels sistemes intel·ligents de transport, una àrea estratègica en països tant desenvolupats com emergents, i en la qual les empreses espanyoles tenen una presència molt destacada.

Les matriculacions en el màster se centren en dos tipus d'estudiants:

 • 1. Persones titulades que exerceixen la seua professió en l'actualitat, i que necessiten completar la seua formació davant les noves oportunitats actuals i futures.

 • Persones titulades en graus relacionats amb l'enginyeria de telecomunicació i enginyers o enginyeres de telecomunicació que treballen redactant projectes de telecomunicació en els àmbits ferroviari, de carreteres, portuari i/o de noves solucions de mobilitat.

 • Persones titulades en Enginyeria Civil, Obres Públiques, i Camins, Canals i Ports que treballen executant infraestructures de transport i/o operant i gestionant infraestructures i serveis de transport i logística; o persones titulades en Enginyeria Industrial i Enginyeria Informàtica que treballen en l'àmbit de l'aplicació de les comunicacions a les infraestructures i els serveis de transport i logística.

 • 2. Persones que tinguen titulacions que habiliten per a l'accés a màsters oficials en Enginyeria de Telecomunicació o en Enginyeria de Camins, Canals i Ports, preferentment. Podrien accedir al Màster persones diplomades de titulacions de grau que habiliten per a l'accés a màsters oficials en Enginyeria Industrial o Enginyeria Informàtica.

CRITERIS D'ADMISIÓ

A partir de l'anàlisi dels estudis actuals i del mapa de titulacions, podem judicar com a més adequats per a aquest màster els grups o perfils de demandants següents:

 • Enginyeria de Telecomunicació, Màster en Enginyeria de Telecomunicació, Grau en Enginyeria de Tecnologies i Serveis de Telecomunicació, Màster en Enginyeria Informàtica, Grau en Enginyeria Informàtica, Enginyer Industrial amb especialitat Electrònica, Màster en Enginyeria Industrial amb accés des de Grau en Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica, Grau en Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica.

 • Enginyeria de Camins, Canals i Ports, Enginyeria Tècnica d'Obres Públiques, Grau en Enginyeria Civil, Grau en Enginyeria d'Obres Públiques.

Es defineixen dos itineraris segons la titulació de l'estudiant que és admès en el MUSIT: Grau en Enginyeria Civil/Grau en Enginyeria d'Obres Públiques/Màster en Enginyeria de Camins, Canals i Ports; Grau en Enginyeria de Tecnologies i Serveis de Telecomunicació/Grau en Enginyeria Informàtica/Màster en Enginyeria de Telecomunicació/Màster en Enginyeria Informàtica/Màster en Enginyeria Industrial amb accés des de Grau en Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica/Grau en Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica. Grau en Enginyeria Aeroespacial, especialitat d'Aeronavegació.

Per a cada itinerari, s'inclou formació transversal en les matèries formació transversal en tecnologies de les comunicacions i formació transversal en enginyeria del transport, com segueix:

 • Itinerari Teleco/Informàtica/Industrials/Aeroespacial: Transport i mobilitat. Xarxes viàries, trànsit i seguretat viària, gestió portuària i trànsit marítim.

 • Itinerari GEC/GEOP/MUECCP: Sistemes electrònics, sistemes de comunicació, xarxes de comunicació.

ORGANITZACIÓ

PARTICIPANTS


EMAS upv