- -
UPV
 

Màster Universitari en Prevenció de Riscos Laborals Campus de Vera (València), Universitat Politècnica de València

Màster Universitari en Prevenció de Riscos Laborals

90 crèdits

Crèdit 12,79€
(2023/2024)
Permet accedir a beques

50 places
(2024/2025)

Introducció

El Màster Universitari en Prevenció de Riscos Laborals de la Universitat Politècnica de València cobreix les necessitats de formació superior universitària en l'àmbit de la prevenció de riscos laborals. Així es vol donar resposta a les exigències establides per la Llei de prevenció de riscos laborals, que va marcar un punt d'inflexió en les disposicions legals i normatives sobre seguretat i salut en el treball, i va afectar totes les empreses en tots els sectors productius. D'altra banda, aquesta Llei va definir una àrea professional fins aquell moment pràcticament inexistent a Espanya, en la formació superior de la qual la universitat no havia assumit el protagonisme que li corresponia. Amb aquest nou Màster Universitari es configuren uns estudis de postgrau en el marc del nou espai europeu d'educació superior des d'un enfocament multidisciplinari, però amb clara vocació tècnica.

Objectius

L'objectiu fonamental és la formació universitària de tècnics de prevenció capacitats per a l'exercici de les funcions de nivell superior descrites en el Reial decret 39/1997, de 17 de gener, amb les garanties de qualitat que corresponen a l'exercici de qualsevol professió per a la qual s'exigeix titulació universitària. Com a objectius parcials poden destacar-se els següents:

  • Homogeneïtzar els coneixements dels alumnes procedents de diferents titulacions en les matèries bàsiques de prevenció de riscos laborals.
  • Adquirir els coneixements, les habilitats i les destreses necessàries per a l'exercici de les funcions professionals de nivell superior en matèria de prevenció de riscos laborals.
  • Adquirir especialització en les diferents àrees preventives no mèdiques que permeta l'actualització de coneixements tecnològics i l'accés a estudis de doctorat.

Dirigit a

  • Persones amb titulació de qualsevol àrea d'enginyeria, enginyeries tècniques, Arquitectura o Arquitectura Tècnica. Persones amb llicenciatura en Bioquímica, Ciències Ambientals, Física, Química, Administració i Direcció d'Empreses, Ciències del Treball, Dret, Economia, Psicologia, Sociologia, Ciència i Tecnologia dels Aliments, Farmàcia i Medicina.
  • Persones amb diplomatura en Ciències Empresarials, Relacions Laborals, Treball Social, Fisioteràpia i Infermeria.

Criteris d'admissió

  • Titulacions esmentades
  • Currículum
  • Adequació del perfil

Es reserva un cert nombre de places per a professionals que disposen de l'acreditació atorgada per l'autoritat laboral i que vulguen cursar aquests estudis universitaris.

Organització

Departament d'Enginyeria de la Construcció i de Projectes d'Enginyeria Civil

Participants

Universitat Politècnica de València: departaments: Urbanisme, Química, Enginyeria Química i Nuclear, Biotecnologia, Física Aplicada, Enginyeria Elèctrica, Enginyeria Mecànica i de Materials, Organització d'Empreses, Projectes d'Enginyeria, Enginyeria Rural i Agroalimentària i Enginyeria de la Construcció i de Projectes d'Enginyeria Civil.


EMAS upv