- -
UPV
 

Màster Universitari en Prevenció de Riscos Laborals

Màster Universitari en Prevenció de Riscos Laborals Campus de Vera (València), Universitat Politècnica de València

L'objectiu fonamental és la formació universitària de tècnics de prevenció capacitats per a l'exercici de les funcions de nivell superior descrites en la Llei de prevenció de riscos laborals, amb les garanties de qualitat que corresponen a l'exercici de qualsevol professió per a la qual s'exigeix titulació universitària.

Com a objectius parcials poden destacar-se els següents:

    • Homogeneïtzar els coneixements dels alumnes procedents de diferents titulacions en les matèries bàsiques de prevenció de riscos laborals.

    • Adquirir els coneixements, les habilitats i les destreses necessàries per a l'exercici de les funcions professionals de nivell superior en matèria de prevenció de riscos laborals.

    • Adquirir especialització en les diferents àrees preventives no mèdiques que permeta l'actualització de coneixements tecnològics i l'accés a estudis de doctorat.


EMAS upv