- -
UPV
 

Màster Universitari en Motors de Combustió Interna Alternatius Campus de Vera (València), Universitat Politècnica de València

Màster Universitari en Motors de Combustió Interna Alternatius

72 crèdits ECTS

Introducció

Els motors de combustió interna alternatius (MCIA) equipen pràcticament tots els vehicles de transport per carretera de mercaderies i passatgers, i a més tenen implantació en el sector naval, aeronàutic, industrial i de sistemes auxiliars. Tant per als motors d'encesa provocada (MEP) com per als motors d'encesa per compressió (MEC) hi ha una demanda objectiva de la societat que requereix generadors de força que, entre altres exigències, siguen fiables, eficients, respectuoses amb el medi ambient, fàcils de mantenir i poc costoses. Respondre a aquesta demanda passa pel coneixement perfecte i l'optimació dels processos mecànics i termofluidodinàmics que ocorren dins del motor; en particular, dels processos de gestió de l'aire i dels processos d'injecció i combustió. Considerem que formar persones en aquest àmbit perquè, més tard, s'incorporen a tasques més aplicades en la indústria o a tasques docents i de recerca, és una necessitat real a la qual aquest Màster intenta donar resposta.

L'Institut Universitari d'Investigació CMT - Motors Tèrmics que proposa el Màster és un referent en l'àmbit dels MCIA, tant pels estudis més bàsics, encaminats a entendre millor els fenòmens i les relacions de causa i efecte rellevants en les actuacions del motor, com en l'aspecte més aplicat de transferència de coneixement i projectes conjunts amb la indústria. El coneixement i l'experiència que el grup d'investigació té sobre la qüestió i les facilitats de tipus experimental i de càlcul disponibles, creen unes condicions d'entorn privilegiades per a la formació integral dels futurs investigadors i professionals.

Objectius

L'objectiu del Màster és dotar els estudiants de coneixements, criteris i metodologies per a l'obtenció de motors més eficients i més respectuosos amb el medi ambient. Aquest objectiu genèric es pot desglossar en els objectius parcials següents:

  • Reducció de consum de combustible dels motors i reducció de les emissions de diòxid de carboni (CO2) en sintonia amb els compromisos de Kyoto i amb l'acord entre l'ACEA (Associació Europea de Constructors d'Automòbils) i la UE per a la reducció d'emissions de CO2 fins a 140 g/km l'any 2008 i 120 g/km l'any 2012.
  • Reducció de les emissions de gasos contaminants, fonamentalment monòxid de carboni (CO), òxids de nitrogen (NOx) i hidrocarburs sense cremar (HC).
  • Reducció de les emissions de partícules. Aquest tipus d'emissió és consubstancial al procés de combustió per difusió característic dels motors dièsel. Les normatives futures es preveuen més estrictes tant en l'aspecte quantitatiu com qualitatiu.
  • Reducció de l'impacte acústic mediambiental.

Dirigit a

Titulats d'enginyeries tant nacionals com estrangers.

Criteris d'admissió

  • Titulació
  • Expedient acadèmic
  • Expedient personal
  • Adequació al perfil

Organització

Institut Universitari d'Investigació CMT - Motors Tèrmics

Participants

Departament de Màquines i Motors Tèrmics

Cofinançament

Ministeri d'Educació


EMAS upv