- -
UPV
 

Màster Universitari en Enginyeria Mecànica Campus de Vera (València), Universitat Politècnica de València

Màster Universitari en Enginyeria Mecànica

75 crèdits

Crèdit 35,34€
(2022/2023)
Permet accedir a beques

25 places
(2023/2024)

Introducció

L'Enginyeria Mecànica constitueix un dels pilars bàsics de la indústria de consum i equips, havent experimentat en les últimes dècades un important desenvolupament amb la incorporació de noves tecnologies gràcies a l'evolució dels ordinadors que han permés resoldre vells problemes, abordar nous camps i, en definitiva, estar a l'avantguarda del desenvolupament i innovació de productes.

Això demanda especialistes en el disseny de components i sistemes mecànics que tinguen una formació sòlida, tant en els fonaments teòrics d'aquestes noves tecnologies com en la utilització pràctica de les eines que les incorporen. A aquestes persones especialistes se'ls exigeix principalment el domini de les tècniques numèriques d'anàlisi de components i sistemes mecànics que han revolucionat el procés de disseny mecànic. Això permet un procés més àgil que facilita el camí cap al desenvolupament de productes optimitzats per a complir la funció a què estan destinats, amb els quals les empreses del sector guanyen competitivitat.

És necessari també que aquests especialistes tinguen una sòlida formació en els camps relacionats amb el disseny de components i sistemes mecànics, com ara sistemes de representació, procediments de selecció de materials, assajos de comportament en servici (resistència a fatiga, vibracions, emissió de soroll, ...) sense oblidar els processos de fabricació, tot això dins d'un entorn canviant i competitiu.

Objectius

Aquest és un màster exigent, on els coneixements teòrics són tan importants com els pràctics. Així, el fet que en el màster s'incloga formació abundant en la utilització pràctica d'eines de programari i de metodologies de disseny i anàlisi, precedida sempre d'una formació sòlida en els fonaments teòrics que les sustenten, fa que l'orientació d'aquest màster siga tant professional com investigadora. En el primer cas, els objectius formatius corresponen a la formació i actualització de professionals en l'ús i domini de noves tecnologies i metodologies, i s'inclou, com a eina per a aprofundir-hi més que com un fi en si mateix, la utilització de programari d'ús industrial que les incorpora. Per a aquelles persones participants que vulguen formalitzar la tesi doctoral, els detallats fonaments teòrics tractats durant la realització del màster permetran aconseguir el nivell de formació investigadora necessari per a completar els estudis de doctorat.

Els objectius formatius específics i les competències generals del Màster es poden resumir en la formació i actualització de professionals en:.

  • 1. Tecnologies avançades de disseny mecànic, amb èmfasi en tècniques computacionals en enginyeria mecànica per a simulació de components, de sistemes dinàmics de molts cossos i de comportament mecànic de materials en servei, incloent comportament lineal i no lineal.
  • 2. Selecció dels materials utilitzats en components mecànics.
  • 3. Modelització, simulació numèrica i anàlisi de soroll i vibracions.
  • 4.Tècniques experimentals i instrumentació per a l'àmbit dels components i sistemes mecànics
  • 5. Simulació computacional de processos de fabricació.

Dirigit a

Per a poder ser admés en el màster l'alumne ha de ser graduat de les titulacions del sistema educatiu espanyol a qui principalment està dirigit: Grau en Enginyeria Mecànica, Grau en Enginyeria en Tecnologies Industrials, Grau en Enginyeria Aeroespacial i Grau en Enginyeria Civil i titulacions amb formació semblant a les anteriors.

Podran també accedir titulats d'acord amb sistemes educatius aliens a l'espanyol sense necessitat de l'homologació dels seus títols, prèvia comprovació per la Universitat que aquells acrediten un nivell de formació equivalent als corresponents títols universitaris oficials espanyols i que faculten en el país expedidor del títol per a l'accés a ensenyances de postgrau.

Organització

Departament d'Enginyeria Mecànica i de Materials

Participants

Departament d'Enginyeria Mecànica i de Materials, Centre d'Investigació en Enginyeria Mecànica, Institut Universitari d'Enginyeria Mecànica i Biomecànica, Institut de Tecnologia de Materials, Departament d'Enginyeria Gràfica i Departament de Mecànica dels Medis Continus i Teoria d'Estructures

RSS
 

EMAS upv