- -
UPV
 

Màster Universitari en Enginyeria Bioambiental i del Paisatge Campus de Vera (València), Universitat Politècnica de València

Màster Universitari en Enginyeria Bioambiental i del Paisatge

60 crèdits

Crèdit 35,34€
(2023/2024)
Permet accedir a beques

25 places
(2024/2025)

Introducció

La degradació del medi ambient deguda a l'acció antropogènica està arribant a nivells que permeten ja als mitjans de comunicació parlar obertament d'alarma mediambiental. Els contaminants emesos al medi, les emissions de gasos amb efecte d'hivernacle, el consum indiscriminat d'energies no renovables, etc., arriben ja a un nivell que des de la comunitat científica s'afirma que podria ser irreversible. Al mateix temps, la sensibilitat de la societat per temes ambientals no deixa de créixer.

La formació generalista i de fonaments que l'estudiant rep en els actuals estudis de grau, fins i tot en el cas de professions regulades que continuen amb un màster habilitant, requereix ser completada amb competències i resultats d'aprenentatge específics per a arribar a ser especialistes en la temàtica del màster.

Objectius

El títol cerca formar professionals provinents del món de l'Enginyeria i el Medi Ambient que tinguen capacitat d'analitzar, diagnosticar, planificar i gestionar projectes des de l'òptica de l'Enginyeria Bioambiental i del Paisatge. Enginyeria Ambiental, perquè en aquest camp recauen les competències, destreses, habilitats i resultats d'aprenentatge que es pretenen desenvolupar, i amb el prefix bio-, perquè és en l'àmbit dels biosistemes (agroalimentari, forestal i del medi natural) on es desenvoluparan principalment.

Estructura del màster

El màster està estructurat en un sol curs, amb una càrrega total de 60 ECTS, 30 per semestre. El primer semestre es compon de matèries obligatòries íntegrament. En el segon semestre, a més, es desenvolupa l'optativitat (6 ECTS, substituïbles per pràctiques en empresa) i el TFM (12 ECTS).

Semestre A ECTS Semestre B ECTS
Principis i Eines per a l'Ecologia del Paisatge (OB) 6 Enginyeria de les Instal·lacions per al Tractament de la Contaminació del Sector Agroforestal (OB) 3
Contaminació en el Medi Agroforestal (OB) 6 Gestió Ambiental de Residus i Efluents del Sector Agroforestal (OB) 3
Anàlisi del Territori i el Paisatge en l'Enginyeria (OB) 6 Anàlisi del Cicle de Vida i la Petjada de Carboni de Productes i Subproductes Agroforestals (OB) 3
Avaluació Ambiental de Projectes (OB) 3 Economia i Política Ambiental (OB) 3
Restauració Ambiental i Paisatgística (OB) 6 Optativa General (OPT) o Pràctiques en Empresa 6
Comunitats Vegetals en la Restauració Ambiental (OB) 3 Treball Final de Màster (TFM) 12

Dirigit a

  • Graduat en Enginyeria Agroalimentària i del Medi rural (i equivalents)
  • Graduat en Enginyeria Forestal i del Medi natural (i equivalents)
  • Màster Enginyer Agrònom (i equivalents)
  • Màster Enginyer Forestal (i equivalents)
  • Enginyeria Civil (i equivalents)
  • Enginyeria Industrial (i equivalents)
  • Ciències Ambientals (i equivalents)
  • Químics i Enginyers Químics (i equivalents).

Criteris d'admissió

  • Persones titulades amb el perfil d'ingrés
  • Expedient acadèmic

Organització

Participantes


EMAS upv