- -
UPV
 

Descripciķ

Descripciķn del título

Doble Màster Universitari en Enginyeria Agronòmica + Economia Agroalimentària i del Medi Ambient

 

Introducció i objectius

El Màster Universitari en Enginyeria Agronòmica (MUEAGRO) habilita per a exercir la professió de l'enginyeria agrònoma, mentre que el Màster Universitari en Economia Agroalimentària i del Medi Ambient (MUEAMA) està orientat a l'adquisició de les capacitats necessàries per al desenvolupament de labors professionals en l'àmbit de la consultoria ambiental, la direcció d'empreses agroalimentàries i la gestió pública. Addicionalment, el màster té com a objectiu la formació de futur personal investigador, amb la finalitat que els seus titulats i titulades puguen continuar els estudis de doctorat.

El pla d'estudis d'ambdues titulacions té una orientació acadèmica multidisciplinària que inclou tant aspectes professionals com investigadors. El doble títol permet adquirir les competències de tots dos màsters a través d'una trajectòria acadèmica integrada. Tot això amb un cost temporal i econòmic inferior al que representa l'obtenció d'ambdós màsters de manera individualitzada. D'aquesta manera, una alumna o alumne del MUEAGRO, en lloc de cursar els 102 ECTS del MUEAGRO i els 60 ECTS del MUEAMA, cursa únicament un total de 134 ECTS.

 

Estructura del màster

- 1r curs (60 ECTS): coincideix exactament amb el primer curs del Màster Universitari en Enginyeria Agronòmica

- 2n curs - semestre A (40 ECTS): es cursen les assignatures de la matèria d'especialització en Economia Alimentària per al Desenvolupament, i l'assignatura Política i Gestió Econòmica de Recursos Naturals de la matèria d'orientació professional del Màster Universitari en Enginyeria Agronòmica.
Així com dues assignatures obligatòries del MUEAMA: Direcció Financera de l'Empresa Agroalimentària (32026, 5 ECTS) i Gestió Empresarial i Marc Macroeconòmic (32028, 5 ECTS).

- 2n curs - semestre B (34 ECTS): se'n cursen tres de les quatre assignatures optatives del MUEAMA (4 ECTS): Anàlisi de l'Eficiència i Productivitat en Agricultura (32030, 4 ECTS); L'Economia Social i el Sector Agroalimentari (32033, 4 ECTS); Planificació i Internacionalització en Màrqueting (32035, 4 ECTS), i Polítiques d'Aigües i Gestió Eficient del Regadiu (32037, 4 ECTS). A més, es realitzen obligatòriament pràctiques externes curriculars (4 ETCS), el treball de final de màster del MUEAGRO (32028, 12 ECTS) i el treball de final de màster del MUEAMA (32043, 6 ECTS).

 

Dirigit a

Aquelles persones interessades que estiguen en possessió d'un títol universitari oficial de grau que habilite per a l'exercici de la professió de l'enginyeria tècnica agrícola.

 

Criteris d'admissió

L'alumnat ha de complir el criteri d'admissió en el Màster Universitari en Enginyeria Agronòmica, per ser aquest un màster habilitant.

El Grau en Enginyeria Agroalimentària i del Medi Rural de la UPV, títol universitari oficial que s'ha usat com a referent per al disseny del pla d'estudis del Màster Universitari en Enginyeria Agronòmica- es considera com el grau de referència, i els seus graduats i graduades, d'acord amb els criteris de valoració de mèrits establits en l'apartat següent- s'admeten, si escau, sense complements formatius al citat màster.

Així mateix, d'acord amb els criteris de valoració de mèrits establits en l'apartat següent, s'admeten, si escau, sense complements formatius les graduades i graduats en títols equivalents als indicats en els paràgrafs anteriors provinents de qualsevol universitat espanyola. Per a la resta de sol·licitants que complisquen els requisits d'accés, l'ERT del MUEAGRO establirà els complements formatius que han de completar, que, en qualsevol cas, es consideraran prerequisits per a l'admissió.

Els titulats i titulades en enginyeria tècnica de l'anterior regulació han d'obtenir, per la via de l'itinerari establit per a l'adaptació, el grau que corresponga.

A més de l'anterior, es considera requisit preferent per a l'admissió l'acreditació del nivell B2 en alguna llengua estrangera i la nota d'accés a la universitat, en els termes que regule la UPV.

 

EMAS upv