- -
UPV
 

Màster Universitari en Enginyeria d'Anàlisi de Dades, Millora de Processos i Presa de Decisions Campus de Vera (València), Universitat Politècnica de València

Màster Universitari en Enginyeria d'Anàlisi de Dades, Millora de Processos i Presa de Decisions

60 crèdits

Crèdit 35,34€
(2023/2024)
Permet accedir a beques

22 places
(2024/2025)

Introducció

Tant per al professional com per a l'investigador, saber modelitzar els problemes que afecten l'entorn de treball, saber obtenir i analitzar dades que descriguen fidelment la realitat que estudia i disposar d'eines que els permeten controlar i millorar els processos relacionats, constitueixen una necessitat quasi indefugible.

En aquest Màster Universitari se cerca que tots dos, professional i investigador, disposen dels coneixements, les habilitats i les capacitats per a fer aquestes tres tasques. Per a aconseguir-ho s'estableix una base formativa sòlida en qüestions de recerca operativa, mètodes estadístics i tècniques i models de qualitat.

Objectius

En molts professionals dels camps de l'enginyeria i de l'administració d'empreses, com també en investigadors d'aquestes i d'altres àrees afins, s'hi constata una forta manca en mètodes d'anàlisi de dades, millora de processos i presa de decisions, aspectes que els plans d'estudi dels graus i postgraus actuals tracten de manera molt succinta. Quan aquests professionals arriben a l'empresa o s'incorporen a un equip d'investigació, es troben moltes vegades mancats d'eines avançades per a resoldre els problemes que la societat els proposa. Aquest Màster vol cobrir aquesta manca dotant l'alumne del bagatge requerit per a afrontar amb garanties la resolució de problemes de l'entorn.

L'alumne o alumna adquireix la capacitat d'aplicar els coneixements apresos i de resoldre problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) i relacionats amb la millora de processos i presa de decisions. Això el capacita per a l'anàlisi i la solució de problemes complexos en entorns amb incertesa.

Dirigit a

El Màster va dirigit a estudiants graduats procedents tant de carreres tècniques (enginyeries) com de titulacions de ciències (matemàtiques, estadística, biologia, ciències de la salut.) d'universitats espanyoles i estrangeres, que estiguen interessats en el tractament estadístic de dades experimentals, en el desenvolupament de models estadístics i d'optimació, en l'ús de models matemàtics i en la implementació informàtica dels algorismes corresponents.

Criteris d'admissió

El procediment d'admissió i selecció dels candidats que disposen d'alguna de les titulacions esmentades es basa en l'expedient acadèmic, la idoneïtat del perfil de formació amb el programa formatiu del Màster, el currículum professional de l'alumne, la formació complementària i altres mèrits d'interès, i també en una entrevista individual de selecció.

Organització

Departament d'Estadística i Investigació Operativa Aplicades i Qualitat

Participants

  • Universitat Politècnica de València: Departament d'Estadística i Investigació Operativa Aplicades i Qualitat, Centre de Gestió de la Qualitat i del Canvi, i Institut Tecnològic d'Informàtica
  • Universitat de València: Departament d'Estadística i Investigació Operativa
  • McMaster University (Canadà)
  • Politecnico di Milano (Itàlia)


EMAS upv