- -
UPV
 

Descripció

Descripció del títol

Doble Màster Universitari en Enginyeria de Telecomunicació + Tecnologies, Sistemes i Xarxes de Comunicacions

Introducció

En el marc de les titulacions adaptades a l'espai europeu d'educació superior (EEES) han anat sorgint progressivament en els últims anys nombrosos títols de màster universitari que, en ocasions, tenen àrees temàtiques similars o, fins i tot, coincidents. Aquests màsters es poden dividir en dos grups: aquells que habiliten per a l'exercici d'una professió determinada, i aquells que no tenen aquesta atribució, per tractar-se de màsters amb una orientació clarament cientificoinvestigadora o, fins i tot tenint un caràcter professional, no s'ajusten a cap professió reconeguda.

Aquesta situació força l'estudiant a haver de prendre decisions sobre el seu futur en detriment d'uns màsters o altres, sent que en moltes ocasions hi ha temes d'interès que són tractats per diversos màsters de manera complementària. El Màster Universitari en Enginyeria de Telecomunicació (MUETEL) té molts punts de coincidència amb el Màster Universitari en Tecnologies, Sistemes i Xarxes de Comunicacions (MUTSXC); no obstant això, el primer habilita per a exercir la professió de l'enginyeria de telecomunicació, mentre que el segon té una orientació clarament cientificoinvestigadora. En aquest cas concret, un alumne o alumna que vulga adquirir les competències professionals per a exercir l'enginyeria de telecomunicació i, a més, vulga una especialització científica per a realitzar el doctorat, hauria de cursar tots dos màsters.

Objectius

La doble titulació entre el Màster Universitari en Enginyeria de Telecomunicació (MUETEL) i el Màster Universitari en Tecnologies, Sistemes i Xarxes de Comunicació (MUTSXC) ofereix a l'alumnat una trajectòria acadèmica integrada per a la realització del doctorat o per a l'especialització professional, juntament amb l'obtenció de les competències que l'habiliten per a l'exercici de la professió d'enginyera o enginyer de telecomunicació, tot això amb un cost temporal i econòmic, per a l'estudiant, inferior al que representa l'obtenció de tots dos màsters de manera individualitzada.

L'estudiant, en lloc de cursar els 120 ECTS del màster MUETEL i els 60 ECTS del màster MUTSXC, cursa un total de 150 ECTS, que representen un estalvi de 30 ECTS i d'un semestre docent.

 

Estructura del màster

El doble màster consisteix en la realització de dos màsters independents, el Màster Universitari en Enginyeria de Telecomunicació (MUETEL) i el Màster Universitari en Tecnologies, Sistemes i Xarxes de Comunicacions (MUTSXC).

La programació temporal per a poder cursar tots dos màsters de manera eficient es desenvolupa al llarg de 2,5 cursos o 5 quadrimestres, de la manera següent:

- El primer curs, que ocupa els dos primers quadrimestres, coincideix íntegrament amb la realització del primer curs del MUETEL.

- El segon curs, es distribueix per quadrimestres de la forma següent:

  • En el tercer quadrimestre, l'alumnat cursa les assignatures següents:
    - Del MUETEL: Integració de Tecnologies i Sistemes en Enginyeria de Telecomunicació (33439) i Implantació de Xarxes i Serveis de Telecomunicació (33458).
    - Del MUTSXC: la matèria de formació específica, consistent en 18 ECTS, que cal triar entre l'oferta d'assignatures d'aquest màster.

  • En el quart quadrimestre, l'alumnat cursa 6 ECTS, que ha de seleccionar entre els seminaris professionals proposats i el treball de final de màster del MUTSXC.

- El cinquè quadrimestre o últim mig curs, es dedica únicament a la realització del treball de final de màster del MUETEL.

 

Criteris d'admissió

Com el doble màster consisteix en la realització de dos màsters independents, l'alumnat ha de passar per dos processos d'admissió, un per a cada màster, que es realitzen en anys consecutius.

El primer any, l'alumna o alumne sol·licita l'admissió en el Màster Universitari en Enginyeria de Telecomunicació (MUETEL), la qual cosa li permet realitzar el primer curs del màster MUETEL.

Quan s'està finalitzant el primer curs del màster MUETEL, se sol·licita l'admissió en el Màster Universitari en Tecnologies, Sistemes i Xarxes de Comunicacions (MUTSXC) seleccionant l'opció de format en doble titulació, la qual cosa permetrà, en segon curs, seguir els estudis de doble màster.

És necessari cursar el màster MUETEL per a sol·licitar l'admissió en el màster MUTSXC en format de doble titulació. Encara que, en ambdues sol·licituds d'admissió al màster, la titulació d'accés és la titulació de grau que té la persona sol·licitant.

Els criteris d'admissió estan condicionats pels criteris del màster més restrictiu, en aquest cas, el Màster Universitari en Enginyeria de Telecomunicació, per tractar-se d'un màster habilitant.

 

Dirigit a

Persones graduades que provinguen de graus que habiliten per a l'exercici de la professió d'enginyera tècnica o enginyer tècnic de telecomunicació.

 

Organització

 

Informació addicional

Pots dirigir-te a les direccions acadèmiques del màster:

Ricardo Colom (MUETEL): rcolom@eln.upv.es
Beatriz Ortega (MUTSXC): bortega@dcom.upv.es

 
 
 

EMAS upv