- -
UPV
 
Màster Universitari en Enginyeria en Mobilitat Elèctrica Campus de Vera (València), Universitat Politècnica de València

Màster Universitari en Enginyeria en Mobilitat Elèctrica

90 crèdits

Veure DOGV
(2023/2024)
Permet accedir a beques

45 places
(2023/2024)

Introducció

La mobilitat experimenta actualment un canvi radical, amb la introducció de nombrosos tipus de vehicles amb accionament elèctric, a causa dels avantatges tant energètics com ecològics que ofereix aquest tipus de mobilitat. Pel que fa a l'energia, cal destacar el rendiment dels motors, i quant a l'ecologia, la possibilitat de reduir de manera dràstica les emissions de CO2, especialment a les ciutats -cosa que, si es combina amb la possible producció energètica amb fonts renovables, dona com a resultat una reducció d'emissions a nivell global molt significativa.

Objectius

El Màster en Mobilitat Elèctrica està dissenyant per a formar professionals amb competències en les diferents tecnologies inherents a la mobilitat elèctrica: els accionaments elèctrics, l'electrònica de potència, l'emmagatzematge d'energia, la infraestructura necessària per a la recàrrega, la dinàmica del vehicle, el control del sistema, i la gestió global de tots els vehicles elèctrics. El propòsit d'aquest màster és que les persones que s'hi titulen adquirisquen els coneixements actuals basats en els avanços tecnològics en aquest camp i desenvolupen les capacitats i actituds que calen per a reeixir professionalment tant en les empreses d'aquest sector emergent com en les tradicionals del sector de l'automòbil.

Nombre de crèdits

90 ECTS dels quals:

 • Materias Obligatorias 55,5
 • Matèries optatives 22,5
 • Treball de fi de màster 12

Estructura del màster

El Màster Universitari en Enginyeria en Mobilitat Elèctrica consta de 4 mòduls:

Mòdul I. Mòdul de Fonaments Tecnològics: consta de 3 matèries:

 • Matèria 1: Fonaments d'Electrònica
 • Matèria 2: Fonaments de Mecànica
 • Matèria 3: Fonaments d'Elèctrica
Cada estudiant selecciona dues de les tres matèries optatives en funció del seu grau d'accés al màster (elèctric, electrònic o mecànic). Cada matèria conté una assignatura especifica que permetrà a l'estudiant reforçar coneixements i adquirir competències.

Módulo II. Mòdul de Fonaments Específics consta de 6 matèries específiques de la mobilitat elèctrica. Les matèries, que es reparteixen en diferents assignatures al llarg dels tres quadrimestres del màster, són les següents:

 • Matèria 1: Fonaments de Mobilitat Elèctrica: aporta una visió general de la mobilitat elèctrica i serveix de cohesió entre totes les matèries d'aquest mòdul.
 • Matèria 2: Disseny Mecànic de Vehicles: aborda el comportament dinàmic del vehicle: els pneumàtics, les suspensions, etc.
 • Matèria 3: Energia Elèctrica: aporta coneixements relatius a les fonts d'energia, l'emmagatzematge d'aquesta energia i la infraestructura que cal per a això, com ara les instal·lacions elèctriques i els convertidors.
 • Matèria 4: Tracció Elèctrica: aporta els coneixements pràctics relatius al moviment del vehicle mitjançant l'ús d'un motor elèctric, l'electrònica de potència per a controlar-lo i l'estratègia de control a seguir.
 • Matèria 5: Sistemes de Control: aporta el coneixement per al control del vehicle autònom, la gestió de la tracció, la sensorització necessària, etc.
 • Matèria 6: Logística: aporta el coneixement pràctic de com es gestionen les infraestructures de manera intel·ligent i les comunicacions.

Mòdul III. Mòdul d'Optativitat consta d'una matèria denominada Optativitat General, en la qual, a més d'oferir inicialment 3 assignatures, es brinda la possibilitat de portar a terme pràctiques en empresa curriculars, intercanvis acadèmics o bé estades en centres d'investigació. Les temàtiques poden ser:

 • Gestió de flotes de vehicles
 • Conversió d'energia per a sistemes auxiliars
 • Disseny mecànic avançat
 • Disseny elèctric avançat
 • Comunicacions entre vehicles i sistemes
 • Manteniment de vehicles
 • etc
El mòdul d'Optativitat General s'ha dissenyat amb la finalitat de permetre a l'estudiant completar el seu currículum:
 • Cursant assignatures optatives. Tota la informació relativa a l'oferta específica d'assignatures optatives està publicada i disponible per a l'alumnat cada curs acadèmic abans de la matriculació. Amb independència de les assignatures optatives que curse cada estudiant, el disseny del pla d'estudis assegura que adquirirà les competències que defineixen el títol
 • Amb reconeixement de crèdits per la realització de pràctiques acadèmiques externes en la modalitat curricular, fins a un màxim de 13,5 ECTS
 • Amb reconeixement de crèdits per a facilitar la mobilitat, fins a un màxim de 13,5 ECTS

Adreçat a

Els graus que s'han emprat com a referents per al disseny del present pla d'estudis del màster són els següents:

 • Grau en Enginyeria Elèctrica
 • Grau en Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica
 • Grau en Enginyeria Mecànica

Per consegüent, aquests tres es consideren com els graus de referència per al disseny del pla d'estudis, i qui s'hi haja graduat, d'acord amb els criteris de valoració de mèrits establits en l'apartat següent, pot ser admès directament al màster.

També hi poden ser admeses les persones graduades en altres titulacions amb competències afins sense complements, com ara aquestes:

 • Grau en Tecnologies Industrials
 • Grau en Enginyeria Aeroespacial
Les persones admeses que provinguen d'aquests graus hauran de cursar les matèries corresponents al mòdul de Fonaments Tecnològics per a Mecànics. Aquest mòdul es considera de nivell avançat sobre els coneixements de grau, però és necessari per a millorar les seues competències relatives a l'electrònica i l'electricitat.

Així mateix, d'acord amb els criteris de valoració de mèrits establits en l'apartat següent, seran admeses al màster sense complements formatius les persones graduades en títols equivalents als indicats abans que provinguen de qualsevol universitat espanyola.

També seran admeses sense complements formatius les persones que tinguen els títols següents, cursant els fonaments tecnològics específics de la mateixa manera que els graduats:

 • Enginyer Tècnic Industrial
 • Enginyer Industrial
 • Enginyer en Automàtica i Electrònica Industrial
 • Enginyer en Aeronàutica

La disposició addicional primera del RD 822/2021, sobre "Eficàcia dels títols universitaris oficials corresponents a l'ordenació prèvia a l'EEES", assenyala que les persones que tinguen un títol oficial d'Enginyer Tècnic o Enginyera Tècnica podran accedir a ensenyaments de màster universitari.

LLes persones sol·licitants amb titulacions les competències de les quals siguen diferents de les anteriors seran avaluades per la Comissió Acadèmica del Màster basant-se en les matèries cursades i les proves de capacitats i aprofitament; podrà establir-se una formació complementària, que no haurà de superar el 20% dels 90 crèdits de què consta el màster, és a dir, 18 crèdits, de conformitat amb el que es disposa en l'article 18.5 l'RD 822/2021, pel qual s'estableixen l'ordenació dels ensenyaments universitaris i el procediment d'assegurament de la seua qualitat, així com en l'article 24 de la Normativa pròpia de preinscripció i admissió als estudis de màsters universitaris a la UPV.

Aquests complements formatius no es consideren com un prerequisit per a l'admissió i matrícula en el màster, sinó que es poden cursar simultàniament.

L'alumnat al qual hagen sigut assignats complements formatius ha de formalitzar la matrícula en aquests complements dins del mateix curs acadèmic en què accedisca al màster universitari. És a dir, la formació adquirida amb aquests complements no és necessària per a cursar el primer semestre del màster. Aquests complements formatius s'han de cursar en els graus de referència dins del primer semestre de l'any.

No es pot obtenir en cap cas el títol de Màster sense haver superat prèviament els complements formatius.

Criteris d'admissió

Els requisits per a l'accés a aquesta titulació són els establits amb caràcter general en el Reial decret 822/2021, en la redacció que hi dona l'article 18. També hi són aplicables els establits en la Normativa pròpia de preinscripció i admissió als estudis de màster universitari a la Universitat Politècnica de València (UPV).

Per a accedir als ensenyaments universitaris oficials de màster cal tenir algun dels títols següents:

 • 1. Títol universitari oficial espanyol de Grau o equivalent, o un altre títol de Màster Universitari, o bé títols del mateix nivell que el títol espanyol de Grau o Màster expedits per universitats i institucions d'educació superior d'un país membre de l'EEES que, al país en qüestió, hi permeten l'accés als estudis de màster.
 • 2. Títols procedents de sistemes educatius que no formen part de l'EEES equivalents al títol de Grau, sense necessitat d'homologació del títol, però sí de comprovació per part de la universitat del nivell de formació que impliquen, sempre que al país on s'haja expedit aquest títol, hi permeta accedir a estudis de nivell de postgrau universitari. L'accés per aquesta via no implica en cap cas l'homologació del títol previ de què disposava la persona interessada, ni tampoc el reconeixement d'aquest títol a altres efectes que el de fer els estudis de màster.
 • 3. Títol universitari estranger homologat pel Ministeri d'Educació amb el títol universitari oficial espanyol equivalent, o bé títol estranger d'educació superior declarat equivalent pel Ministeri d'Educació a una titulació o un nivell acadèmic universitari oficial que permeta l'accés a ensenyaments de màster.
 • 4. Títol universitari oficial corresponent a l'ordenació prèvia a l'EEES, d'acord amb el que es disposa en la disposició addicional primera del Reial decret 822/2021:
  • Títol oficial d'Arquitecte o Arquitecta, Llicenciat o Llicenciada, o Enginyer o Enginyera
  • Títol oficial de Diplomat o Diplomada, Arquitecte Tècnic o Arquitecta Tècnica, o Enginyer Tècnic o Enginyera Tècnica, amb els complements formatius que, si s'escau, siguen requerits, i tenint en compte el que es preveja en la memòria de verificació del màster a què es pretenga accedir.
 • 5. De manera excepcional, es pot admetre a aquests ensenyaments, amb caràcter condicional, l'estudiant d'un grau espanyol o de l'EEES a qui falte superar el TFG i un màxim de 9 crèdits ECTS. També s'hi pot admetre l'estudiant de grau que tinga pendent d'acreditar el coneixement de llengua estrangera requerit per a l'obtenció d'un títol de Grau.
 • 6. Amb caràcter excepcional, en els programes acadèmics amb recorreguts successius en l'àmbit de l'enginyeria i l'arquitectura oferits per la Universitat Politècnica de València, hom pot ser admès amb caràcter condicional a cursar el màster oficial d'aquest programa sense haver finalitzat el grau vinculat sempre que li falte només superar el TFG i una assignatura o més que no excedisquen en cap cas en conjunt (és a dir, sumant el TFG i les assignatures) els 30 crèdits ECTS.

Organització

Participantes


EMAS upv