- -
UPV
 

Descripció

Descripció del títol

 

Introducció

L'enginyeria civil proporciona solucions sostenibles als problemes d'integració de les infraestructures amb el medi ambient i la societat. La planificació de les ciutats i els seus serveis, el traçat de xarxes ferroviàries i carreteres, la defensa de les costes i platges, la seguretat enfront de riuades i terratrèmols, el disseny i construcció de ponts, túnels, preses i ports o la gestió integrada de projectes i obres constitueixen les activitats més habituals de l'enginyeria civil.

El Màster Universitari en Enginyeria de Camins, Canals i Ports (MUECCP) habilita per a l'exercici de la professió regulada d'enginyera o enginyer de Camins, Canals i Ports. Les enginyeres i enginyers de Camins, Canals i Ports formats a la UPV han aconseguit històricament una preparació altament reconeguda per la societat, en la qual es combina el rigor tècnic amb el desenvolupament de la creativitat, la interdisciplinarietat i el respecte pel medi ambient.

El Màster Universitari en Enginyeria Hidràulica i Medi Ambient (MUEHMA) proporciona una formació especialitzada, tant tècnica com investigadora, en Enginyeria de l'Aigua i Mediambiental. En un context de creixent pressió social sobre els recursos hídrics, resulta de vital importància formar personal expert en enginyeria hidràulica i medi ambient des d'un punt de vista tant professional com investigador. D'altra banda, la normativa europea (Directiva Marc de l'Aigua, 2000) implica la necessitat de formació de professionals des d'una perspectiva multidisciplinària, com la que s'imparteix en aquest Màster.

Per tant, un o una estudiant que vulga adquirir les competències professionals per a exercir com a enginyer o enginyera de Camins, Canals i Ports i, a més, vulga una especialització professional o investigadora en enginyeria hidràulica i mediambiental, té en aquesta oferta acadèmica de doble màster l'oportunitat de rebre una formació integral que li aporte l'habilitació professional de l'Enginyeria de Camins, Canals i Ports i una forta especialització en Enginyeria de l'Aigua i Mediambiental.

El doble títol permet adquirir les competències de tots dos màsters a través d'una trajectòria acadèmica integrada. Tot això amb un cost temporal i econòmic inferior al que representa l'obtenció de tots dos màsters de manera individualitzada. Així, un o una estudiant del MUECCP, en lloc de cursar els 120 ECTS del màster MUECCP i els 75 ECTS del màster MUEHMA, cursarà, en conjunt, entre 170 i 176 ECTS, fet que representa un estalvi entre 25 i 19 ECTS, segons el cas. La càrrega lectiva total la fixa l'itinerari concret a cursar per l'estudiant, que al seu torn depèn de la via d'accés al MUECCP.

 

Objectius

El MUECCP compleix plenament els requisits de l'Ordre CIN/309/2009 de 9 de febrer del 2009, i, per tant, habilita per a l'exercici de la professió d'enginyera o enginyer de Camins, Canals i Ports. La legislació vigent conforma aquesta com una professió regulada l'exercici de la qual requereix estar en possessió del títol oficial corresponent de màster.

El doble títol de màster amb el MUEHMA permet a l'alumnat, una vegada que aconsegueix l'habilitació professional que atorga el MUECCP, una forta especialització en Enginyeria de l'Aigua i Mediambiental.

 

Nombre de crèdits

En conjunt, l'estudiant cursa entre 170 i 176 ECTS, depenent de la via d'accés al MUECCP. L'estudiant sempre cursa els 120 ECTS complets del MUECCP i, segons el cas:

a) 50 ECTS en el MUEHMA per a l'estudiantat que accedeix al MUECCP des del Grau en Enginyeria Civil, via que representa un estalvi de 25 ECTS.

b) 50 ECTS en el MUEHMA per a l'estudiantat que accedeix al MUECCP des del Grau en Enginyeria d'Obres Públiques (especialitat d'Hidrologia), via que representa un estalvi de 25 ECTS.

c) 56 ECTS en el MUEHMA per a l'estudiantat que accedeix al MUECCP des del Grau en Enginyeria d'Obres Públiques (especialitats de Construccions Civils, i Transports i Serveis Urbans), via que representa un estalvi de 19 ECTS.

 

Estructura del màster

- 1r curs, quadrimestre A: coincideix exactament amb el 1r curs, quadrimestre A, del MUECCP.

- 1r curs, quadrimestre B: coincideix exactament amb el 1r curs, quadrimestre B, del MUECCP.

- 2n curs, quadrimestre A: coincideix exactament amb el 2n curs, quadrimestre A, del MUECCP.

- 2n curs, quadrimestre B: coincideix amb el 2n curs, quadrimestre B, del MUECCP (inclòs el treball de fi de màster del MUECCP). En aquest cas, l'estudiant, segons l'itinerari d'accés al MUECCP, ha de cursar obligatòriament certes assignatures optatives del MUECCP que formen part del bloc de reconeixement:
a) Estudiants que accedeixen al MUECCP pel Grau en Enginyeria Civil: 33506 Hidrologia Superficial Avançada; 33507 Hidrogeologia Avançada.
b) Estudiants que accedeixen al MUECCP pel Grau en Enginyeria d'Obres Públiques (especialitat d'Hidrologia): 33509 Qualitat i Contaminació d'Aigües.
c) Estudiants que accedeixen al MUECCP pel Grau en Enginyeria d'Obres Públiques (especialitats de Construccions Civils, i Transports i Serveis Urbans): no tenen restriccions.

- 3r curs, quadrimestre A: coincideix amb el 1r curs, quadrimestre A, del MUEHMA. En aquest cas, l'estudiant, segons l'itinerari d'accés al MUECCP, ha de cursar únicament certes assignatures obligatòries del MUEHMA (les que no formen part del bloc de reconeixement):

a) Estudiants que accedeixen al MUECCP pel Grau en Enginyeria Civil: 32471 Bases Limnològiques per a la Gestió dels Sistemes Aquàtics; 32492 Seminaris.
b) Estudiants que accedeixen al MUECCP pel Grau en Enginyeria d'Obres Públiques (especialitat d'Hidrologia): 32471 Bases Limnològiques per a la Gestió dels Sistemes Aquàtics; 32492 Seminaris.
c) Estudiants que accedeixen al MUECCP pel Grau en Enginyeria d'Obres Públiques (especialitats de Construccions Civils, i Transports i Serveis Urbans): 32471 Bases Limnològiques per a la Gestió dels Sistemes Aquàtics; 31087 Hidrologia Superficial i Subterrània; 32492 Seminaris.

- 3r curs, quadrimestre B: coincideix amb el 1r curs, quadrimestre B, del MUEHMA. L'estudiant escull la intensificació i l'optativitat del MUEHMA de la seua elecció.

- 4t curs, quadrimestre A: treball de fi de màster (TFM) del MUEHMA.

 

Dirigit a

Aquest doble títol de màster està dirigit a persones graduades en Enginyeria Civil o Enginyeria d'Obres Públiques que volen cursar el Màster en Enginyeria de Camins, Canals i Ports per a obtenir l'habilitació professional com a enginyeres o enginyers de Camins, Canals i Ports i, alhora, desitgen intensificar la seua formació en el camp de l'Enginyeria de l'Aigua i Mediambiental.

 

Criteris d'admissió

L'accés al Màster Universitari en Enginyeria de Camins, Canals i Ports (MUECCP) exigeix estar en possessió d'un títol universitari oficial de grau que habilite per a l'exercici de la professió d'enginyer tècnic o enginyera tècnica en Obres Públiques.

L'Escola Tècnica Superior d'Enginyeria de Camins, Canals i Ports de la UPV imparteix dos graus que compleixen aquest requisit: el Grau en Enginyeria Civil (grau de referència) i el Grau en Enginyeria d'Obres Públiques. Igualment, podran accedir al Màster Universitari en Enginyeria de Camins, Canals i Ports les persones que estiguen en possessió de qualsevol títol de grau, sense perjudici que, en aquest cas, s'establisquen els complements de formació previs que s'estimen necessaris.

L'admissió al doble títol de màster amb el Màster Universitari en Enginyeria Hidràulica i Medi Ambient (MUEHMA) passa per la preinscripció i admissió a aquest últim.

El requisit per a poder realitzar la preinscripció en el MUEHMA sota la modalitat de doble títol és haver superat 21 ECTS en el MUECCP. Qualsevol estudiant del MUECCP que complisca aquest requisit pot formalitzar la preinscripció en el MUEHMA en els terminis establits. Serà en última instància la Comissió Acadèmica del MUEHMA la que, analitzada la progressió acadèmica de l'estudiant, decidirà sobre la seua admissió en aquest màster, sota la modalitat de doble títol.

 

Organització

 

EMAS upv