- -
UPV
 
Descripción del título

Màster Universitario en Enginyeria Biomèdica


Introducció

L'enginyeria biomèdica és la disciplina que aplica els principis i mètodes de l'enginyeria a la comprensió, definició i resolució de problemes en biologia i medicina.

La demanda d'enginyers per a la concepció, el disseny, la instal·lació i l'ensinistrament en l'ús d'equips i instruments mèdics ha anat creixent a mesura que avançava la tecnologia mèdica. Aquests aspectes essencials de les tecnologies sanitàries estan actualment recollits en les directives europees i en les legislacions de tots els països desenvolupats.

Els continguts d'aquest màster interuniversitari han sigut elaborats per professorat dels departaments de les escoles tècniques superiors d'Enginyeria Industrial i d'Enginyeria de Telecomunicació de la Universitat Politècnica de València, i de les facultats de Medicina i de Ciències Físiques de la Universitat de València, amb l'objectiu d'oferir una formació mixta de qualitat en l'àmbit de l'enginyeria biomèdica.


Objectius

L'objectiu principal d'aquest màster és la formació d'enginyeres i enginyers biomèdics capacitats per al projecte i el desenvolupament d'equips i sistemes sanitaris i d'instrumentació mèdica en llocs de suport tecnològic en hospitals, indústria sanitària i centres de recerca.


Estructura del màster

Asignatures troncals (17,5 ECTS)

  • PRIMER SEMESTRE (en castellà i en anglès)
   Gestió de qualitat i certificació de productes sanitaris (4 ECTS)
   (Quality management and certification of medical products)

   Innovació i recerca en tecnologia mèdica (4 ECTS)
   (Innovation and research in medical technology)

   Recerca preclínica i clínica. Disseny d'experiments (4 ECTS)
   (Preclinical and clinical research. Design of experiments)

   Analítica predictiva en salut (4 ECTS)
   (Predictive analytics in health)

   Mecanismes de control i regulació de les funcions corporals (1,5 ECTS)
   (Mechanisms of control and regulation of the body functions)

Assignatures d'intensificació (22,5 ECTS)

  • Intensificació 1: BIOELECTRÒNICA I TECNOLOGIA MÈDICA

   PRIMER SEMESTRE
   Neuroenginyeria (4,5 ECTS)
   Disseny de dispositius de monitoratge remot (4,5 ECTS)
   Processament avançat de senyals biomèdics (4,5 ECTS)

   SEGON SEMESTRE
   Modelling and simulation of bioelectric systems (4,5 ECTS), en anglès
   Nanodiagnostics and nanotherapy (4,5 ECTS), en anglès

  • Intensificació 2: TECNOLOGIA DE LA INFORMACIÓ I LES COMUNICACIONS PER A LA SALUT I EL BENESTAR

   PRIMER SEMESTRE
   Analysis of genomic data (4,5 ECTS), en anglès
   Data quality and interoperability (4,5 ECTS), en anglès
   Plataformes òmiques en medicina personalitzada (4,5 ECTS)

   SEGON SEMESTRE
   Disseny de sistemes de comunicacions. Internet de les coses (4,5 ECTS)
   Imatge molecular (4,5 ECTS)

  • Intensificació 3: TÈCNIQUES AVANÇADES EN DISSENY D'IMPLANTS I ENGINYERIA DE TEIXITS

   PRIMER SEMESTRE
   Tècniques avançades d'anàlisi biomecànica d'activitats i funcions humanes (4,5 ECTS)
   Ergonomia i discapacitat (4,5 ECTS)
   Advanced tissue engineering and regenerative therapy (4,5 ECTS), en anglès

   SEGON SEMESTRE
   Disseny i validació d'ajudes tècniques (4,5 ECTS)
   Disseny i validació d'implants quirúrgics (4,5 ECTS)

Treball de final de màster: 20 ECTS

Complements formatius

  • Durada: 1 any (60 ECTS)
   Prerequisits per a aquell alumnat que no tinga el Grau en Enginyeria Biomèdica. Els oferirà només la Universitat de València, per la qual cosa els alumnes han de preinscriure's i matricular-se d'aquests complements formatius en aquesta Universitat.

   Es componen de les assignatures següents:

   PRIMER SEMESTRE
   Morfologia i funció I (4,5 ECTS)
   Morfologia i funció II (4,5 ECTS)
   Patologia (4,5 ECTS)
   Instrumentació biomèdica (4,5 ECTS)
   Senyals mèdics (4,5 ECTS)
   Tècniques d'imatges biomèdiques (4,5 ECTS)
   Mecanismes de control i regulació (3 ECTS)

   SEGON SEMESTRE
   Fonaments mèdics (4,5 ECTS)
   Models sanitaris (4,5 ECTS)
   Sistemes informàtics i xarxes (4,5 ECTS)
   Sistemes d'informació i telemedicina (4,5 ECTS)
   Processament d'imatges mèdiques (4,5 ECTS)
   Biomaterials i biomecànica (4,5 ECTS)
   Bioelectricitat (3 ECTS)


Dirigit a

  • Persones titulades en el Grau d'Enginyeria Biomèdica.

  • En general, titulades i titulats universitaris de l'àrea industrial, informàtica, telecomunicacions i ciències físiques.


Criteris d'admissió

  • Per a accedir al màster, l'alumnat ha d'estar en possessió del títol de Grau en Enginyeria Biomèdica.

  • En la resta de titulacions esmentades, cal cursar 60 crèdits ECTS de complements formatius. Només es podran preinscriure i matricular-se d'aquests complements formatius a la Universitat de València.

  • Currículum


Organització

  • Universitat Politècnica de València

  • Universitat de València (Estudi General)


Participants

  • Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Industrial

  • Facultat de Medicina i Odontologia

  • Facultat de Ciències Físiques


EMAS upv