- -
UPV
 
Avaluació del TFM

L'avaluació del Treball final de Màster es realitzarà després de l'exposició de la mateixa davant un tribunal format per tres professors de l'ETSEI, els tribunals són rotatoris, per tant la composició de la mateixa no es coneixerà fins al dia de la defensa.
Per guiar el procés d'avaluació es faran servir rúbriques, que són lleugerament diferents en funció de la titulació. Les rúbriques han de ser emplenades per Alumne i Tutor.

Hi ha tres rúbriques diferents:
& # 8226; Informe de el document: Avaluada per tutor, alumne i tribunal
& # 8226; Procés: Avaluada per tutor i alumne
& # 8226; Presentació Oral: Tribunal

A més tots els alumnes han de lliurar la declaració d'honestedat acadèmica.

El procediment que se seguirà serà el següent:
1. L'alumne, a través de l'aplicació que pot trobar a la Intranet UPV \ Secretaria Virtual \ Treball Final de Màster, sol·licita la defensa de l'TFM (és imprescindible haver superat tots els crèdits, que les notes estiguen carregades en l'expedient i que hi haja una convocatòria oberta).
2. Una vegada sol·licitada la defensa a través de l'aplicació, l'alumne diposita en secretaria: Una còpia impresa del TFM, una fotocòpia del DNI, el document de còpia fidedigna i les rúbriques de tutor i alumne.
3. En aquest moment, i si tota la documentació és correcta, el tutor rebrà un correu electrònic per omplir un informe del TFM (confidencial) en el qual pot proposar qualificació per al mateix.
4. Quan es tanque el període de sol·licitud de defensa, l'ETSEI assignarà a l'alumne torn de defensa per a la seva TFM. El mateix serà notificat via correu electrònic a tutor i alumne.
5. L'alumne es personarà el dia i hora assignat (amb 15 min d'antelació) per realitzar la defensa, després de la qual se li notificarà la qualificació obtinguda.

EMAS upv