- -
UPV
 
Elecció i assignació del TFM

Els professors de cada un dels Màsters realitzaran propostes de TFM que poden ser visualitzades a través de la ETSIINET \ Treballs Fi de Grau i Màster per part dels alumnes que estiguin matriculats del treball fi de màster.
Els alumnes han de posar-se en contacte amb els professors responsables dels treballs per mostrar interès en l'assignació dels mateixos, que realitzarà el professor a través de la pàgina de ETSIINET.
Poden dirigir TFM com a tutors principals del treball aquells professors que imparteixin o hagin impartit docència en el màster en els darrers dos cursos o professors adscrits a la ETSEI.
Es poden proposar nous treballs fi de màster al llarg de tot el curs i fins a final del mes de maig. El treball ha de ser sempre proposat en ETSIINET. La proposta és estudiada per la comissió de treballs fi de grau i màster, que es reuneix l'últim divendres de cada mes. Un cop aprovada la mateixa el professor ha d'assignar a l'alumne el treball.

EMAS upv