- -
UPV
 

Màster Universitari en Arquitectura Campus de Vera (València), Universitat Politècnica de València

Màster Universitari en Arquitectura

60 crèdits

Crèdit 19,27€
(2021/2022)
Permet accedir a beques

300 places
(2022/2023)

Introducció

El Màster Universitari en Arquitectura completa el recorregut formatiu necessari per a exercir la professió regulada d'arquitecte, iniciat amb el Grau en Fonaments de l'Arquitectura. El títol de Màster Universitari en Arquitectura confereix directament l'habilitació professional com a arquitecte.

La Universitat Politècnica de València ha impartit estudis d'Arquitectura des de l'any 1966. Les persones titulades en aquesta especialitat a la UPV han aconseguit una preparació altament reconeguda per la societat, tant al nostre país com a l'estranger, en la qual es combina el desenvolupament de la creativitat amb el rigor tècnic amb la interdisciplinarietat, la responsabilitat social i el respecte pel medi ambient.

Objectius

El Màster Universitari en Arquitectura pretén formar professionals qualificats, capacitats per a exercir activitats relacionades amb el projecte i la direcció d'obres d'arquitectura i urbanisme: obra nova d'edificació; rehabilitació d'edificis (inclosos també els catalogats o protegits amb caràcter ambiental o historicoartístic), i el projecte complet de les instal·lacions, estructura i fonamentació; ordenació del territori, gestió del sòl, jardineria, paisatge i medi ambient, així com la direcció d'obres i altres tasques derivades d'aquests projectes.

Nombre de crèdits

El Màster Universitari en Arquitectura consta de 60 crèdits ECTS, dels quals 30 corresponen al projecte final de carrera (treball final de màster).

Estructura del màster

El programa acadèmic del Màster, de 60 ECTS, es desenvolupa al llarg d'un curs acadèmic, compost de dos semestres:

 • a) Primer semestre: 30 ECTS. Inclou tres mòduls:
  - Mòdul projectual (12 ECTS). Matèria de projectes, composició i urbanisme
  - Mòdul tècnic (9 ECTS). Matèries: estructures i fonamentacions; construcció i instal·lacions
  - Mòdul de complements formatius (9 ECTS). Assignatures optatives / pràctiques externes.

 • b) Segon semestre: 30 ECTS. Projecte de fi de carrera (treball de fi de màster).
  - Elaboració, presentació i defensa, una vegada obtinguts tots els crèdits del grau i del màster, d'un exercici original realitzat individualment, davant un tribunal universitari en el qual haurà d'incloure's almenys un professional de reconegut prestigi proposat per les organitzacions professionals. L'exercici consistirà en un projecte integral d'arquitectura de naturalesa professional en el qual se sintetitzen totes les competències adquirides en la carrera, desenvolupat fins al punt de demostrar suficiència per a determinar la completa execució de les obres d'edificació sobre les quals versa, amb compliment de la reglamentació tècnica i administrativa aplicable.

Dirigit a

Estudiants en possessió del títol de Grau en Fonaments de l'Arquitectura per la UPV, així com qualsevol altre títol de grau el pla d'estudis del qual estiga configurat segons el que es disposa en l'Ordre EDU/2.075/2010, per la qual s'estableixen els requisits per a la verificació dels títols universitaris oficials que habiliten per a l'exercici de la professió d'arquitecte.

Criteris d'admissió

Els criteris d'admissió en el títol de Màster Universitari en Arquitectura es guien per l'establit pel Consell de Govern de la UPV, que el 7 de novembre del 2013 va aprovar els "criteris d'admissió en els màsters universitaris que habiliten per a l'exercici de professions regulades d'enginyeria o provinents de l'adaptació de títols de segon cicle o de primer i segon cicles".

D'acord amb l'aprovat pel Consell de Govern, l'ordenació de les sol·licituds d'admissió es durà a terme segons els criteris de valoració i selecció següents, ponderats dins dels rangs que s'indiquen:

 • a) Expedient acadèmic: 40-60%
  b) Correspondència de les competències de la titulació d'accés amb les del grau de referència: 40-60%
  c) Currículum: 0-10%

 • Tal com s'indica en el document aprovat pel Consell de Govern:
  . La qualificació mitjana de cada expedient es normalitzarà d'acord amb les condicions establides amb caràcter general per la UPV.
  . La correspondència de les competències de la titulació d'accés amb les del grau de referència, la proposa la Comissió Acadèmica del Màster i l'aprova la Comissió Acadèmica del Consell de Govern de la UPV.
  . Els pesos relatius de cada criteri de valoració i selecció, els fixa el centre responsable del màster (ERT), sempre dins dels rangs esmentats. En el Màster Universitari en Arquitectura, aquests pesos relatius són els següents:
  a) Expedient acadèmic: 60%
  b) Correspondència Correspondència de les competències de la titulació d'accés amb les del grau de referència: 40%
  c) Currículum: 0%

Organització

Escola Tècnica Superior d'Arquitectura

Participants

Departaments de Composició Arquitectònica, Construccions Arquitectòniques, Expressió Gràfica Arquitectònica, Física Aplicada, Enginyeria del Terreny, Lingüística Aplicada, Matemàtica Aplicada, Mecànica dels Medis Continus i Teoria d'Estructures, Organització d'Empreses, Projectes Arquitectònics i Urbanisme.

Entitats col·laboradores

Càtedra Blanca-Cemex, Càtedra Ceràmica-Ascer, Càtedra Fulton i Càtedra de Municipis Sostenibles, Germandat Nacional d'Arquitectes, Col·legi d'Arquitectes de la Comunitat Valenciana, Institut Valencià de l'Edificació, Conselleria d'Infraestructures i Medi Ambient.

Màster Universitari en Arquitectura Campus de Vera (València), Universitat Politècnica de València

Màster Universitari en Arquitectura

60 crèdits

Crèdit 19,27€
(2021/2022)
Permet accedir a beques

300 places
(2022/2023)

Introducció

El Màster Universitari en Arquitectura completa el recorregut formatiu necessari per a exercir la professió regulada d'arquitecte, iniciat amb el Grau en Fonaments de l'Arquitectura. El títol de Màster Universitari en Arquitectura confereix directament l'habilitació professional com a arquitecte.

La Universitat Politècnica de València ha impartit estudis d'Arquitectura des de l'any 1966. Les persones titulades en aquesta especialitat a la UPV han aconseguit una preparació altament reconeguda per la societat, tant al nostre país com a l'estranger, en la qual es combina el desenvolupament de la creativitat amb el rigor tècnic amb la interdisciplinarietat, la responsabilitat social i el respecte pel medi ambient.

Objectius

El Màster Universitari en Arquitectura pretén formar professionals qualificats, capacitats per a exercir activitats relacionades amb el projecte i la direcció d'obres d'arquitectura i urbanisme: obra nova d'edificació; rehabilitació d'edificis (inclosos també els catalogats o protegits amb caràcter ambiental o historicoartístic), i el projecte complet de les instal·lacions, estructura i fonamentació; ordenació del territori, gestió del sòl, jardineria, paisatge i medi ambient, així com la direcció d'obres i altres tasques derivades d'aquests projectes.

Nombre de crèdits

El Màster Universitari en Arquitectura consta de 60 crèdits ECTS, dels quals 30 corresponen al projecte final de carrera (treball final de màster).

Estructura del màster

El programa acadèmic del Màster, de 60 ECTS, es desenvolupa al llarg d'un curs acadèmic, compost de dos semestres:

 • a) Primer semestre: 30 ECTS. Inclou tres mòduls:
  - Mòdul projectual (12 ECTS). Matèria de projectes, composició i urbanisme
  - Mòdul tècnic (9 ECTS). Matèries: estructures i fonamentacions; construcció i instal·lacions
  - Mòdul de complements formatius (9 ECTS). Assignatures optatives / pràctiques externes.

 • b) Segon semestre: 30 ECTS. Projecte de fi de carrera (treball de fi de màster).
  - Elaboració, presentació i defensa, una vegada obtinguts tots els crèdits del grau i del màster, d'un exercici original realitzat individualment, davant un tribunal universitari en el qual haurà d'incloure's almenys un professional de reconegut prestigi proposat per les organitzacions professionals. L'exercici consistirà en un projecte integral d'arquitectura de naturalesa professional en el qual se sintetitzen totes les competències adquirides en la carrera, desenvolupat fins al punt de demostrar suficiència per a determinar la completa execució de les obres d'edificació sobre les quals versa, amb compliment de la reglamentació tècnica i administrativa aplicable.

Dirigit a

Estudiants en possessió del títol de Grau en Fonaments de l'Arquitectura per la UPV, així com qualsevol altre títol de grau el pla d'estudis del qual estiga configurat segons el que es disposa en l'Ordre EDU/2.075/2010, per la qual s'estableixen els requisits per a la verificació dels títols universitaris oficials que habiliten per a l'exercici de la professió d'arquitecte.

Criteris d'admissió

Els criteris d'admissió en el títol de Màster Universitari en Arquitectura es guien per l'establit pel Consell de Govern de la UPV, que el 7 de novembre del 2013 va aprovar els "criteris d'admissió en els màsters universitaris que habiliten per a l'exercici de professions regulades d'enginyeria o provinents de l'adaptació de títols de segon cicle o de primer i segon cicles".

D'acord amb l'aprovat pel Consell de Govern, l'ordenació de les sol·licituds d'admissió es durà a terme segons els criteris de valoració i selecció següents, ponderats dins dels rangs que s'indiquen:

 • a) Expedient acadèmic: 40-60%
  b) Correspondència de les competències de la titulació d'accés amb les del grau de referència: 40-60%
  c) Currículum: 0-10%

 • Tal com s'indica en el document aprovat pel Consell de Govern:
  . La qualificació mitjana de cada expedient es normalitzarà d'acord amb les condicions establides amb caràcter general per la UPV.
  . La correspondència de les competències de la titulació d'accés amb les del grau de referència, la proposa la Comissió Acadèmica del Màster i l'aprova la Comissió Acadèmica del Consell de Govern de la UPV.
  . Els pesos relatius de cada criteri de valoració i selecció, els fixa el centre responsable del màster (ERT), sempre dins dels rangs esmentats. En el Màster Universitari en Arquitectura, aquests pesos relatius són els següents:
  a) Expedient acadèmic: 60%
  b) Correspondència Correspondència de les competències de la titulació d'accés amb les del grau de referència: 40%
  c) Currículum: 0%

Organització

Escola Tècnica Superior d'Arquitectura

Participants

Departaments de Composició Arquitectònica, Construccions Arquitectòniques, Expressió Gràfica Arquitectònica, Física Aplicada, Enginyeria del Terreny, Lingüística Aplicada, Matemàtica Aplicada, Mecànica dels Medis Continus i Teoria d'Estructures, Organització d'Empreses, Projectes Arquitectònics i Urbanisme.

Entitats col·laboradores

Càtedra Blanca-Cemex, Càtedra Ceràmica-Ascer, Càtedra Fulton i Càtedra de Municipis Sostenibles, Germandat Nacional d'Arquitectes, Col·legi d'Arquitectes de la Comunitat Valenciana, Institut Valencià de l'Edificació, Conselleria d'Infraestructures i Medi Ambient.


EMAS upv