- -
UPV
 

Jacques Diouf

Doctor Honoris Causa per la Universitat Politècnica de València. Investit el 9 de juny de 2009


Paraules del Rector

Senyor director general d'Universitat i Estudis Superiors
Senyor president del Consell Social
Senyora vicerectora d'Investigació
Senyor secretari general
Digníssimes autoritats
Claustre de doctors
Professores i professors
Personal d'administració i serveis
Alumnes
Senyores i senyors

Agraïsc la seua presència una vegada més en aquest paranimf, en aquest acte de clausura de curs i d'una manera molt especial ho agraïsc al nou membre per causa d'honor d'aquesta comunitat universitària, el doctor Jacques Diouf, a qui testimoniem el nostre agraïment per honrar-nos a acceptar la investidura com a doctor honoris causa per la Universitat Politècnica de València. Continuem així augmentant la nostra llista d'honoris formada per personalitats destacades de l'art, la ciència, la cultura i la política i que, a partir d'avui, amb aquest nomenament afig el d'un alt dignatari d'un dels més reconeguts i valorats organismes internacionals com és la FAO. Com a director general de la FAO, cal destacar l'impuls que hi ha donat en aquests darrers anys.

Vull agrair la laudatio del professor doctor Nemesio Fernández, director de l'ETSEA, institució que va tenir l'encert d'elevar la seua proposta al Consell de Govern, proposta que va ser confirmada per unanimitat. Dels mèrits excel·lents destacats del doctor Diouf, cal remarcar que la trajectòria dilatada d'aquest enginyer agrònom doctorat a la Sorbona ha merescut nombroses distincions entre les quals cal destacar doctorats honoris causa i nomenaments acadèmics d'institucions universitàries d'Amèrica, Àsia i Europa. La Universitat Politècnica de Madrid va ser la primera universitat espanyola que li va atorgar la distinció de doctor honoris causa ara ja fa deu anys.

Ha ocupat llocs importants en la direcció de diversos organismes internacionals i és des del 1994 el director general de la FAO.

La FAO és, gràcies a aquest nomenament, un organisme amb el qual la nostra universitat se sent, si pot ser més encara, més propera. Convé assenyalar que, des dels primers anys i al llarg de la seua història, uns quants professors de l'Escola Tècnica Superior d'Enginyers Agrònoms han col·laborat amb aquesta institució tan important. Jo mateix vaig tenir el privilegi d'actuar-hi en el passat, durant tres anys diferents, com a consultor extern, fet que recorde amb una satisfacció enorme.

Agraïsc les paraules del doctor Diouf i en compartisc els desitjos, alhora que li reitere el compromís de continuar i enfortir la col·laboració de la nostra universitat amb la institució que dirigeix, ja que compartim plenament les seues preocupacions per l'agricultura i l'alimentació al món.

També hem de felicitar tots els nous doctors per l'esforç i la dedicació, d'una manera molt especial els qui han sigut premiats, per les tesis i pel reconeixement de l'activitat investigadora, i també els directors i familiars. A tots, els animem a continuar treballant. Els seus assoliments acadèmics ens omplin d'orgull i enriqueixen aquesta universitat.

En aquest acte no vull deixar de felicitar els nostres centres que fan cinquanta anys: l'Escola Tècnica Superior Enginyers Agrònoms i l'Escola Tècnica Superior del Medi Rural i Enologia, les quals s'han consolidat, des que foren creades, entre les escoles d'Agronomia més bones del país. Estic convençut que amb el procés d'integració en un centre únic, es convertiran en el referent nacional dels estudis d'enginyeria agronòmica, biotecnològica i del medi natural.

Vull agrair i reconèixer l'esforç i el treball que han dut a terme els companys i companyes que n'han format part. Per a tots els qui hem tingut el privilegi de formar-nos-hi i de treballar-hi és un motiu més de satisfacció.

En una clausura com aquesta, hem de referir-nos succintament als fets més excel·lents esdevinguts en el curs acadèmic. Dos són els que he de destacar: el procés electoral passat i el d'implantació dels nous títols de grau.

En les eleccions a rector, la nota més excel·lent va ser per al comportament de la nostra comunitat universitària la qual va demostrar de nou maduresa, bona convivència i tarannà democràtic en participar activament amb tota normalitat, expressant clarament la seua voluntat. Mandat explícit que exigeix més compromís i responsabilitat per la nostra part per a dur a terme la nostra tasca de govern.

Quant a la implantació dels nous graus, s'han presentat a verificació cinc títols, fet que comporta que tres dels nostres centres, l'Escola Politècnica Superior d'Alcoi, l'Escola Politècnica Superior de Gandia i l'Escola Tècnica Superior d'Enginyeria del Disseny, començaran el curs que ve, 2009-2010, amb una oferta de graus d'acord amb l'anomenat Espai Europeu d'Educació Superior. Mentrestant, s'enllesteix la nova oferta de graus perquè, ja en el curs 2010-2011, la nostra oferta per a l'alumnat nou s'adapte plenament a la nova estructura curricular, per a la qual cosa els nostres centres ja elaboren memòries de verificació per a presentar-les a l'ANECA.

Vull testimoniar, en aquest punt, el nostre reconeixement per l'esforç i el treball especial de totes les parts implicades, que ha de permetre que la nostra nova oferta de graus atenga dos elements irrenunciables segons el parer de tota la comunitat: les nostres capacitats acadèmiques i l'interès social.

D'altra banda, m'he de referir als canvis al ministeri del qual depenem. Fa només un poc més d'un mes, amb motiu de la darrera remodelació ministerial, va ser nomenat ministre d'Educació Ángel Gabilondo, rector de la Universitat Autònoma de Madrid i president de la Conferència de Rectors fins llavors. Aquest nomenament ha fet que hi haja una nova Presidència i Comissió Permanent de la CRUE, elegida per l'assemblea. La candidatura elegida és la de Federico Gutiérrez Solana, rector de la Universitat de Cantàbria, de la qual formem part.

El Ministeri ha entès la necessitat de dotar de més operativitat les actuacions de l'ANECA i en aquesta nova etapa ha tirat avant una sèrie de propostes importants, com ara els procediments de verificació abreujada en els màsters oficials ja reconeguts. Procediment que vol estendre d'alguna manera a la verificació dels graus que es corresponguen amb titulacions que s'impartien. De la mateixa manera i amb la finalitat de resoldre qüestions interpretatives amb vista a informar com a favorable o desfavorable els expedients de verificació, s'ha adoptat la decisió de crear unes comissions mixtes de treball per branca de coneixement amb tres representants per cadascuna de les institucions següents: Ministeri, ANECA i CRUE, i que en el cas de la d'Enginyeria i Arquitectura per la CRUE, han sigut nomenats els rectors de les politècniques de Catalunya, Madrid i València.

Quant als processos d'acreditació, des de la Comissió de Reclamacions del Consell d'Universitats, hem elevat unes recomanacions sobre criteris generals que s'han de seguir en els procediments d'avaluació de les sol·licituds que presenta el professorat a l'ANECA, que tracten de millorar i facilitar el procediment i, especialment, donar més garanties i seguretat jurídica a les persones sol·licitants. A aquest efecte, hi va haver una reunió fa tres setmanes amb membres del Consell Assessor de l'ANECA.

Aprofitem l'avinentesa per a felicitar el nostre professorat que ha obtingut un resultat favorable en aquest procediment d'acreditació.

No podem oblidar el problema preocupant que per a tota la societat és la crisi econòmica, i en aquest sentit hem de refermar el nostre compromís de millora en el nostre servei a la societat, mostrant cada dia més sensibilitat cap al rostre, sens dubte, més amarg d'aquesta situació: l'atur. Per això, redoblarem els nostres esforços, intensificant totes les actuacions que ens facen millorar les expectatives cap a un accés al món laboral més fàcil, ràpid i millor de totes les persones titulades a la nostra universitat.

Amb tot, i de la mateixa manera que fa uns quants dies només declaraven els premis Nobel que formen part del jurat del Premis Rei Jaume I, és ara quan més atenció cal prestar a la investigació. Ens vam sumar a aquest discurs per a sol·licitar un compromís més gran amb l'educació, amb la investigació i, per tant, amb el nostre sistema universitari. Compromís no sols de les administracions, sinó també de tota la societat.

Per tot això, entenem la vostra assistència a aquest cerimonial en aquesta clau, d'estima manifesta i reconeixença cap a la comunitat universitària; per tant, moltes gràcies.


EMAS upv