- -
UPV
 
Presentación
Praktikum UPV Presentación  ...

CONVOCATÒRIA DEL PROGRAMA PRAKTIKUM UPV 2018

PER A ESTUDIANTS DE 1r DE BATXILLERAT I CICLES FORMATIUS DE GRAU SUPERIOR

Informació General

La Universitat Politècnica de València (UPV) organitza el CAMPUS PRAKTIKUM UPV 2018

Adreçat a estudiants de 1r de Batxillerat i de Cicles Formatius de Grau Superior amb un expedient acadèmic global d'excel·lent.

Aquest Campus ha de ser entès com un premi als estudiants que han destacat per l’expedient i la trajectòria acadèmica durant aquest curs acadèmic, i com un reconeixement pel seu esforç. En aquest Campus els estudiants podran desenvolupar les seues vocacions seguint un programa d'activitats amb professors universitaris. La participació de l'alumnat és gratuïta.

Objecte

A través d'aquest Campus es vol oferir a l'estudiant l'oportunitat única de conèixer de primera mà i experimentar les diverses tasques i activitats que es duen a terme en l'àmbit de les titulacions oferides per la UPV, de manera que els puga ser útil i aclaridor per a triar els estudis superiors universitaris.

En aquest programa, professors de la UPV acullen en centres i escoles, durant una setmana, un grup d'alumnes que han acabat amb èxit 1r de Batxillerat o cicles formatius de grau superior, per a dur a terme un programa d'activitats i tallers propis d'alumnes universitaris.

Així mateix, durant la setmana de permanència de l'estudiant a la UPV, es combina el desenvolupament d'aquest programa amb activitats esportives i visites organitzades a diversos laboratoris i serveis amb la finalitat que en coneguen les instal·lacions. De la mateixa manera, s'organitzaran activitats per a afavorir l'intercanvi d'experiències entre els alumnes participants en els diversos projectes.

Places i centres de la UPV que hi participen

Per a enguany el nombre de places és de 200. S'ofereixen 21 programes al campus de Vera (València) més 4 programes al campus de Gandia. Els programes, que són tots diferents, els duran a terme grups de 8 a 10 alumnes. Comptem amb la participació de més de 100 professors d'aquesta Universitat per al desenvolupament del programa d'activitats.

Les escoles i facultats que hi participen estan situades al campus de Vera (València) i al de Gandia de la Universitat:

Lloc de realització

El programa es desenvoluparà al campus de Vera (València), llevat dels 4 projectes de l’Escola Politècnica Superior de Gandia, que es faran al campus de Gandia de la Universitat Politècnica de València.

Dates de realització

El matí del 25 de juny a les 9h hi haurà una sessió de Presentació del Programa al Paranimf de la UPV per als alumnes seleccionats. Els projectes es desenvoluparan, amb caràcter general, entre el dilluns 25 i el divendres 29 de juny, de 10 a 17.30 h (excepte els programes del campus de Gandia, que seran només de matí). L'organització cobrirà les despeses dels dinars del migdia de l'estudiant que hi participa.

Requisits per a la participació

Per a participar en el programa, l'alumne i el centre a què pertany han de tenir en compte les recomanacions i els requisits següents:

Requisits de l'estudiant

 • Per a ser admès:
  • Estar cursant 1r de Batxillerat o un cicle formatiu de grau superior en el curs escolar 2017-2018.
  • Haver superat amb èxit totes les àrees i matèries del curs escolar.
  • Lliurar una certificació acadèmica expedida pel centre on s’indique la mitjana en la 1a i 2a avaluació de les assignatures incloses en l’itinerari curricular.
 • Una vegada seleccionat, l'alumne es compromet a:
  • Participar activament en les activitats organitzades en el CAMPUS PRAKTIKUM UPV 2018. (S'estima que el temps de permanència a la UPV serà de 30 hores, i de 25 hores al campus de Gandia).
  • Emplenar l'enquesta d'avaluació i satisfacció quan acabe el programa.

Recomanacions per al centre a què pertany l'alumne

 • Per a la difusió i selecció:
  • Cada centre ha de fer difusió de la informació de Praktikum tenint en compte la nota mitjana d'accés al campus, en edicions anteriors es troba al voltant del 8,5, i també l'adequació de modalitat de Batxillerat cursada per l'alumne d’acord amb el projecte triat. El centre ha d’emplenar la certificació acadèmica de les notes i incorporar-la en el procés d'inscripció, o bé la facilitarà a l'alumne perquè ell mateix faça la inscripció.
  • Cal tenir en compte que en el Programa Praktikum 2018 se seleccionarà un màxim de 3 alumnes del mateix centre, encara que s’hi poden presentar tants candidats com s'estime oportú.

Criteris de selecció de l'alumnat

 • Fase 1:

Cada projecte s'intentarà cobrir amb els alumnes que l’hagen sol·licitat en 1a i 2a opció. Si hi ha més sol·licituds que places oferides, s'assignaran als alumnes amb major nota mitjana en les dues primeres avaluacions del curs actual.

 • Fase 2:

Si després de la fase 1 queden places lliures en algun projecte, s'assignaran entre els alumnes que l’hagen triat en 3a opció. Si hi ha més sol·licituds que places oferides, s'assignaran als alumnes amb major nota mitjana en les dues primeres avaluacions del curs actual.

 • Fase 3:

Si després de la fase 2 queden places lliures en algun projecte, s'assignaran entre els alumnes que l’hagen triat en 4a opció. Si hi ha més sol·licituds que places oferides, s'assignaran als alumnes amb major nota mitjana en les dues primeres avaluacions del curs actual.

 • Fase 4:

Si després de la fase 3 queden places lliures en algun projecte, s'assignaran entre els alumnes que l’hagen triat en 5a opció. Si hi ha més sol·licituds que places oferides, s'assignaran als alumnes amb major nota mitjana en les dues primeres avaluacions del curs actual.

 • Fase 5:

Si després de la fase 4 queden places lliures en algun projecte, es contactarà amb els alumnes que no hagen sigut assignats a cap projecte. Es començarà a cridar els alumnes per a oferir les places disponibles tenint en compte la nota de les dues primeres avaluacions del curs actual.

Inscripció, Terminis i Documentació

Els alumnes i centres docents que vulguen participar en aquesta convocatòria s’hi han d'inscriure i aportar la documentació des del 15 fins al 31 de maig de 2018 a les 24 hores. Enllaç a PRAKTIKUM:

http://www.upv.es/contenidos/PRAKTIKUM/

En el procés d'inscripció l'alumne pot triar fins a 5 projectes en ordre de preferència de l'1 al 5 entre els oferits en el programa Praktikum 2018.

Juntament amb la inscripció, cal adjuntar una certificació de notes de la 1a i 2a avaluació. El model es troba disponible en la pàgina web del campus. La certificació ha de ser emplenada pel centre, cal escanejar-la a color i adjuntar-la en el mateix procés d'inscripció al Campus.

La selecció es farà d'acord amb la temporalització següent:

Del 4 al 8 de juny de 2018: reunió de la Comissió de Selecció.

Del 11 al 12 de juny de 2017: publicació dels resultats en la web.

Més informació

Web: http://www.upv.es/contenidos/PRAKTIKUM/

Edicions anteriors: https://praktikumupv.wordpress.com/

E-mail: praktikum@upv.es

Telèfon de contacte: 963877000 – Extensión: 73136


EMAS upv