- -
UPV
 
Sistema d'indicadors
PEGASUS Elements Pegasus Sistema d'indicadors  ...

Les unitats Pegasus especifiquen els compromisos de qualitat assumits en les seues cartes de serveis i els indicadors que permeten mesurar el compliment d’aquests.
 
Aquests indicadors es divideixen en dues categories:

·Indicadors de rendiment, lligats al compliment dels compromisos especificats en la carta de serveis.
 
·Indicadors de percepció o satisfacció dels usuaris, que mesuren la percepció que aquests tenen sobre el servei prestat. Aquests valors s’obtenen a partir de les enquestes anuals de satisfacció que es fan als usuaris.

 

En tots dos casos, els resultats d’aquests indicadors i l’evolució que tenen són accessibles a través de les web de cadascuna de les unitats.

Indicadors de carta de serveis

 


EMAS upv