- -
UPV
 
Plans de millora
PEGASUS Elements Pegasus Plans de millora  ...

Plans de millora en les unitats Pegasus


Des de 2008, les unitats Pegasus estableixen anualment els plans de millora basant-se en els resultats de les enquestes de satisfacció dels usuaris, els mesuraments dels indicadors de rendiment, les comunicacions SQF rebudes, el resultat d’una auditoria (interna o externa) o bé en unes altres fonts d’informació rellevant.

El model de plans de millora Pegasus segueix les pautes següents:

1. Anàlisi detallada de les diferents fonts d’informació que poden originar un pla, principalment els resultats de les enquestes de satisfacció, i consens de tota la unitat respecte de les àrees de millora que poden tractar-se i la priorització que caldria establir-ne.

2. Definició dels corresponents plans de millora: nom, justificació i descripció del pla, responsable coordinador, membres de l’equip de millora encarregats de dur-ho a terme (personal de les diferents àrees de treball implicades i usuaris), processos i descriptors de l’enquesta relacionats, si escau, i llista d’accions plantejades amb els seus corresponents terminis d’execució.

3. Desenvolupament, execució i seguiment de les accions plantejades.

4. Valoració final dels resultats obtinguts i les possibles millores detectades tant en l’àmbit de gestió interna com en les millores percebudes i contrastades pels usuaris dels serveis afectats.

EMAS upv