- -
UPV
 
 
APRENENTATGE PERMANENT

Utilitzar l’aprenentatge de manera estratègica, autònoma i flexible, al llarg de tota la vida, segons l’objectiu que es vulga assolir.

Aquesta competència està molt relacionada amb la idea de formar professionals reflexius, que no es conformen a reproduir de manera rutinària solucions ja conegudes, sinó que cerquen generar noves solucions o solucions adaptades a situacions noves. La pràctica reflexiva es recolza en tres pilars: l’acció o saber fer; el coneixement que desenvolupem sobre el nostre coneixement i el control que tenim sobre com usem el nostre coneixement en una activitat concreta.

Nivells de domini Activitats formatives Procediments d’avaluació

Nivells de domini

NIVELL 3

Desenvolupar estratègies d'aprenentatge pròpies per a ampliar l'après segons les seues necessitats personals i professionals.

Indicadors:

  • Establir els seus propis objectius d'aprenentatge.
  • Dissenyar un procés d'aprenentatge per a aconseguir els seus objectius considerant diferents situacions.
  • Adaptar les seues estratègies d'aprenentatge en funció de l'evolució del procés.
  • Construir el seu aprenentatge integrant estratègies adquirides en altres disciplines.


EMAS upv